De Clock van Gallens» Oog-he Ultöave van de Historische Veren]öino CaJlantsooö V00W00RV Het tweede venenlglngkjaan Ligt achten oml~ Het aantal leden veAcUu.evoucU.gde In dit jaaA van 75 naaA 225. Toch waag Ik het enop nogmaaLk een benoep op de leden te doen om niet pakklefi Lid te blij ven, maan ook eem een poging te wagen ac tief een bljdnage aan om blad te levenen. [/enden wem Ik u narnem het bektuun en dene- daetle een voonkpoedlg 198$. Adnlaan Kullen CALLANTSOOG U R 0 E G E R Henk Schoonl kpnak. 20-11-' $1 v/ 55 BESTUUR... VOORZITTER ADRIAAN KUILER 02248-1598 VICE-VOORZITTER JACOB VOS 02248-1288 SECRETARESSE ELLY van HOUTEN 02248-1660 PENNINGMEESTER JAN van SCHEI JEN 02248-1227 LID HENK KRUISVELD 02248-1328 LID WIM LASTDRAGER 02248-2190 020-416897 LID KEES SCHAAP 02248-1935 LID JAN TIMMERMAN 02248-1226 REDACTIE WIM LASTDRAGER KEES SCHAAP JACOB VOS COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over nemen van artikelen 1s uitslui tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP 25,00 per jaar. Het 1idmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding schriftelijk óf tele fonisch bij de bestuursleden. Betaling na ontvangst van een ac ceptgirokaart. Opzeggingen dienen 1n het lopende verenigingsjaar voor 1 december schriftelijk te geschieden bij de secretaresse: Elly van Houten Abbestederweg 3C 1759 NA Callantsoog FOTOGRAFIE C0RS VAN DER HAAR DRUK RIEN FILEMIE^ TEKENINGEN^ HENK ROTGANS PIET SMIT DICK DE WILDE HANS RAAP KALLIGRAFIE ELS JUFFERMANS Het volgende nummer van 'de Clock' verschijnt in maant 196$ We hebben cUvie cUiuk bezochte avonden In het Vonpkhulk gehad en 'de Clock' Ik dikken en Intenek kanten gewonden. De beheerder van het Dorpshuis had op 40 bezoe kers gerekend. Maar hij had de populariteit van onze vereniging en Henk Schoorl onderschatBij na het dubbele aantal had regen en wind getrot seerd en dus was het zaaltje propvol. Toen ook de projector dienst weigerde ,kon men 't pechduiveltje horen lachen. Die schijnt zich na melijk ook steeds met onze bijeenkomsten te be moeien. Enfin, geen paniek. Een van de bestuurs leden ging zijn projector halen en Henk Schoorl begon een spannend verhaal te vertellen. Om acht uur kon de spreker, ondersteund door ge projecteerde kaartjes en foto's aan het ontstaan van Holland beginnen. Heel duidelijk kwam naar voren hoe ontzettend onze voorouders hebben moeten knokken om hun be zit aan land te behouden. Steeds maar weer dijken, die wegspoelden en dan weer dijken en dan opnieuw dat kapotslaan en re pareren. Eindeloos moesten de bewoners van de lage landen hun have en goed verdedigen tegen t opdringende watergeweld. Vol ontzag en geboeid werd er tot half elf geke ken en geluisterd naar een plezierig vertellende Henk Schoorl. Een warm applaus viel hem ten deel Vice-voorzitter Jacob Vos sprak daarna namens al len: "We hebben genoten en tot een volgende keer."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 1