De Hoge Vierschaar in de zaak van de messentrekker De verslagen van sommige rechtszittingen van de Hoge Vierschaar - het plaatselijke rechtscollege dat hier sedert de middeleeu wen tot aan de Franse Revolutie rechtsprak - zijn bewaard gebleven (zie ook de Bergense Kroniek van november 2017 en april 2019). De zaak die we hier bespreken, is een zaak uit 1646 van een messentrekker. 3 07 Pbcaten_t. i.Bootk. n.Tir. i.DccL Fiacact vanden Have van Holland t. Pl.icictUtrotrende dt gratie memdrruidkheydt vun HhctJUgm, dit inden Ill I. Soo wie op ecnen anderen in grammen moede ccrfl fijn Mes oirc geweer treckt't zy of yemandt dacr deur werde ghcquetft ofte niet, fal verbeuren twintich pont. V. Ende foo yemant den anderen quetrten buyten norelijckc defenrie ende verweringe fijns Lijfsfal verbeuren dertich pont, ende noch daer-en-bovcn arbitralickcn gecorrigeert werden na de ghelegent- hcy t vandc faecke. De eis Gerrit Reijersz. van Schoorel, in cas crimineel eijscher, contra Jan Jansz. Besteman, buijrvrijer ende inwoonder aldaer, ingedaegde in persoon bij edicte clockgeslach ende affiche van billetten soo aende raethuijse, kerckedeur als aen de wooninge van de inge- daegde geaffigeert ende gelevert. Eijscher seijt dat den ingedaechde soo nu soo dan sijn werck van regten ende smijtende maeckende, daer inne hij soo vergift ende verhart is geworden dat hij te rugge stellende alle eere ende gebooden goods hem niet en heeft ontsien op den 29 maij laest- leeden op Schooreldam ten huijse van Gerrit Jansz., waert aldaer, nadat hij alvoorens seer swaerlijck hadde gequest, de soon van Jan Groen op ter selver stont meede mette blooten opsteecker te grieven den persoon van Cornelis Jacobsz. Wildeboer, buijrvrijer 2 ANNELIES VAN DER WAL EN ERIC VAN DER WAL Een kleine voorgeschiedenis In de zaak van de pausgezinden (beschreven in de Bergense Kroniek van november 2017) kwamen we Aeltje Frans tegen, op wier erf zo'n 150 pausgezinden bijeenkwamen. De broer van Aeltje, ene Jacob Fransz., raakte in 1646 op Vasten avond betrokken bij een steekpartij in Oostdorp ten huize van Pieter Fredericxsz., waarbij Jacob Fransz. en ene Jan Jansz. Besteman, een jonggezel uit Bergen, elkaar met mes sen te lijf gingen. Jacob Fransz. was aan zijn hoofd 'dapper' gewond, Jan aan zijn hand en lip. Deze zaak kwam voor op 9 juni 1646. De uitspraak was dat de twee ieder een boete van ƒ30,- moesten betalen: een boete die volgens het plakkaat (toenmalige verordening) op zulke handelingen stond. Nog meer aanklachten In dezelfde rechtszitting van 9 juni wordt Jan Besteman nog een keer aangeklaagd - dit keer voor een steekpartij op 29 mei 1646, waarbij Jan twee slachtoffers maakte, van wie er een aan zijn verwondingen overleed. Hierover gaat de vol gende rechtszaak. In een kroeg op Schoorldam met als waard Gerrit Jansz., was het weer mis met Jan Jansz. Besteman. Hij trok met grammen moede sijn opsteecker (lang mes, dolk) omme daar- meede te quetsen eenen Cornelis Jansz. Groen woonende tot Outcarspel. Het slachtoffer raakte ernstig verwond, maar bleef in leven. Jan moest hiervoor wederom ƒ30,- boete betalen. Maar Jan was nog niet uitgeraasd; hij ging nu ook Cornelis Jacobsz. Wildeboer uit Schoorl met zijn mes te lijf. Hij raakte hem in de hartstreek, waar de hartader werd ge raakt. Na vijf dagen overleed het slachtoffer. Daarmee werd een eenvoudige kroegruzie een criminele daad. Jan Jansz. Besteman wilde echter na zijn daad zijn arrestatie niet afwachten en vluchtte uit Bergen weg zodat hij uit han den van de schout kon blijven. De rechtbank probeerde hem LrJ*de iddm Ht&mdt s ZtdrnAt nxb Vtitfimtk atsdfnppfrprtmriia cLdc dhr £0 Febimrij i 9. Het plakkaat over doodslag; 1589. Afgebeeld zijn: de titel en de artike len IV en V. Bron: Groot Placaet-Boeck, deel 1, Den Haag, 1658. als nog te arresteren, onder andere door het verspreiden van biljetten die op openbare plaatsen te lezen waren. Bo vendien verzocht de rechtbank ook de omliggende gemeen ten of ze de voortvluchtige wilden aanhouden. In het verslag van de rechtszitting van de Hoge Vierschaar van 9 juni 1646 is het volgende te lezen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 4