De Clock van Callens= Oogfhe UitGave van de Historische Veren jein© CaJlantsooö t kVLi cLctivjjteAX&n vendun placuU ajl heX Voip-bkLUA en beginnen '4 avoncii om katacht. VOORltiOORV 37 BËSTUUR VOORZITTER ADRIAAN KULLER 02248-1598 VICE-VOORZITTER JACOB VOS 02248-1288 SECRETARESSE ELLY van HOUTEN 02248-1660 PENNINGMEESTER JAN van SCHEI JEN J 02248-1227 LID HENK KRUISVELD 02248-1328 LID WIM LASTDRAGER 02248-2190 020-416897 lID KEES SCHAAP 02248-1935 LID JAN TIMMERMAN 02248-1226 REDACTIE WIM LASTDRAGER KEES SCHAAP JACOB VOS -------I FOTOGRAFIE CORS VAN DER HAAR -I DRUK RIEN FILEMIEG TEKENINGEN HENK ROTGANS PIET SMIT "5 DICK DE WILDE HANS RAAP KALLIGRAFIE Jj ELS JUFFERMANS t COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over- nemen van artikelen is uitslui- tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP f 25,00 per jaar. J Het 1idmaatschapsjaar loopt van J 1 januari t/m 31 december. J Aanmelding schriftelijk bf tele- fonisch bij de bestuursleden. Betaling na ontvangst van een ac- ceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december schriftelijk te geschieden bij de secretaresse: Elly van Houten Abbestederweg 3C 1759 NA Callantsoog Het volgende nummer van 'de Clock'* verschijnt in december 1987. Zomer 1987 is geschiedenis. Voor historisch-weer- kundigen is zij een uitschieter Geleerden hebben steeds beweerd dat ons klimaat verandert, dat het warmer wordt,maar de zomer die we nu gehad hebben, wijst in tegengestelde rich ting. CWeikinn, een Duits geschiedkundigeheeft aan de hand van geschreven bronnen, zoals kronieken en reisverslagen, de ontwikkeling van het weer in de afgelopen 20 eeuwen beschreven. De wisselingen in het klimaat vinden we terug in graanprijzen en het verdwijnen, respectievelijk opkomen van diverse gewassen. Parallel daaraan zien we bepaalde maatschappelij ke ontwikkelingen. Een boeiende samenhang, die we zeker ook in Cal lantsoog terug kunnen vinden. *Binnen het bestuur heeft Elly van Houten het se cretariaat van Jan Timmerman overgenomen. Jan blijft lid van het bestuur. '*De verkoop van losse nummers van 'de Clock' is bevredigend te noemen.Ook de Duitse uitgave loopt naar tevredenheid. *Het 200ste lid is in aantocht. ^Vrijdag 2 oktober. Een avond met voorlichting o- ver genealogie(Het maken van een stamboom.) Daarna vertelt Jan Buisman over zijn 'ervaringen'. Tot dan. Adriaan Kuiler

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 1