De Clock van Callens-Oogphe VOORWOORD Bij het ter perse gaan van dit nummer telde de ver eniging precies 145 leden. Een schitterende ontwik keling in zo'n kort bestaan. Ongetwijfeld is het velè werk van onze redactie de bet aan de groeiende belangstelling voor dë historie van onze gemeente. Mijn excuses dat de eerste bijeenkomst paleografie nog niet heeft plaatsgevonden. Een vervelèndé rug aandoening, welke mij geruime tijd teistert,verhin dert een dergelijk samenzijn. Echter, beloofd is beloofd. Ik hoop op korte ter mijn in deze leemte te voorzien. Tot ziens op de jaarvergadering. Adriaan Kuiler DE HONDERDSTE lü Onze secretaris schreef in december 1986 het hon derdste lid in. Een mijlpaalwaar we allen naar uit gekeken hadden, was bereikt! Die honderdste was: A.Tissen, Patrijzenweg 21,0'oog. Hij ontvangt 100 'oude' ansichten van Callantsoog. Inmiddels zijn we met ons aantal leden op weg naar de 200ste! Ook die wacht een verrassing. Het verslag van de ledenvergadering, die op 25 de- cember 1986 werd gehouden, een 1 ijst van leden en de agenda voor de algemene vergadering - 27 maart a.s.- ontvangen de leden apart. Op de tentoonstelling, die door de Historische Ver eniging in de paasvakantie in het Dorpshuis wordt ge organiseerd, zullen oude prentbriefkaarten van Cal lantsoog en Groote Keeten te koop zijn. Algemene Vergadering Vrijdag 27 maart 1987 Dorpshuis, 20 uur. Film over de eerst* van gas in Callantsoog aan,anding Uitctve van de Historische V»renioin« (alJantsooo i vetSrh BESTUUR VOORZITTER ADRIAAN KULLER 02248-1598 VICE-VOORZITTER JACOB VOS 02248-1288 SECRETARIS JAN TIMMERMAN 02248-1226 PENNINGMEESTER HENK KAPITEIN 02248-2047 LID HENK KRUISVELD 02248-1328 LID WIM LASTDRAGER 02248-2190 020-416897 LID KEES SCHAAP 02248-1935 REDACTIE «MSSMWeOWWMMMSS WIM LASTDRAGER KEES SCHAAP JACOB VOS FOTOGRAFIE CORS VAN DER HAAR DRUK RIEN FILEMIEG TEKENINGEN MWMUSMWGeMMMM» HENK ROTGANS BARRY DE WILDE PIET HANS SMIT RAAP KALLIGRAFIE ELS JUFFERMANS LIDMAATSCHAP 25,00 per jaar.Het Hdmaat- schapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding schriftelijk of tele fonisch b.1j de bestuursleden. Betaling na ontvangst van een acceptgirokaart. B1j tussentijdse toetreding 1s een evenredig gedeelte van de contributie verschuldigd. Opzeggingen dienen In het lopen de verenigingsjaar voor 1 decem ber schriftelijk te geschieden bij de secretaris: Op 't Landtweg 33 1759 GJ Callantsoog COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over nemen van artikelen 1s uitslui tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. HeJtp om keX oude Caltant&oog btucuitn. tVond Lid van dt HISTORISCHE VERBUIGING. Het volgende nummer van 'de Clock' verschijnt 1n juni 1987.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 1