ghtsr.*- Gelukte het de Engelsen de Bataafse vloot te elimineren, te land waren ze veel minder gelukkig. Vier keer vond er tijdens de geallieerde veldtocht een hevig treffen plaats met de Frans-Bataafse verdedigers. Na de gevechten op 10 september vond op 19 september "de slag bij Bergen" plaats, gevolgd op 9-oktober 1799 door een tweede slag van die naam en op 6 ok tober 1799 "de slag bij Castricum". Tijdens deze gevechten sneuvelden velen, terwijl er ook vele gewonden waren. Ook aan de genoemde dorpen werd veel schade toegebracht. Uiteindelijk werd te Alkmaar een wapen-stilstand overeenkomst getekend,waarbij de Britten en Russen een vrije aftocht bedongen.(18 oktober 1799.) Eerder, namelijk op 13 oktober 1799, had de Erfprins zich met zijn gezin in Den Helder ingescheept. De laatste geallieerde troepenmacht vertrok op 29 november 1799 uit Den Helder. Pri nseri-eskader Fregat Bri k Enkele begrippen Blokkadeschip Hiermee werd alle verkeer van en naar een kuststaat of haven afgesloten. Oranje gezindheid In 1795 werden alle zee-officieren ontslagen. Na selectie werden enkelen weer in dienst genomen. Het merendeel kwam uit Patriottische kringen. De Equipages, dat zijn de onderoffi cieren en de manschappen, waren in dienst gebleven en waren in hun hart nog steeds Oranje-gezind. Dit bestond uit enkele schepen onder de Prinsenvlag en onder Nederlands commando. Zij opereerden echter onder Brits bevel. Oorlogsschip met één volle laag geschut, soms aangevuld met kanons op bak en campagne.Het had meestal een of twee dekken en weinig opbouw. Veelal voorzien van 3 masten. Vorm en bouw waren in de eerste plaats gericht op snel heid en niet op een hechte constructie zoals bij linieschepen. Ze waren bestemd voor verkenner, voor de kruisdienst (blokka de) en voor het jacht maken op koopvaardijschepen en kleine oorlogsschepen. Oorlogsschip met 2 masten. Het waren snelle en handige sche pen, die relatief kleine bemanningen vergden. Zij hadden een tonnemaat van hooguit 350 ton.Lengte, breedte en diepgang in Amsterdamse voeten 99/100 x 24/30 x 12/18. Ze zijn tot in de 19e eeuw veelvuldig in gebruik gebleven. Kort kanon van gering gewi'cht, dat op korte afstand met gro te vernietigingskracht en toch maar met een geringe kruitla- ding een kogel kon afvuren. Het is uitgevonden in 1778 door de Carron Company,een Schot se ijzergieterij en rederij aan de rivier Carron. In 1779 werd het voor het eerst gebruikt tegen Franse schepen. F.M.van Elderen Erfprins, van Fort de la Salie tot marinekazerne. 1985. J.C.Mollema Geschiedenis van Nederland, ter zee. Amsterdam 1941. C.W.J.Schaap Kaartsysteem oorlogsschepen 1568 tot heden. J.van Tongeren Den Helder en Huisduinen in jaartallen. Den Helder 1985. Maritieme Encyclopedie Bussum. A.Walsh MD A narrative of the Expeditions to Holland in the Autumn of the year 1799. H.G.D.Eysink Smeets Vertaling van bovengenoemd werk onder de titel van; Russen en Engelsen in Noord-Holland. Schoorl 1983. Carronade Mex. 1 986- üU CrulA&nt- Skelet op •0',ulV sirao'1 uit 18°° ra»®** Teen ®uS in die rictt- TfA(z «aven- 6611

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 15