De Clock van Cal lens» Oog-he ib ib' ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib ib Van onze voorzitter Vit -is het eerste thema-nummer van 'Ve doek' .Het Is het resuitaat van jaren speurwerk van onze dorps genoot Kees Schaap Het gee^t aandat als je maar al les op een rijtje zet, er een hoop hoven water komt van wat er onder ligto Ve eerste ledenvergadering op 25 november 1986 mos met ruim 30 leden druk bezocht.Ze namen kennis van het reilen en zeilen van onze ver enigingIn het volgende nummer van onze krant krijgt u een verslag van deze vergadering Het bestuur van de Historische Ver eniging *lijpe} bood ons hun gehele bladen-serie aan. Vat betekent een tweede stukje literatuurbezit van onze vereniging Ve avond werd besloten met een paar 8 mm ilms van Jacob Vos.Veze keer was het onderwerp de winter van 1939-1940Het is waardevol materi aal, dat verdient door veel perso nen bekeken te worden We moeten serieus overwegen om dit materiaal op video te zetten,temeer omdat de islms aan slijtage onder hevig zijn. Het aantal leden nadert nu de hon derd. We hopen op de eerst volgen de ledenvergadering die honderdste te begroeten Adriaan Kuiler AAN DE ADVERTEERDERS Het volgende nummer van de Clock verschijnt in maart 1987. Uitötve van d« Historische Veren] Gin® (allantsoog BESTUUR VOORZITTER VICE-VOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER LID LID LID ADRIAAN KULLER 02248-1598 JACOB VOS 02248-1288 JAN TIMMERMAN 02248-1226 HENK KAPITEIN 02248-2047 HENK KRUISVELD 02248-1328 WIM LASTDRAGER 02248-2190 020-416897 KEES SCHAAP 02248-1.935 REDACTIE 99 9® ®a o« 9* ®o 99 eo WIM LASTDRAGER KEES SCHAAP JACOB VOS FOTOGRAFIE CORS VAN DER HAAR HENK KAPITEIN DRUK RIEN FILEMIEG TEKENINGEN 90 99 99 99 99 99 99 «9 99 HENK ROTGANS BARRY DE WILDE KALLIGRAFIE >r ib ib ib ib :b 3 b. ib- 3ï* ib )b ib ib >b ib ib >b ib ib >b 35- ib 3f ib ib ib - 51* ÏH 3f ib ib ib ib ib ib -:t- ji- jf 3 b ib 3}* 3}- ib ib 3f* -3H 3f 3fr 3fr 3f :f- -;*■ st- 31* >1- ïh »f* ib -tb ib ib ib :b ib ib CONTAKTPERSONEN STUDIEGROEPEN 2) 3) ELS JUFFERMANS 'X FOTO'S EN FILMS VAN CALLANTSOOG* JACOB VOS ib ib ib 1) MARITIEME HISTORIE: KEES SCHAAP REDDINGWEZEN: JAN TIMMERMAN HELMPLANTERSLANDARBEIDERS EN DAGLONERS: VACANT CARTOGRAFIE EN CALLANTSOOG HENK KAPITEIN BOERDERIJEN EN KAVELNAMEN: ADRIAAN KULLER 4) 5) 6) EERSTE JAARGANG NUMMER 4 DECEMBER 1986 VERSCHIJNT 4 x PER JAAR Na het verschijnen van het 4de num mer van 'de Clock' achten wij de o~ vereenkomst met de huidige adverteer ders als zijnde beëindigd. Hun adver tentie heeft in 950 krantjes gestaan. Wij zijn de adverteerders dankbaar voor hun financiële bijdrage.Wij ho pen ook in 1987 op hen te mogen re - kenen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 1