KDC HWy CAUANraooq? C.W.J.SCHAAP Na de ophoging van het strand in de periode 6 augustus - 18 oktober 1986 is er heel wat aangetroffen, dat eeuwenlang op de zeebodem heeft gelegen. Naast moderne munitie werden en worden ronde kanonskogels, musketkogels, oude kaartenpassers, breeuwijzers, scheepsbijlen, tinnen lepels en niet te vergeten oude munten en Spaanse matten aangetroffen. Deze laatste zijn gemunt in 1686. Tot nu toe werden tenminste veertien van deze munten gevonden.Maar ..wat heeft het vinden van deze zilveren munten te maken met het lokaliseren van scheeps - wrakken? In 1984 werd door de duikploeg "Normerven" uit Wieringen een wrak gevonden, waaruit Spaanse matten werden opgedoken. De leider van het bedrijf, de heer A. Govers sprak toen het vermoeden uit, te maken te hebben met het LINIESCHIP "HOLLANDIA" van de admiraliteit van Amsterdam. Toen nu in het door het schip "Alpha Bay" aangevoerde zand eveneens deze mat ten werden aangetroffen, werd dit vermoeden nog verstrekt. De Historische Vereniging Callantsoog, het belang inziende van een juiste de terminatie van het schip, plaatste in de "Omroeper" een oproep tot het geven van gegevens. Helaas werd door niemand gereageerd, terwijl we weten dat de mat ten op twee plaatsen in de zandophogingen zijn gevonden!!! Is de Alpha Bay tweemaal op dezelfde plaats geweest om zand te zuigen? Waarom wordt het vinden van de Spaanse matten verbonden met de "Hollandia"? Hier volgt de geschiedenis van het schip, voor zover het bovenstaande betreft. Maart 1697 vertrok het schip onder commando van kapitein Justus van Hoogenhouck in een eskader onder commando van kapitein Adriaen Ferdinand van Zijl 1 naar West-Indië ter versterking van de Brits-Nederlandse vloot aldaar. Het is de be doeling jacht te maken op een Frans eskader onder Pointis. Deze laatste is echter al op weg naar huis..Wel wordt door de "Hollandia" samen met de "Leyden" het Spaanse schip "Santa Christo" heroverd. De lading van dit schip werd toen geschat op meer dan f 2.000.000. De Spaanse matten!!!) De Brits-Nederlandse vloot werd daarna geteisterd door een epidemie van pest of "rotkoorts". Nu begreep men waarom Pointis naar huis was gegaan.Ook hij had van deze besmettelijke ziekte last gehad! Van het Nederlandse eskader verloren 500 man door deze ziekte het leven. Op 26 maart 1698 kon de zeer gedecimeerde bemanning het anker niet meer presen teren, waardoor het schip op een bank liep en in korte tijd verbrijzeld werd. Kapitein Hoogenhouck en het grootste deel van de nog aanwezige bemanning ver dronken. Waar precies zonk nu het schip met een deel van de Spaanse matten? U raadt het! In het Schulpengat, dus nabij Callantsoog! Ligt er dus een enorme schat aan zilver iets ten noord-westen van ons dorp? Enige technische gegevens van het schip. Het werd in 1683 op 's Landswerf te Amsterdam gebouwd onder leiding van bouw meester Simon Jans Lis en was bewapend met 70 tot 74 stukken. Lengte, breedte en diepgang bedroegen in Amsterdamse voeten 156, 40 en 15,ter wijl het een bemanning had van 360 tot 375 man. Li teratuur Afdeling Maritieme Historie van de marinestaf, a. Schepenlijsten 16de en 17de eeuw A t/m S. b. De Nederlandse Zeemacht in de Kraalzee. J.J.Backer Dirks: De Nederlandse zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst. Jhr.Mr. J.C. de Jonge: Geschiedenis van het Nederlandse zeewezen. J.C.Mollema: Geschiedenis van Nederland ter zee. C.W.J. Schaap: Kaartsysteem Nederlandse oorlogsschepen 1568 tot heden. Uittreksel schepen en vaartuigen gebouwd op 's Landswerf Amsterdam sedert 1656. A.VreugdenhilList of Men-of-War. Part.IV. Ships of the United Netherlands. J.C.M. Warnsinck: De vloot van de Koning-Stadhouder 1689-1690. 1648 - 1702. Wrakkensymposium georganiseerd door Dreg Surveying op 31-1-1987. 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 6