20 BERGENSE KRONIEK, NOVEMBER 2019 De echtparen Zeiler-van Aaken (links) en Kouwenaar-Bloksma (rechts) op de trouwdag van hun kinderen Frits en Jeltje in Baarn, 26 april 1944. Het is de enige foto van de vier grootouders bij elkaar, en daarmee van de beide naamgevers van hun kleinzoon Frits David C.F. Zeiler stierf later dat jaar in zijn ballingsoord. Foto: Het Fotohuis, E. Krot, Baarn. kon gebeuren dat er een nieuw document opdook, met onwaarheden en een valse zegel. Zo zijn er voorbeelden van overschrijvingen met fouten, maar ook van het weg krassen van de officiële tekst." "Een aardig voorbeeld van mijn speurwerk - waarbij ook geluk een rol speelde - was het achterhalen van de naam Aremer zwet in Egmond. Deze grenssloot (zwet) tussen Egmond en Arem (Noord-Bakkum) komt al vroeg voor in de bronnen, maar de ligging was niet precies bekend. Toen een goede reproductie van de eerste kaart van de Berger- en Egmondermeer uit 1540 beschikbaar kwam, bleek die naam daar gewoon op te staan!" Welke huidige ontwikkelingen in Bergen zullen in de toe komst historie worden? "Je ziet dat bepaalde ontwikkelingen eindig zijn. Kijk naar het agrarische aspect, naar het aantal boeren en tuinders vroeger en nu. Stolpboerderijen zijn - op een tiental bestaande veehouderijen na - woonstolpen ge worden. Waar geen koeien meer grazen, heeft dat ge volgen voor het landschap. De 'verpaarding' biedt geen oplossing. De vraag is: wat moeten we met ons landschap doen? Natuurmonumenten koopt grond aan, maar heeft geen duidelijk plan voor het natuurbeheer. De gemeente Bergen staat hier voor een grote opgave om een oplos sing te vinden; er is echter te weinig visie. Niemand weet hoe het verder moet, maar mensen met geld hebben vaak de meeste invloed, ook op het dorpsbeeld. Geluk kig worden er ook panden gerestaureerd en blijven die behouden voor het dorp. Laten we hopen dat mensen met hart voor de historie van Bergen de meeste invloed behouden. De geschiede nisles in 2099 zal het vertellen..." geleerd. Dat houdt in: je hoeft niet alles te weten, maar je moet weten waar je het kunt vinden. Mijn hoofdvak was de middeleeuwen, want mijn inte resse lag - en ligt - daar waar de historie van Europa gestalte krijgt. Bij het vak Oorkondeleer leerden we ook oude geschrif ten lezen en de betekenis van oude termen. Oorkondes werden uitgegeven door Frankische en Angelsaksische koningen vanaf de vroege middeleeuwen. Wij leerden als student om heel goed de status van dit soort documen ten te beoordelen en officieel van vals te onderscheiden. Van zo'n klassieke oorkonde was er maar één officieel exemplaar, op perkament (dat is geprepareerde dieren huid), behangen met zegels. De tekst werd omgeroepen en de oorkonde zelf werd bevestigd op de kerkdeur. Nog altijd staat bij de aanhef van een wetstekst geschre ven Aan allen die dit zien of horen lezen: saluut. Het is goed voor te stellen dat zo'n document zoek raakte. Het Frits David met zijn vader mr. Frits Zeiler bij museum Het Sterkenhuis, mei 1997. Foto Henk Jellema.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 22