j 8KSWMUNT 'Omstreeks 1939 (ik was toen zeven jaar) hadden vader en moeder veel kennissen in het dorp en wanneer er een uitvoering was van bijvoorbeeld De Maskerspelers kwamen o.a. de familie Olie, van de Dr.Van Pcltlaan en goede vrienden als Bets en Koert Finkensieper, toen woon achtig aan de Kastanjelaan 10, om half acht bij ons thuis om gezamenlijk naar De Rus te wandelen. De dames waren 'in het lang' en de heren in donkere pakken met wit overhemd en vaak een vlinderdasje, want zo'n uitvoering met bal na was een trefpunt van niveau voor de Bergenaren. Ik weet nog dat ze altijd vrij laat en tame lijk luidruchtig thuis kwamen om met z'n allen een 'afzakkertje' te nemen. Ik hoor de ze dan nog tot diep in de nacht plezier maken. Het gebeurde eens dat mijn moe der even na acht uur kwaad weer naar huis kwam om van jurk te wisselen want in de zaal was er nóg een dame met pre cies dezelfde lange jurk en dat was beslist niet gewenst in het Bergense uitgaanswe- reldje; bovendien was zo'n 'Rus-avond' ook te beschouwen als een soort mode show. Soms gingen mijn ouders, vrienden en bekenden na afloop van een evenement naar het café van Piet de Lang (café Spoorzicht - tot voor kort De Brink) en daar werden, aldus de verhalen die ik hoorde, dc bloemetjes behoorlijk buiten gezet met o.a. komische West-Friese voordrachten door mijn vader (broer van Piet Kroon alias Kees Stet). Dorpse hilari teit, saamhorigheid en grote onderlinge vriendschap waren toen kenmerkend in het Bergense gemeenschapsleven. Zelfs tijdens de eerste oorlogsjaren en ook na de oorlog bloeide het verenigingsleven. Mijn eigen belevenissen in de toneel- en voorzaal en de later aangebouwde dan cing van De Rus dateren uit de na-oor- logse jaren. Ze betreffen onder meer de filmvertoningen en bonte avonden van de Oranjevereniging en het Bevrijdings comité waarover elders in deze bijdrage een en ander werd vermeld. Uiteraard ook de vele bezoeken aan de bioscoop zaal, die later werd gerealiseerd. Aankondigingen van films met foto's van filmsterren uit die tijd waren te zien in kasten die waren opgehangen aan de muur van (nu) café d'Alderliefste. Ze hin gen boven de nog aanwezige gele tegeltjes aan dc Breelaanzijde. Dc bioscoop liep zeer goed. De nieuwe dancing had een dansvloer die twee traptreden lager lag dan de gale- 29 Aankondiging van de komende films in de muurkasten van het restaurant. Foto: collectie M. DiesfeidVSchrolten. Jaap Kroon vertelt:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 31