De Clock van Callens» Oogfhe 02248-1598 02248-1288 02248-1226 02248-1227 02248-1328 02248-2190 020-416897 02248-1935 JUrii Ve>"sch 4x Per niet snel bang te zijn 1t Wil nog maar geen echte len te worden, toch zijn er tekenen van nieuw leven. a Het ledenbe stand is het aantal van 181 voorbij b Ook nieuw is de penning meester. Gezien zijn ervaring met penningen hoe voor een lege ven we knip. c Tevens nieuw is de burgemeester, die we,met zijn vrouw, als enthousiaste lokale-geschie- denis beoefenaren, op de 'Veiligheids - ten toonstelling' mochten begroeten. Vanaf deze plaats wil ik mijn dank uitspreken aan Jacob Vos, die zich uitstekend gekweten heeft van zijn taak als vice-voorzitter op de jaarvergadering. Ik dank u allen voor de getoonde belangstel ling gedurende mijn verblijf in het zieken huis en daarna en hoop nu eindelijk een begin te kunnen maken met de bijeenkomsten 'Paleo grafie'. Mede namens de dactie wens ik het najaar met begroeten. andere bestuursleden u een mooie zomer en nieuwe activiteiten en de re- hoop u in te mogen 15 UitGave van de Historische Vereniging CaJiantsoog BESTUUR oo oo oo o« oo «e oo oo oo oo VOORZITTER ADRIAAN RULLER VICE-VOORZITTER JACOB VOS SECRETARIS JAN TIMMERMAN PENNINGMEESTER JAN VAN SCHEYEN LID HENK KRUISVELD LID WIM LASTDRAGER LID KEES SCHAAP REDACTIE ©O 90 99 99 00 00 00 00 00 6>0 O» OO WIM LASTDRAGER KEES SCHAAP JACOB VOS FOTOGRAFIE MMMMMHMHMNMH CORS VAN DER HAAR M -* DRUK RIEN FILEMIEG TEKENINGEN HENK ROTGANS PIET SMIT BARRY DE WILDE HANS RAAP KALLIGRAFIE oo 00 C-0 99 60 00 OO 00 00 00 00 90 ELS JUFFERMANS LIDMAATSCHAP J ƒ25,00 per jaar.Het lidmaat schapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 5 Aanmelding schriftelijk of tele- fonisch b.ij de bestuursleden. Betaling na ontvangst van een acceptgirokaart. Bij tussentijdse toetreding is S een evenredig gedeelte van de contributie verschuldigd. Opzeggingen dienen in het lopen- de verenigingsjaar voor 1 decem- ber schriftelijk te geschieden bij de secretaris: Op 't Landtweg 33 2 1759 GJ Callantsoog S COPYRIGHT 3 Het geheel of gedeeltelijk over- nemen van artikelen is uitslui- tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. 2<Jq J del 1987 iJnt r 21 Help om hel oude Cattanl&oog bewonen. Wond lid van de HISTORISCHE VEREHIGING. Het volgende nummer van 'de Clock' verschijnt in september 1987, J ddrl BELANGRIJKE DATUMS Vrijdag, 2 oktober '87 Genealogie. Jan Buisman vertelt over zijn belevenissen. Vrijdag, 20 november '87 H.Schoorl over het ontstaan van Callantsoog. Vrijdag, 25 maart '88 Algemene vergadering. Film.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 1