1877 7 AANVULLINGEN OP DE BOUWHISTORIE VAN DE GEBOUWEN VAN HET HOF TE BERGEN Tekening van Het Hof door jhr. D.T. Gevers van Endegeest, 1870. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Kadastraal veldwerk (dj 1878/jr 1877), met de volgende uitbreiding tot de huidige grootte van het hoofdhuis (795). i Een volgende kaartenset bestaande uit opnieuw een veld werk en een hulpkaart, nu met het dienstjaar 1878 dus betrekking hebbend op 1877, laat de volgende uitbreiding van het hoofdhuis en de totstandkoming tot de huidige omvang zien, waarbij de oorspronkelijke vorm ruwweg werd gespiegeld in westelijke richting. Het echtpaar Van Reenen-Rendorp van Marquette telde twaalf kinderen en de gezinsgrootte zal mogelijk reden tot de uitbreiding van het hoofdhuis zijn geweest. Overige gebouwen Op weer andere veldwerken en hulpkaarten komen de ove rige gebouwen naar voren. De 'bijbouw' aan de boerderij in 1866 kwam al naar voren. In 1963 lijkt er sprake te zijn geweest van nog een kleine uitbreiding in noordelijke rich ting. In datzelfde jaar kreeg de Zwarte schuur zijn huidige omvang. Meer naar het oosten staat op de minuutplan uit 1821 een 'bergloots'. In 1893 staat deze na gedeelte lijke afbraak half zo groot en op een kaartje uit 1958 als gesloopt weergegeven. In 1909 werd de schuur bij het scoutinggebouw gebouwd. Kaartjes uit 1913 geven een broeikas en een schuur op het oostelijke eiland weer. En tot slot staat op kaartjes uit 1973 een nieuw gebouw(tje) - de toenmalige directeurswo ning - naast het sportveld op het westelijke eiland. De eerste uitbreiding van dit huis vond plaats in 1866. En pas met de tweede uitbreiding in 1877 kreeg Het Hof zijn vorm zoals we die nu nog kennen. Dat wil zeggen zo'n 25 jaar nadat Jan Jacob van Reenen de heerlijkheid Bergen kocht, en dus niet kort na aankoop van de heerlijkheid zoals vaak werd verondersteld. Bronnen - A.J. van der Aa. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden deel 2. Gorinchem, Noorduyn, 1840. - Een Hof voor een Heer. Geschiedenis van Het (Oude) Hof te Bergen vanaf 1643. Bergense Kroniek, Themanummer 11, 2014. - Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl. - Cornelis Willem Bruinvis. Wegwijzer ten dienste van vreemdelingen in Alkmaar en omstreken. Alkmaar, Joh. Roem [1853]. - Kadasterviewer, in te zien bij Regionaal Archief Alkmaar. Het Hof te Bergen (1888), tekening door R.E.J. Roeterink. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Samenvattend De oorspronkelijke bebouwing van Het Hof bestond uit een tweetal bouwhuizen. Op ba sis van nieuwe bronnen kunnen we stellen dat het westelijke bouwhuis in of voor 1829 werd afgebroken en dat het oostelijke qua platte grond niet werd herbouwd, zoals vaak wordt vermeld, maar in oppervlakte werd verkleind en met een verdieping werd verhoogd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 9