X)ayi ALLeS WAC Lijst van boeken. Het bestuur van de Historische Vereniging heeft besloten geen .eigen bibliotheek er op na te gaan houden, maar samen te gaan werken met de openbare bibliotheek. Het eerste resultaat van die samenwerking vindt u in een bijlage in deze 1 Cl ook1 Die bijlage bevat een aantal namen van boeken, die betrekking hebben op de ge meente Callantsoog en haar omgeving. Al deze boeken kunnen in de bibliotheek aan de Schoolstraat geleend worden. Samen. Een typiste erbij. Lida van de Wint heeft zich bereid verklaard voor onze redactie een deel van het typewerk te verrichten. Op weg naar de 250ste! Nauwelijks heeft onze voorzitter het 200ste lid op de welkom geheten of het bestuur denkt al weer aan de 250ste! Ook hem of haar wacht een kadootje. Boekje oude ansichten en foto's van Callantsoog. Bovengenoemd boekje dat door de heer J.Baken Gzn, al enige jaren uitverkocht. Enkele bestuursleden van onze vereniging hebben in samenwerking met de heer Ba ken zich ten doel gesteld de tekst hier en daar te herzien en het aantal plaat jes uit te breiden tot 75. Het oude aantal was 47. 'de Groote Keeten vroeger' zullen er in opgenomen worden. 1988 drukklaar te hebben. In de zomer van dat jaar >ijeenkomst van 2 okt.1987 in 1972 werd samengesteld, is Ook foto's van Men hoopt alles in februari is het dan weer te koop. Contributie 1988. In deze Clock is een acceptgiro ingesloten die betrekking heeft op de contribu tie voor het jaar 1988. Dank zij de computer van onze voorzitter kunnen wij u die acceptgiro eerder aan bieden dan het afgelopen jaar. Hebt u geen girorekening belt u dan onze penningmeester, de heer J.van Scheijen. Tel. 02245-1227. Hij weet dan wel een oplossing. De kerk 's avonds gefotografeerd. In deze 'Clock' treft u een fantastische foto aan van de verlichte kerk in ons dorp. De foto werd gemaakt door Karei Unk in 1972. Deze schonk de foto aan onze vereniging en op haar beurt schenkt die weer de fo to aan haar leden. Een stukje historie om te bewaren! Ansicht Cal 1antsoog-vroeger Op een rommelmarkt in Amsterdam kocht een van onze gasten een ansicht, zien waren: hotel Duinzicht, pension V.O.S., de pastorie, enkele villa duin en op de voorgrond het vijvertje op de Buurt. De kaart was zo'n 50 jaar geleden gemaakt. Er moest voor dit stukje historie 15,00 betaald worden! waarop te s op het vri jd&9 Dorpshuis 25 maart EEN WEE Geeft ftamttieleden oft vntenden alA ApecUaal FEESTVAGENGESCHENK het Lidma.cUAch.cip van de HUstonUAche Oenevu.- gtng CalZantAoog Even de AecxeXcmeAAe betten, 02248- 1660. 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 21