%N, v Eerste schets- 1986 na de bebouwing van Bakema in de jaren '60. Het bouwplan De Rustende Jager, met effecten naar alle vier de zijden van het complex, biedt de mogelijkheid om het afwerende karakter van het woonhuis met heg, inclusief de dode hoeken en de privé tuin volledig om te keren. Door het maken van een plein met wanden worden het oude en het nieuwe centrum logisch met elkaar verbonden, de voetgangers knelpunten verbeterd, en krijgen de bomen opnieuw de ruimte. Zo ontstaat een eenheid door het zoeken naar contact met de overzijden van de straten en de pleinen. Denken over veranderingen In 1986, tussen de fases I en II van Centre Ville, werd op uitnodiging van de heer Schrama sr. nagedacht over veranderingen bij De Rus. Na het (jammerlijke) misluk ken van de acties om het geheel om te bouwen tot een cultureel centrum moest er vanwege de moeizame exploitatie van het gehele complex iets gebeuren. Zo was het eerste idee om woningen te bouwen op het platte dak van de super markt, welke door architect Van Raam gebouwd werd voor B W (later Super de Boer). De kolommen en de fundering waren tijdens de bouw zwaarder uitge voerd om dit eventueel mogelijk te maken. Begin jaren '90 werd door het CIMK (Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) een studie gedaan voor het centrum, waarna ook de verkeersproble matiek van het centrumgebied opnieuw onderwerp voor studie werd. Vervolgens zijn er in 1992/'93 plannen geweest om appartementen te maken in de bouwmas sa van de toneeltoren en schouwburgzaal; er is geschetst aan nieuwe woningen, met referenties aan de oude toneeltoren, ook aan een winkelpassage door het gebouw en allerlei varianten op dezelfde thema's. Daarna volgden nog enkele deelstudies met varianten.Uiteindelijk is plan nr. 7, het prototype van het gerealiseerde plan, in 2000 in procedure gegaan met mede werking van vele partijen, zoals van: - de gemeente Bergen, d.w.z. eerst het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke ondersteuning en vervol gens de goedkeuring van de gemeenteraad in ca. vijf etappes, - de welstandscommissie, die in een vroeg stadium adviseerde m.b.t. de stedenbouw kundige verschijningsvorm, - de Rijksdienst voor de Monumenten zorg omdat De Rus in een beschermd dorpsgezicht valt, - de gemeentelijke adviseur van het ste denbouwkundig bureau Bokelman Croonen, de ontwerpers van het herin- 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 37