Een logement met geschiedenis den. Vijfjaar nadien, in 1801, was echter sprake van een andere naam, 'de Her- bergh alwaar d'Ooijevaar uithangt', die wel geïnspireerd zal zijn door het ooie vaarsnest op de belendende boerderij. Later was het etablissement weer geruime tijd alleen als woonhuis in gebruik. Aan het eind van de 19' eeuw droeg het de naam 'Het wapen van Bergen'. Toen in 1904 voor het eerst werd overgegaan tot een officiële straatnaamgeving en de weg benoorden de kerk 'Oude Prinsweg' werd gedoopt, was de oude aanduiding inmid dels weer in ere hersteld. 'De Jager' verbeeld Hoe zag De Rustende Jager er in de 18" en vroege 19" eeuw nu uit? Vóór de komst van de fotografie aan het einde van de 19' eeuw is het etablissement slechts enkele malen afgebeeld. Verreweg het bekendst is de tekening van P. Klink hamer uit ongeveer 1780, waarop de Ruïne-kerk vanuit het oosten is gezien, dus vanaf de Doodweg, nu Karei de Grotclaan. Links staat een eenvoudige dorpswoning, rechts bevindt zich een doorrijstal, vastgebouwd aan een soort kapberg met een rieten dak. Deze stal wordt algemeen gezien als 'de' doorrijstal die tot 1961 nog in deze vorm bestond. Een tweede tafereel is ruim een eeuw later, omstreeks 1900, gemaakt door C. Bogtman. Ook daarop is Ruïnekerk van uit het oosten te zien, maar de doorrijstal neemt nu een meer centrale plaats in. Het pyramidedak lijkt wat te zijn afgevlakt, terwijl het voorhuis door de bouw van een verdieping daar nu bovenuit steekt. Rechts vooraa n staat nog een laag stenen huisje met een houten luif. Alle gebou wen zijn met pannen gedekt. Een heel merkwaardige, haast ter loopse afbeelding is die van de hand van P.G. van Os op zijn historieprent (inge kleurde ets) van de 'Bataille' te Bergen op 19 september 1799. We zien daarop de Ruïnekerk vanuit het zuidwesten, onge veer vanaf de Dikke Linde met voorna melijk Russische soldaten in het door kruitdampen omgeven strijdgewoel. Rechts duiken Engelse militairen op uit een steeg. Daar op de hoek hangt aan een ongeveer 4 meter hoog gemetseld pand een uithangbord waarop een tegen een boom rustende man is te onderscheiden met dc naam 'De Jager'. Dat is onmisken baar De Rustende Jager, maar hij is door Van Os - blijkbaar terwille van de com positie - op de verkeerde hoek neergezet. Mogen we ondanks deze topografische onjuistheid aannemen dat het inderdaad 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 8