Üücl //ós, IfViIjlt/ey 't Ja Met tozvaittg, dat ik. vandaag op 19 Szptmbzn m'n 84vznjaandag vizn. 't let Met mzzn voonkoomz, dat mznAzkz vzngztz Mat vnozgzn bzund iA.Vai 4a mit matn ook 't gevat. 't Hoa op dtz datum in 1888, dat zn zzn ooizvaan bovzn oonA kuiAiz an dz dutn- kavt Ainketdz. Maan ntj koot, kat zzttz z'n langz pootz bat oonA voon dz dzun op dz gnoond zn zat, zn. kzn zn. toch nog Mzi izn bat, wzzn 8 van Izvz kznnz, kznnz ook mzI 9 Izvz En. Manz ai. 3 jongeA zn 3 matdjeA. En zn Manz maan twij betAtzzn, maan dtz kad Uadzn at zoo inntckt, dat zz twij koog Manz zn in izdzn bzd nog un knzp, duA moa zn piaaA voon 10 pznAonz. 't Gzkkz iA noi, dat ik van dtz zznAtz dag nikA mzzn al Mzzt. lo kzn jz tock ondzkkz, dat jz ouwzn Mon. Latzn kzb ik zn nag MetdznA ovzn nijdozkt, Mzznom kij mz niet bat Piet lip o^~ zet kzb, dzn kad ik miikizn aiizgaan nuuwz Apuitz knzgz zn nou moAt ik 't attz- gaan met twijdz zn dzndz kandA dozn. V'n Manz nog bnozkieA bat van m'n oudAtz bnozn zn zoo ging jz maan dzun.Ven koon giznizA natMz lutznA van oveAAkietz. Maan Mozdzn zongdz Met dat ik m'n latvool knzzg. M'n mozdzn dozht aigetuk, dat iz abuti moa zn bat dz oonA nijAtz bunzn Piet lip zn Antjz KnuiAvetd mzzz moAt, Mant dtz Manz ai 11\ jaan tnouwt zn dzzn kad iz nog nooit MzeAt. Op 10 september 1874 veroorzaakte blikseminslag een felle brand, die binnen êén uur een gehele huizerij in de as legde. Alleen het huisje Schoolstraat 4, waar in de dakpannen het jaartal 1861 staat, bleef gespaard. Totaal verbrandden er 15 huizen en 4 boeten en ook het raadhuis Dat bleek verzekerd te zijn voor f 1000,00. De begroting voor nieuwbouw kwam op f 2270,00. Een aannemer van "buitenaf" bouwde het voor f 1520,00. De gehele rij huizen werd binnen de twee jaar weer herbouwd - zie foto - en kreeg de naam de nieuwe laag". Het rechtse huis op de foto is de pastorie. De twee huizen met schuine daken waren cafë's.Beide werden gerund door twee families Jan Vos.Die waren geen fami lie van elkaar! Hun bijnamen waren Jan de Snark en Jan Keers.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 11