crra De Rustende Jager; werken aan het Plein van 1986 tot 2003 TcJWio Ps&Alh, SI*R-»»*jcr Utujrf-<!«A-I "T"C.R-«kj It*-4SS>Z}^_ oj?£jl Lof^R- N-i IS"4 >M ST+*u. 1-.-0 «SA«—ÏW1 X - IO Kc-^srueJ»- HCoKol ijC» Het schaakbord De denkwereld achter het plan De ontwikkeling van bet dorp Bergen aan de hand van architectuur in verschillende stijlen. Het complex van De Rus vormt een scharnierpunt in het centrum, met als oudste referentie de Ruïnekerk, de Karei de Grotelaan met café d'Alderliefste en de Taverne als ontstaansbron van De Rus, en de Dreefzijde als contactpunt met het nieuwe Bergen rond het Plein. Het complex vult eerdere ingrepen aan of versterkt ze. Er is gezocht naar de maat en schaal van het oorspronkelijke dorp, en de aanslui ting bij Centre Ville I en II, als onderdeel van de Breelaan. Er is geen directe aan sluiting gezocht bij het woongebouw van Bakema, om schaalvergroting te vermij den. Op conceptueel niveau is het nieuwe plan opgevat als een schaakbord met diverse stukken. In de hiërarchie van stukken (gebouwen op- en aan het Plein) worden deze zoda nig gepositioneerd, dat een logische stel ling ontstaat, die in evenwicht is met de andere stelling. - Centre Ville I en II zijn door hun posi tie de koning en de koningin in het spel: de hoogste gebouwen aan het Plein. Door hun dominante positie is het Bakema complex minder bepalend geworden. - De gebouwen van De Rustende Jager aan de Dreef zijn opgevat als twee lopers in plaats van als één groot gebouw, in antwoord op de overzijde. Dit zorgt voor een kleinere, dorpse schaal. - De twee L-vormige gebouwen aan de Karei de Grotelaan vormen samen met de gehandhaafde historische bebouwing de twee paarden, inclusief de daarbij beho rende paardsprongbeweging. In dit kader past mooi de oorspronkelijke functie van de Taverne als paardenstal van de her berg. - De twee trappenhuizen zijn door hun verticale karakter logische kandidaten voor de torens. Deze stukken omringen het centraal gelegen woongebouw, dat model staat voor de Breelaan-architectuur van hotels en pensions en staat voor alle pionnen samen! - De daktuin, welke centraal gelegen is, bestaat uit een vak van 8 x 8 64 velden, waarvan een deel gebruikt wordt als dak terras, en een deel als algemene ontmoe tingsplek. De schaakmetafoor moet echter niet verder worden doorgetrokken dan dat ze beeldend bedoeld is, en dient in samen hang te worden gezien met de andere ideeën. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 40