Aanvullingen op de bouwhistorie van de gebouwen van Het Hof te Bergen I X Met het uitkomen van het prachtige thema nummer 11 van de Bergense Kroniek (2014), over de geschiedenis van Het (Oude) Hof te Bergen vanaf 1643, zou je kunnen denken dat de geschiedenis van Het Hof nu wel vastligt. Eenieder die - op welk terrein dan ook - historisch onderzoek doet, weet echter dat de finale punt nooit is gezet. Staande op de schouders van voorgangers vind je soms aanvullingen en kom je soms zelfs tot correcties. Door het aanboren van een minder gebruikelijke bron, te weten kadastrale hulpkaarten en veldwerken, is dit ook van toepassing bij de gebouwen van Het Hof te Bergen. 1 jl* f t f s X t —P j f - Op 1 oktober 1832 trad het Kadaster in Nederland for meel in werking. In de voorgaande jaren waren alle per celen grond, bebouwd en onbebouwd (of - zoals bij het kadaster wordt gezegd - gebouwd en ongebouwd), door landmeters in kaart gebracht op zogenaamde minuutplans en op een verzamelplan per kadastrale gemeente. Ieder perceel kreeg een kadastrale aanduiding. De verzamelde gegevens van alle percelen en hun eigenaren werden vast gelegd in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT). Latere wijzigingen werden verwerkt in de Suppletoire Aanwijzende Tafel (SAT). Veranderingen voor 1830 Het Hof komt naar voren op een tweetal vaker aangehaal de en afgebeelde minuutplans. De overkoepelende ver- zamelplan draagt het jaartal 1821 en ook de minuutplans zullen uit of van omstreeks dat jaar dateren (en mogelijk gebaseerd zijn op prekadastrale opmetingen uit de Franse tijd). Zoals ook al in het themanummer over Het Hof was vermeld laat de OAT uit 1832 een aantal doorhalingen van percelen zien. Onder andere de 'koepel tot vermaak' aan de zuidzijde van het huiseiland en het 'orangeriehuis' op het westelijke eiland; beide zijn dan al afgebroken. Maar ook het perceel met beide bouwhuizen is doorgehaald. Afbraak van het westelijke bouwhuis voor 1832 was al bekend en verkleining van het oostelijke bouwhuis wordt Rechts: Deel van kadastraal minuutplan (1821), met Het Hof ten zuiden van de Eeuwigelaan. De teksten zijn door de redactie toegevoegd voor de herkenbaarheid. Links: OAT (1832), met doorhalingen voor perceel met bouwhuizen, koepel en 'orangeriehuis'. 5 JAN HOLWERDA -c iri* r. idt dï ,-i. ■Vi ffi-t -> ids t'*"- tt 4<Ü,m ■- Z*f - 1 A j, ifïrii Sr it TK - i 9 Ja i ft-.- f lit f. hi rfjTt t mm t t&i f f 11 hi V ff Jrti téi .ftf I-&L-Y4*' M o 1ft V Zwarte voormalig koetshuis Schuur (latere boerderij) westelijk eiland viskom theekoepel oostelijk eiland karpervijver huis (latere boerderij 't Sluisje)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 7