1809 1811 1812 1815 1817 1 810 1851- 1857 1851 1935- 1936 1940 1980 1986 Het aantal inwoners van Caliantsoog is 269. J Bij Keizerlijk decreet van 21 oktober wordt besloten de gemeenten Cal iantsoog en Petten bij de gemeente Zijpe te voegen. Per 1 mei van dat jaar vindt samenvoeging plaats. Bij Koninklijk besluit van 13 december no,25 wordt de oude gemeentelijke indeling in beginsel hersteld. Per 1 mei 1817 hervatten Caliantsoog en Petten hun afzonderlijk gemeente lijk bestaan. Als gevolg van het initiatief van de regering om alle gemeenten met min der dan 400 inwoners te doen verdwijnen, overwegen Gedeputeerde Staten onder meer de vereniging van Petten (363 zielen) en Caliantsoog (293 zie len) met Zijpe. Zowel Caliantsoog als Petten maken grote bezwaren.(Grote afstand tot Scha- gerbrug, hogere belastingen, e.d.) Gedeputeerde Staten zien geen aanleiding hun voorstel tot herindeling door te zetten tegen de wil van de betrokken gemeentebesturen en leggen hun plan verder terzijde. De gemeentewet van 1851 (artikel 293) bepaalt dat een gemeentelijk kie zerscorps ten minste 25 personen moet tellen. Daar Caliantsoog slechts 16 en Petten slechts 8 kiezers hebben, wordt opheffing van deze gemeenten wederom overwogen. De opheffing van de gemeente Caliantsoog is ondertussen van de baan. Tengevolge van de snelle ontginning van het in 1817 ingepolderde Koegras en de bouw van tal van nieuwe boerderijen aldaar na 1849, is het kiezers corps tot boven de minimumsterkte gegroeid. In mei 1935 neemt de raad van Caliantsoog het initiatief tot een nader onderzoek van de voor- en nadelen van een eventuele vereniging met Zijpe. Motieven hiertoe zijn: a De gemeenten waren van 1812 tot 1817 ook samen gevoegd. b Ze hadden dezelfde burgemeester of secretaris. Door fel verzet van de bevolking ging de herindeling niet door. Door een initiatief van de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse zaken kwam de hereniging wederom aan de orde. Opnieuw werd de samenvoeging met de gemeente Zijpe afgewezen. Weer zijn er voorstellen om Caliantsoog bij de Zijpe te voegen. Ook nu is er verzet. Nog is Caliantsoog zelfstandig. Maar hoe lang nog? Het voorstel om van Caliantsoog en Zijpe één gemeente te maken ligt bij de Tweede Kamer. Ons is ter ore gekomen dat alle gemeentelijke herindelingen bij de hui dige regering op een laag pitje zijn gezet. Moge het lage pitje spoedig geheel doven! Üet bovenstaande is gedeeltelijk ontleend aan een artikel, geschreven door draJT.Bremer uit Wieringerwaard. Het stond in blad no.15 van de Historische Verenlgidg "De Zijpe" C.W.J.Schaap SNOI-m omtHewartwifn 'H Rolgjc,.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 14