Behalve de in dit overzicht genoemde gezinnen heb ik nog andere 'Ketemers' kun nen opsporen in mijn Gezinsreconstructies van Callantsoog. In het bijzonder trof ik ze aan in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken.De zoge naamde D.T.B. boeken.) Deze boeken bevinden zich in het Rijksarchief te Haar lem. Hierin staan namen met de toevoeging 'in de Keete' Nimmer trof ik Groote Keeten' aan. Tevens bleek mij dat de aanduiding tot ongeveer 1775 in de D.T.B. boeken vele malen is gebruikt. Ik denk dat de naam Groote Keeten' eerst in de tweede helft van de 18de eeuw gebruikelijk is geworden. Waarschijnlijk als onderscheid ten opzichte van 'Klei ne Keet' dat noordelijker aan de Zanddijk op Helders grondgebied lag. Schoorl geeft in zijn meergenoemde studie op blz.407 als figuur 112 er een teke ning van. Ook Kersje Visser, schout van Huisduinen, adresseert op 2 mei 1741 een brief als volgt: Aan Eersame Cornelis Gerrits Bontes, strandvonder) in de GROOTE KEETEN Hieruit blijkt dat nu die naam ook interlokaal erkend werd. De buurtschap 'de Keete' zal aanvankelijk wat zijn inwoners betreft heel lang zaam zijn gegroeid. Dat blijkt uit het aantal gezinnen, dat ik als 'Ketemers' signaleerde. Tussen 1610 en 1775, dus in een tijdvak van 165 jaar, telde ik maar 70 gezinnen. Geraadpleegde literatuur Mr.J.Belonje P.N. van Doorninck H.Schoorl dr.J.Westenberg J.Baken Gzn. Het Koegras (1974) Inventaris van het Oud Archief van Callandsoog (1902) Zeshonderd jaar water en land (1973) Oude kaarten en de geschiedenis van de Kop van N.Holland Gezinsreconstructies van bewoners der Heerlijkheid Callants oog (1961) KLEINE KEET tn GROOTE KEETEN Laagwaterlijn 2.1loogwaterlijn, 'ordinaris volzec' .Vafstand midden Zanddijk tot de vloedlijn 210 roe hondsbos of 718 m (Iroe a 3,42 m) 4 idem 225 roe of 770 m. 5. ident 250 roe of 855 m. vjj 6, Zanddijk; langs de Zanddijk palen om dc 1 00 roe, over de totale lengte 22 pa- len. (ruim 750 m). 3, Kleine Keet, met kadijkjes om de la- gerc landen. 8. Grootc Keeten benoorden de Callants- oger Ilclmdijk (paal 22) 9. De nieuwe 'strandscheiding' tussen Huisduinen en Callantsoog. 10. De 'landscheiding' tussen Huisduinen en Callantsoog. 1 1Paal 1 1plaats van dc 'iavey'. 12. Garstdijk; in het noorden de herstelde doorbraak '3. Stuifdijkje 14. Klcigaatje 15. Oogduinen (heten bij Kickert reeds 'De Dooger duynen'. nadien Dogger Duinen en Donkere Duinen). Naar ARA-Hingman, nr. 1 75, Albert Kickert; 1755

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 4