1 24 Dit blad wordl gratis toegezonden aan alle gemeenteleden GODSDIENSTOEFENINGEN. Deze nemen, gedurende liet zomer-haltjaar, een aanvang des voormiddags halt elf. Daar zij wegens de vele vacaturen in dezen ring niet geregeld plaats hebben, raadplege men de opgaven daartoe in Schager en Zijper Courant, alsmede in de Westfriesche Kerkbode. Worde nu opgemerkt, dat de Ned. Herv. Kerk tegenwoordig het recht om op te treden ook ver leent aan hare lidmaten, zoo vrouwen al« en dat allereerst op tijden. wordt gebruik» Tot besirtjuii,& vrijwillige bijdragen ons zeei ren maar de Heer in de Hoogte is geweldiger dan de geweldige baren der zee. En we denken aan de geweldige baren, aan de stormen, die woeden in het leven van volkeren en menschheid, aan hongersnood, ziekten, oorlo gen en omwentelingen en ondanks dat alles, al sidderen we ook, we vertragen niet rustig en vol vertrouw»- dan den- HOE ZIJN WE AAN DE NAAM De redactie vond de naam "De Clock van Callens-Ooghe" voor het krantje van onze Historische Vereniging wel toepasselijk. Een luidende klok heeft iets te zeggen en we hopen dat onze 'Clock' ook steeds iets te zeggen zal hebben over 'oude tijden'. VAN ONS BLAD GEKOMEN Toen de redactie naar een naam van onze krant zocht, kwam een van onze redactieleden toevallig een blaadje tegen dat uitgegeven was in 1920 onder redactie van dominee F.A.France. Het was een zogenaamd kerkeblaadjewaarin dus uiteraard het nieuws over wat de kerk te bieden had centraal stond. Naast een 'stichtelijk woord' stonden er mededelingen van het gemeentebestuur in. Zo stond er in blad no.4 nog het volgende: I ALGEMEENE VERORDENING VAN POUTIE DEZER GEMEENTE. Het Gemeentebestuur van Callantaoog herinnert rij deze aan «Je navolgende bepalingen: Artikel 50c. Met boete van ten hoogste 3.wordt ge straft ieder, die zich aan het strand onder deze gemeente tusschen strandpaal 12 en 14 oatkleedt o( aldaar, z«>omede in de wateren in deze gemeen te, baadt zonder zwembroek, badmantel of bad- Artikel 50d. n< hechten li H. KKUW,. Op bet strand teelten we aaa volgende V>\. Waarschuwing. Het la hoogst gevaarlijk zich nabij da danaaea io zet te begeven.- 'fl'-V pynwiibte^jwr^

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 12