De "Hollandia' Twee miljoen 21 ^■0 (?a I enott*e JiUrt van r zand onj iUWenoint e*eI lief CM' k*ns eis deoi val iave4L'?0««'{7fc Gemeld wordt dat er bij CaUantsoog enkele tientallen oude Spaanse munten zijn ge vonden, op een gedeelte van net strand dat wegens storm- jjndng moest worden opge- Karwmsk^gek' tttunten zijn mogelijk mét het zand, dat werd opge zogen bij Texel, meegevoerd Niet onwaarschijnlijk is, dat de zeebodem daar nog veel meer 17e-eeuws zilver ver borgen houdt. een het Van noU*Wa. De avonturen van dit schip leveren stof voor een roman. Het was ook een grote oor logsbodem met 74 stukken en deed herhaaldelijk mee aan gecombineerde acties met de Engelsen tegen de Fransen, zoals het ontzet van Barcelo- na en het bombardement van Palamos. „In 1696 nam het deel aan een expeditie van zes Engel sen en vier Nederlandse sche pen naar West-Indië," zo ver telde de medewerker van de afdeling Maritieme Historie van de marinestaf. „Het moest daar de Franse vloot aantasten, maar die was zo verzwakt door een ver schrikkelijke besmettelijke ziekte, of het nu pest was of tyfus, dat blijkt nergens uit dat zij de slag ontweken en naar huis toe vluchtten." Slechts één schip viel het geallieerde eskader in han den. De Spaanse vrachtvader Santo Christo die de Fransen kort tevoren zelf op de Span jaarden hadden buitgemaakt. „Wat er van schip en be manning is geworden, weten we niet," aldus Hans Wijn, „met de bemanning maakte men meestal korte metten. Waaruit de lading van de Santo Christo bestond, staat ook nergens beschreven maar wel dat de waarde van die lading geschat werd op 2 miljoen!" Een voor die tijd astrono misch bedrag. De lading kan dus nooit bestaan hebben uit louter tabak, suiker of indigo en het Caraïbisch gebied was de grote zilverleverancier van Spanje. Piet Hein ver overde daar ook zijn zilver vloot. Met belading kwam echter ook de ziekte op de verove raars over. „Op de thuisreis stierven er 1.500 Engelsen en 400 Ne derlandse zeelieden," aldus de historicus. „De beman ning van de Hollandia was ook zo verzwakt, ,dat zij bij Texel het schip niet naar be horen ten anker kon brengen, waardoor het strandde."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 7