-ji IEJÉ <■- v--"' '-< 'J-/'*-' SSi^èS? ~"È-"~jL -»*- o-W*' f^ry* J *X± r?<r.vj 4j si, ^7 yT> -i y p> o^- j J*r ,J v-=j -T -*/tf£i""t: 4 T -^ "1 6 ^":C* S f!-=** - - "ylt. rL„ iaS,,-,*i* - ---. sr,*/1 p ^lt, ,-^.v ;p k/Sj. F- L M 5 f t W—- $s£^r>^r //fa r\-J V7 ,r ri &?y-v\ '^n j-J.,,./ .jdvrr }*jr f?ii &fó*r jf,. ,-, ,-., >C, *d.-i ij-'^f.-' fitkttr/ $&ti JZ.rj.-v, ji<.*- -V> G>in!. /V* ^■"■■r-^' C,$ gj0: <j* V I ■'/H ^JTr'"J'r** ..A rf7»V^ i (r*f Y --3- tlLJ ,'Y'' :!"-' V -c-^ iV vS >V" 7V;',,;.: ende inwoonder tot Schoorel, in 't buijgen van sijn rechter arm seeckere wonde gaende door seniuen arterien ende den hartaeder, bloedende d' selve wonde soodanich ende soo vreeselijck dat den gequetsten daervan op ten tweede junij ende sulcx den vijfden dach daer aenvolgende deser werelt is coomen te overlijden, daeraen hij ingedaegde een openbaere dootslach gecommitteert ende gebroocken 't geene Godt de Heere gemaeckt heeft, alle 't welcke in een lant van justitie niet getollereert nae andere dootslaegen ten exempele openbaerlijck behoorde gestraft te worden, soo concludeert voorn. baljuw in den naeme ende vanweegen Jon Anthonijs Studler van Zurck heere van de voorn. heerlijckheijt van Bergen, dat den ingedaechde gebracht sal wer den terplaetse daer men gewoon is alhier crimineele justitie te doen, ende aldaer bij den scherprechter metten swaerde gestraft te worden datter de doot nae volcht, ende alle sijn goederen ver- claert ten behoeve van voorn. heere van Bergen verbeurt te sijn dat hij bijprovijsie sal hebben te gaen in beslooten hechtenisse mette costen ende misen van justitie. Gerrit Reijersz. van Schoorel is in deze zaak de 'crimineel eiser' contra Jan Jansz. Besteman, jongeman en inwoner van Bergen, gedaagde in persoon bij edicte klokgelui [door de overheid voorgeschreven klokgelui om aandacht te vragen voor die zaken die voor de burgerij belangrijk zouden kunnen zijn. Een omroeper riep dan staande voor het raadhuis de be sluiten om]. Tevens zijn er biljetten gemaakt (handgeschreven aankondigingen), die zowel aan het raadhuis, als aan de deur van de kerk, alsmede aan de woning van de gedaagde op gehangen werden. [De biljetten van deze zaak zijn bewaard gebleven.] 3 V,.r>/ü, I :yi >.„.y T^-1 1^>.\ v iVu., per.'.* P /wV J 4+rr^-'J gw ../-■ „ƒ?*-' J/V iV.'vkfj j-l^.v>^ 4*'O"-/ '-""'■^'*4 dl J,,; ^.y.".'!'.'..'»^ J 1. iti, *jjt1 fL^" v - -S.'V w^J ---1 Pfci!1,' «-K i'» 1'S j* ■'i T?j-. -„i r iiJST i. J ■-V p\ J c "df-ify v fit, t r - /I 1 1 1 il 1 v l' "r?* v /it"1 "I'rt.tf Het vierde biljet om informatie te verkrijgen over Jan Jansz. Besteman; 1646. Of met andere woorden... De eiser zei dat nu en dan het doen en laten van de gedaagde niet altijd volgens de geldende regels verliep, waardoor hij zo vergiftigd en verhard is geworden dat hij alle eer en Gods geboden heeft verlaten en op de 29ste mei laatstleden te Schoorldam ten huize van Gerrit Jansz., waard aldaar, nadat hij eerst de zoon van Jan Groen zeer ernstig verwond heeft, en direct daarna met getrokken dolk de persoon van Cornelis Jacobsz Wildeboer, jonge man en inwoner van Schoorl belaagde, met een uithaal van zijn rechterarm een zekere wond veroorzaakte dwars door de zenuwen, arteriën [bedoeld is: luchtpijp] en de hartader, zodanig dat de wond zo vreselijk bloedde, dat Executie door onthoofding en ophanging, houtsnede (anoniem); ca. 1600. Collectie: Nederlandse Rechtsgeschiedenis van het Gevangenismuseum.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 5