De Rustende Jager; werken aan het Plein van 1986 tot 2003 richtingsplan, - Arcadis, met een onderzoek naar de staat van de aanwezige bomen, in een aantal rapportages vastgelegd en aange vuld met nader onderzoek door Grondslag Milieu Advies, - het provinciaal bestuur van Noord- Holland voor het beoordelen van het plan vanwege de z.g. art. 19 procedure, - de Stichting Mr. Frits Zeiler als bezwaarmaker, maar vooral als hoeder van de bomen en de renovatie van het voormalige theehuisje. Na het vaststellen van ruimtelijke uit gangspunten namens de Gemeente door middel van een schets en een programma, is het plan zonder al te veel haperingen uitgewerkt, en heeft het alle procedures doorlopen, wel uitgesmeerd over een periode van enkele jaren, maar steeds in beweging. Eén van de bijzonderheden van het plan voor De Rus is, dat het zo heel lang geduurd heeft. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Antwoord 1 is dat het 4,5 wethouders en raadsperiodes heeft geduurd, met elk een eigen dynamiek. Antwoord 2 is dat de initiatiefnemers de gemeentelijke ontwikkeling volgden. Zoals door iemand werd geformuleerd 'Achter de muziek aan'. In elke fase werd opnieuw met frisse moed een aangepast plan, idee, alternatief of variant uitge werkt en ontwerpen blijft leuk, dus... Antwoord 3 is dat er in de laatste planfase meer is uitgegaan van eigen initiatief en het in beeld brengen van de eigen gedachtes, totdat er consensus werd bereikt op alle niveaus. 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 38