1 VAN DE REDACTIE Gijs Oskam was,toen hij kei hiernaast a4ge.dA.ukie. verslag schreeO, 16 jaar. Hij werkte op de secretarie van Cal lantsoog. Vie was toen gevestigd in een zomer woning aan de Oosterweg. Deze woning maakte deel uit van een groep wonin gen, die tezamen het nooddorp Holly wood vormden In een van de volgende nummers van de Clock' zullen we aandacht beste den aan dit wonderlijke nooddoapje. Bij de Qoto's Ve twee Ooto's op de volgende bladzijde laten duidelijk zien, dat na de ontplooiing van het munitie-depót eA van het toch al kleine Callantsoog niet veel meeA overbleei. Vaar de Duitsers er blijkbaar zeli van overtuigd waren, dat de ontploo iing hun eigen schuld was, werden er tegen d.e Callantsogers geen repre sailles - vergeldingsmaatregelen - genomen. De beide Ooto's werden door twee verschillende Duitse soldaten genomen. De bovenste Ooto werd vanaO de Seinpost gemaakt, de onderste vanuit de 'Grote Villa'die toen als Ortskommandantur' in gebruik was. Beide Oilms waren door de Duitsers in 1943 ter ontwikkeling aan de Oir- ma Uiestadt in Schagen gegeven. Deze maakte kopieën en schonk die na de oorlog aan een inwoner van ons dorp. 32 Kadastrale situatie van het zuid-oostelijk deel van het dorp Callantsoog op 27 april 1943 Opmerking. Tussen de kerk en het huls van 0.Kuiper stonden voor heen nog enkele zomerhuisjes.D1e wa ren echter op het moment van de ont ploffing, 1n verband met de evacuatie van het dorp, al afgebroken en In 'Hollywood' weer opgebouwd. woniAfT D.Kuijper zomerwoning, l die uitbrandde.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 18