oveic lieLmpianceKS en L.Bromlewe SCKAHÖWeKWeKS Het leven in Callantsoog voor en ti.jde.YU> de. eerste wereldoorlog en ook nog wet in de 20er en 30er jaren was een eindeloze hen.haJU.ng van een ta.meJU.jk vlak en alledaags leeftpatroon. Het speelde zich nagenoeg volledig aft binnen de begrenzing van het eigengezin, het eigen bedrijft je oft de werkkring en het dorps gebeuren Het omschrijven van de leeft omstandig heden van de in de titel van dat stukje ge noemde categorie mensen vereist nogal wat naslag maar moet bij gebrek aan voldoende literatuur toch voornamelijk stoelen op gesprekken met personen die uit eigen ervaring fteiten en gebeurtenissen aan kunnen dragen. Omdat ik in de gelukkige situatie verkeer dat twee van mijn ftamrUeleden met be trekking tot het onderwerp over ruime kennis van zaken bescfukken, is het op schrift stellen van,laten we zeggen, enige rnftormatie niet al te ingewikkeld geweest. Aanvangend met de periode rondom de eerste wereldoorlogdus ongeveer in 1916, ontstaat het volgende beeld. Na de lagere schooltijd toen er van voortgezet onderwijs nauwelijks sprake was, was de keuze-mogelijkheid op de Callantsoger arbeidsmarkt niet groot. De keuze bleef als regel beperkt tot 'het strand' of 'de boer'. Voor veel schoolverlaters werd het 'het strand'. 'Het strand' had twee arbeidsterreinen, namelijk de duinen' en 'de dammen'. Aanvangend met 'de duinen' - helmplanten - was de situatie voor een 14 jarige schoolverlater - we schrijven 1916 - meestal zo,dat hij als helmjongen bij een aannemer in dienst trad. De helmjongen had tot taak de oudere, ervaren helmplanters behulpzaam te zijn door te zorgen voor voldoende aanvoer van helmplanten. De werkdagen waren lang, namelijk van 06°° uur tot 1800 uur, en dat ook op za terdag. De verdiensten waren schraal. Een helmjongen kreeg 4 tot 6 gulden per week.Een ervaren helmplanter verdiende 12 tot 15 gulden per week. Dat van dit soort inkomens alleen het hoogst nodige aangeschaft kon worden, be hoeft geen betoog; armoede is misschien een te groot woord, maar een zeer sober bestaan was het duidelijk wel. Het was in die tijd niet anders, bovendien waren de mensen generaties lang aan dit soort toestanden gewend geraakt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 2