Twee lokalen waren nog wel te herstellen, doch de N.S.B.- burgemeester van Bergen weigerde medewerkingIn dit ver slag staat verder te lezen: Spreker memoreerde de evacuatie in Februari 1943 naar het overvolle Alkmaar en de terugkeer naar ons geliefd Bergen in Juli 1945. Een uitgewoond heren huis aan de Breelaan, 't Heem, deed dienst als noodgebouw [tot de school weer terug kon naar de Rondelaan]. Het lager onderwijs, de Bosschool Bij de oprichting beoogde de Berger School Vereniging meer te bieden dan een eenzijdige intellectualistische opleiding. Daarom werd er ook handenarbeid, sport en tuinieren gegeven. Meer dan een eenzijdige intellectua listische opleiding? Dat voert me onmiddellijk naar 98 jaar later. Tijdens het inspectiebezoek aan de Bosschool zei de onderwijsinspecteur toen dat we werkelijk breed onderwijs aanbieden. We hebben dat oude idee dus blijkbaar al die tijd vastgehouden. Lokalenruil Na de oorlog - met de vordering, de brand en de herbouw van de scholen - duurt het tot 1965 voor de Bosschool een eigen gebouw heeft. Dat is het gebouw waarin we nog steeds werken. In 1978 en in 1995 was weer uitbreiding nodig. De 'Boshut' op het plein heeft verschillende func ties gehad. Het dient nu als handvaardigheidslokaal. Ik weet nog dat er dertig jaar geleden een deur was tussen het gebouw van de ULO/MMS en de Bosschool. Kinderen van de Bosschool hadden les in lokalen van de ULO/MMS. De BSV, het gezamenlijke bestuur van de scholen, maakte dat soort lokalenruil makkelijk. Ook de laatste jaren zijn er allerlei momenten geweest waarop leerlingen van de BSG les hadden in onze speelzaal en wij gebruik maakten van de aula van de BSG voor de afscheidsmusical van groep 8. Ook op het gebied van de Plusklas werken we samen met de BSG. Kleuters In 1985 krijgen we, met de invoering van de wet op het Primair Onderwijs, de eerste kleutergroepen, onder leiding van directeur Tineke Netel. Dat zal naast een onderwijs kundige en organisatorische verandering ook een bouw technische verandering met zich mee hebben gebracht. De bovenverdieping, waar groep 3 en 4 les krijgen, zal ergens begin jaren 90 gebouwd zijn. Bij het 75-jarig bestaan van de BSV in 1994/1995 heeft de Bosschool 231 leerlingen. Je vraagt je af waar ze die zonder bovenverdieping hadden moeten laten. Anno 2019 heeft de Bosschool nog steeds meer dan 200 leerlingen en twaalf leerkrachten. Tabijn In 2002 sluit de Bosschool zich aan bij Stichting Tabijn. Het is dan voor een school alleen ook eigenlijk niet meer mogelijk om goed te functioneren. De personeelsadmi nistratie, het onderhoud aan het gebouw, de vertegen woordiging naar het onderwijsveld, het ministerie en de samenleving... Het is allemaal ingewikkelder, groter en duurder geworden. Tabijn is een professioneel bestuur op afstand. Het geeft ons, de Bosschool, de ruimte om onze eigenheid te bewaren. Natuurlijk zijn er vanuit Tabijn (en de overheid) ook kaders gekomen en organisatiedoelen. 83 jaar lang heeft de Bosschool dus een ouderbestuur gehad. Ouders zijn altijd op heel veel enthousiaste manie ren betrokken geweest bij de Bosschool. Terugkijkend is er veel veranderd. Maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Het was niet allemaal 'in de gloria'. Het ging niet allemaal zonder dalen. Maar er zijn altijd veel dingen om te vieren geweest, veel dingen om trots op te zijn. En die zijn er nog. Frank Scheffer is directeur van de Bosschool Het voortgezet onderwijs, nu BSG Meisjesschool In 1935 blijft het lager onderwijs van de Berger School- vereeniging gemengd, maar wordt het voortgezet on derwijs een meisjesschool. Aanleiding was het opheffen van de meisjesschool in Alkmaar en de constatering dat veel meisjes daardoor zonder diploma de school zouden moeten verlaten, 'omdat zij hoewel zij van voldoende intel- Nota van de Berger Schoolvereniging voor contributie en schoolgeld uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Collectie BSG. 22 BERGENSE KRONIEK, NOVEMBER 2019 BERGËR SCHOOLVERENIGING L. 5 Gm dc .-idmlnutratfc vereenvoudigen en» tLe snnLntfifcosicn Ir vfcftttJiidjtreiL kï doar het Schw>]ba-trauf besloten tie leden re vrtBOCkM Cofivriblltk. Sdiool jeli rr, Uüilr-iflêti voor fctf Sf|:oal- fauda Séwij mogelijk dtior gif eren of Horten Op onxt pa*lrrk.enii»$ i l' wilted VoldKfi. K'be drir ETMndeo ontvang LI eefl EOÈn Eik hk»oi*kf volyrr Warneer rul alLop VM de atkd te ueven letï&ifo njog nieL mm bovenMluuid wcrfiM-k e* voldaan. »F per kwlianrie flVfct hö Vtï- iciiulciiydc worden btszlllkl, dtder verhoging war koatCfi BERGEN, 19* SchooUendi - Ir o, bwraat 1*91 t Schoolgeld - MtitjcawbKil IwmmmI \*.H t VtsarL. DtdiiL. CöftErihtiilc f - Totaal f U gelieve dit hrdrag V&ftt «J. J «orwb OE ovet lt xlrrij'. eij. op (MHtrekcnirtg IJS 170 der „BERGER CHOQLVËRENICING Nariwdbltllffl Jeil prr fcwlrantie warden bcschikf, sii i..-F van 20 cents- inCASSD til CVtAtüitlle at^riLoilnii Dr Pcriiijngnirq&ter.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 24