hec oncscaati vari qKooce keecen ZANDDIJK - GROOTE KEETEN - OGERWADDENGEBIEP KOEGRAS qE£l J Jb.BAKEN GIN. P.van Doorninck maakt in zijn 'Inventaris van Callandsoog' 1902) onder nr.141 melding van een 'Eigenhandige Memorie' (nov.1746) van een der Heeren van Ca 1 - lantsoog, namelijk mr.Jacob Coren van der Mieden: "Over het werk van den Zanddijk gedeeltelijk onder Callantsooge en gedeelte lijk onder Den Helder êrTHüïscfuinen gelegen" en hij tekent daarbij aan: "Na den storm en overstrooming van 22 Januari 1610 werd, ingevolge resolutie van de Staten vari Holland, deze dijk in drie maanden gemaakt, loopende van de Keeten tot aan de vaste duinen van Huisduinen." Daar de toenmalige Landsadvocaat voor het leggen van deze 6i km lange dijk zijn invloed ten goede had aangewend, kreeg deze ook wel de naam 01denbarnevelds- di jki Na deze aanleg kon het vloedwater van de Noordzee niet meer over de strandwal, die het Noorder Sant genoemd werd, stromen. Soms echter kwam het water vanuit het oosten via het Marsdiep en het Balgzand toch nog over de waardqronden aan stormen. In 1615 hebben de Gecommitteerde Raden - het dagelijks bestuur van de provin cies Holland en Zeeland - de helmbeplanting van de Zanddijk aanbesteed. Deze dijk kreeg daarna door aan- en overstuiving het karakter van een duinen rij. In de 'Memorie' van 1746 staat het geheel van der Mieden eigen, in een iets meer gezwollen stijl. We lezen: "Door aanstuijving in ruim 135 jaren is hij) sodanigh aangegroeid dat dezelve is veranderd in een formeel gebergte van sand en duynen en maar weijnige plaatsen overigh alwaar een vlaeuwe (=flauwe) schetse of gedaante van een dijk te vinden is... Aldus light den ouden Sand- dijk wesentlijk binnen en buijten Barmte geheel verlooren."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 8