13e OjCScbricdcnts x>\n 1iet' WetA fQt ^Ol&erm&rL (deel W.LASTDRAGER 30 Hzt' bzztd dz \li*>t>z>man' kzz&£ tot 1961 op kzt Voaptplzin gestaan. Vz muzizktznt mzt zijn aiztzn dak, hzt bzzid, kzt kalz guatozid, dz klzi- nz kuizzn zn dz bozA.dztu.jzn zti omhzzn, dat wat kzt oudz CALLANTSOOG. Helaas moest het een en ander wijken voor de auto's. Eerst verdween de rotspartij met het beeld en later moest ook de muziektent weg. In oktober 1960 stelden B en W aan de raad voor een krediet beschikbaar te stel len van 2500,00 voor de restauratie of vervanging van het betonnen beeld. Men koos voor vervanging. Het maken van een natuurgetrouwe kopie in natuursteen werd opgedragen aan beeld houwer CLAUS te Amsterdam. De N.H.Vrouwenvereniging stelde de opbrengst van de jaarlijkse bazar, groot f 500 beschikbaar. Uit dz notuten van de naadivzAgadzAing van 5 oktobzA 1960 6. Bzzid Vonp&plzin BuAgzmzzAtzA. en wztkoud&AA Atzitzn vooa zzn kAzdizt van 2500,00 bzAckik- baaA tz Atzilzn vooa dz at&tautiatiz van kzt bzzld viiAZAman) op hztVoA.pt>- plzin. De voorzitter zegt, dat het door wijlen mej.A.Op 't Landt geschonken beeld in ver re staat van verwering verkeert en herstel noodzakelijk is. Het herstel kan ge schieden door de beeldhouwer Claus te Amsterdam voor een bedrag van 2500,00. Door de N.H.Vrouwenvereniging te Callantsoog is voor het beoogde doel een bedrag van 500,00 als bijdrage beschikbaar gesteld. Deze bijdrage geschiedt uit de op brengst van de bazar van verleden jaar. Spreker wijdt een bijzonder woord van dank aan deze prettige geste. De heer Koelemeij vraagt naar de wijze van restauratie van het beeld. De voorzitter antwoordt, dat door de Rijks Akademie van Beeldende Kunsten te Am sterdam advies werd uitgebracht over het herstel van het beeld.Er werden een twee tal mogelijkheden geopperd.Het maken van een stukvorm en het daarna gieten in be ton of het maken van een natuurgetrouwe kopie in natuursteen. (Donker gekleurde tufsteen). Restauratie van het beeld werd niet mogelijk geacht, omdat het in ver regaande staat van verwering verkeert. Het maken van een natuurgetrouwe kopie ach ten burgemeester en wethouders het meest doelmatige. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelij ke stemming besloten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 10