"froeve .z^xRöyic" BOERDERIJ, Bij de joto'A Op ^oto A, dit in 1903 gtnomtn wtnd, Ataat dt botndtnij 'Zwaandijk' Hij ligt in dt hotk, dit dt OoAttnwtg maakt mtt dt Noond-Schinktldijk. Van linkA naan ntchtA Ataan: Aait Baktn, een inwontnd familielid tn motdtn Baktn mtt op dt aam haan dochttntjt Maantje. Vtzt woa laten dt tigtnaan van dt botndtnij 'Hoiitcin' aan dt Jtwtldijk. Vt botndtnij '1 waandljk' li, omdat hij in ttn zttn Altchtt Ataat vtn- kttnde, nond ktt jaan 7 925 gtAloopt. Op dtztlfadt plaatA wtnd ttn nituwt botndtnij gtbouwd tn dit Ataat tn. mtt zijn typlicht tonentje nog AtttdA. Zit faoto B. Momtntctl li 't Hoogt Huy-i tt Alkmaan dt tigtnaan tn woont dt faamllit Swatnli tn.. Mtt ttn dninkgat voon htt vtt, mtt zijn kotitn, paandtn tn Achaptn op htt land tn htt ttmtt CailantAogtn Apuithuli voon. dt deun, li htt ttn pltkjt waan mtn nitt gauw op uitgtktktn naakt. In ttn doon 't Hoogt HuyA uitgtgtvtn botk oven botndtnijtn Ataat dat dt laalitt tigtnaan-boen van dt Zwaan. - dijk dt httn P.J.Zipp woa. Na zijn dood wtnd ailtA vtnkocht. Vt N.V. NoondhollancLit LtvtnAvtnzt- ktning MaatAchappij tt Alkmaan wtnd in 1923 dt koptn. Vt koopAom woa 27.473,47 Tot 1817 kttk mtn vanuit htt daknaam van dt hotvt 'Zwaandijk' noguitovtn htt waddtngtbitd van htt KotgnaA. Mttndtnt maltn kwam dt zee tot aan dt Noond-Schinktldijk. Enktlt maltn bnak htt wattn ztlfaA doon dt dijk httn. Htt ttgtnwoondigt dninkgat voon ktt vtt li waamchijnlijk ttn ovtnblijfa- A tl van htt gat dat mtn gnotfa om aan gnond tt komtn, om zo ttn gat in dt dijk tt Atopptn. Openbare Verkooping Dinsdagen 27 Febr. en 6 Maart 1923, HET ZAND, te CALLANTSOOG, a. HUISMANSWONING, b. HUIS met Boet, waarin veestalling, c. BURGERWOONHUIS, ERF Vt j'ongtn mtt htt hoedje, tuAAtn zijn motdtn tn dt hulihoudtlijkt kuip in, li> Gtnnit Baktn Azn. OP beide dagen des voormiddag* 10 uur, in „De Jbnge Prins", AAN in de ZIJPE, van De van ouds bekende genaamd „ZWAARDIJK", aan en bij den Noorder Schinkel' dijk en den Oosterweg. nabij 't ZAND, Sectiën D en E met bijgebouwen en omliggende Landerijen. met omliggende Landerijen. en omliggende twee perceelen land. Te zamen groot bijna 28 Hectaren. Te aanvaarden dadelijk en 1 Hei 1923. Nagelaten door den heer P. J. Z1PP. Notaris VRIJBURG. 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 21