Archeologisch onderzoek rondom De Rustende Jager De beoogde nieuwbouw op het terrein van en rond De Rustende Jager en het daarvoor slopen van de bebouwing en braak leggen van het terrein bood een uitgelezen mogelijkheid een geestnederzetting binnen de bestaande dorpskern te onderzoeken. Tot op heden was men meestal aangewezen op de gebieden aan de rand van de huidige dorpen. Aangezien er nu een terrein met een redelijke omvang zou worden vrijgelegd is vanuit de Universiteit van Amsterdam aange geven onderzoek te willen doen naar de bewoningsgeschiedenis van Bergen. drs. J. Flamman Bij een brug, op een markt, bij een kerk staat altijd een herberg. Mensen moeten immers de wachttijd bekorten, de kou verdrijven of een koop beklinken. Of gewoon een paar onbezorgde uurtjes doorbrengen. De dorps herberg van Bergen ligt al eeuwenlang op de hoek van de oude weg naar Alkmaar (de Oostdorper Doodweg, nu Karei de Grotelaan), pal achter de oude parochiekerk (de Ruïnekerk). Zijn naam, De Rustende Jager, doet denken aan een uitspanning, maar hoe oud die naam is weten we niet met zekerheid. Op de oudste kaart van het dorpscen trum, die van Adriaen Anthonisz. uit 1568, staat op deze plek al een gebouw van enige omvang. Even ten noorden daarvan, onge veer op de plaats waar het moderne woon huis heeft gestaan, vinden we in die tijd een boerderij. Deze is op latere kaarten (bijvoor beeld die van Blaeu uit 1660) niet terug te vinden. Mogelijk is dit pand in 1574 verwoest en niet meer opgebouwd. Misschien was de plek wat ongunstig; we zitten hier precies aan de noordkant van de strandwal waarop het oude dorpscentrum is gebouwd. Op de plaats waar later de Stationsstraat, de Jan Oldenburglaan en het Plein zijn aangelegd, bevond zich vroeger een laagte die soms nogal drassig kon zijn. Niet voor niets zijn sommige terreinen flink opgehoogd met zand, afval en wat er verder voorhanden was. Dat geldt zelfs voor het terrein van de Ruïnekerk en zeker voor de voormalige tuin van De Rustende Jager. Wat er nog ónder die ophogingslaag zit, was tot nu toe een goed geconserveerd geheim... Frits David Zeiler Geestnederzettingen Het middeleeuwse Bergen had een geheel andere vorm dan het huidige dorp. Het bestond volgens De Cock uit een vijftal geestnederzettingen waarvan de tegen woordige dorpskern van Bergen de cen trale nederzetting was. De buurtschappen, te weten: Kerkbuurt, Oostdorp, Westdorp, Oudburg en Zanegeest waren kleine concentraties van boerderijen, door open land van elkaar gescheiden. Iedere boerderij had zijn eigen stuk bouwland. De bouw van de kerk zorgde ervoor dat er een duidelijke gemeenschappelijke en centrale plaats ontstond, de kerkbuurt. Dit soort nederzettingen is represen tatief voor de gehele kuststrook van Holland. Tot nu toe echter is dit bewo- ningsmodel voornamelijk gebaseerd op historische en historisch-geografische informatie. Mogelijkheden voor archeo logisch onderzoek in deze dorpen zijn zeldzaam vanwege de bewoningscontinuï- teit, de dichte bebouwing in de huidige dorpskernen, de natuurlijke gebeurtenis sen zoals het verstuiven van grote gebie den, het ontstaan van de duinen en de intensieve bodemingrepen voor onder andere de bollenteelt. De archeologische kennis is beperkt door meestal losse vondsten. Waar onderzoek naar middel eeuwse bewoning heeft plaatsgevonden zoals in Uitgeest, Limmen en Castricum, bleek nogal eens dat in de vroege Middeleeuwen (500-800) de bewoning zich buiten de door De Cock gerecon strueerde geesten bevond, dat wil zeggen buiten de huidige oude dorpskernen. Bovendien bleek dat de bewoning lang niet zo statisch op écn en dezelfde plaats bleef als in het gangbare historisch- geografisch model werd aangenomen. Vanaf de prehistorie bleek de bewoning zich telkens enigszins te verplaatsen. Hierbij is de indruk ontstaan dat de bekende geestdorpen zich pas in de late Middeleeuwen (1300-1500) op de huidige plaats stabiliseerden. In het model van De Cock geldt voor Bergen tot nu toe dat de dorpskern de centrale nederzetting van de geestneder zettingen is. Dit is mede afgeleid van het feit dat Bergen een voor het gebied zeer oude kerk heeft, de tegenwoordig Nederlands Hervormde kerk vlakbij het perceel van De Rustende Jager. Bergen Het archeologisch onderzoek startte niet zonder dat er een inventarisatie werd uit gevoerd naar wat eigenlijk verwacht kon worden tijdens het veldwerk. Hiertoe zijn ai Y'. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 14