BERGERWAGEN. S. O L I, MASTKLIMMEN ji'JTi'# cn Z A RL O OPÏÏN4,4 V HARDDRAVEN, Grasveiling te Bergéri;11 S. OLI, Een logement met geschiedenis S. OLI, Kastelein in de Ruf tende Jagerte Bergen, heeflt de eer bij deze hekend te makendat hij de 3 Pinksterdagen en voorts des Zondags eri Donderdags van iedere week, met zijnen wagen zal rijden van Alkmaardes namiddags ten half 5 ure en van Bergendes avonds ten hcdf 9\ure. t m Kastelein te Bergen, zalop <$opdag den21tt»»t Junij 1857, des namiddags ten 4 ure;laten •fk, om PRIJS en PREMIE. Kastelein te Bergen is voornemens, ter gelegenheid van de Kermis aldaar, op Dingsdag den 25 Augustus 1857 des namiddags ten 2 urete laten i' GAAISCHIETEN, J f om VIJE PRIJZEN IN ZILVER, enopfVoensdag den26Aug., des namiddagsten 3 ure, tel aten door Boerenpaarden die nog geen prijs of premie gewonnen hebben, om eene fraaijo PRIJS en PREMIER Men wordt verzocht de paarden ten één ure op stal te doen zijn. H.H. Liefhebbers worden* uitgenoodigü deze" partijen met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Op-Woensdag den 24&en de'zer m»nd .Junij d% voormiddags, te elf uur, in hét (L'ogement<& Ru*tendg\ Jager, te Bergenzalten overstaan vaftden "NétariT D. N. van ELTENV.de gewone jaarlijkseb^ Gra^ veiPng en Verhuring van Naweiden aldaar worden gehoudenwaaronder begrepen is het Grax~ - qewasalsmede de, Navreide van twee perceelen Wei- land in den vEgmondeimeer^'OTqer de^ei^rpe van Alkmaar, groot 283;, 60 ellentoebehoorende,' aan den,.WelEd. Geb. Heer, M«v J. YAH: BEEj^EN tiJl tb Bergen, .enilaatstelnk in huunen^ge}»ruik geweest bij delWedljM^N^ y 4 *^4.' jPi .r 5 - mie gewonnen hebben'. Deze dienden om één uur op stal te worden gezet, waarna de wedstrijd om drie uur 's middags zou plaatsvinden. Als wedstrijdterrein zal een nabijgelegen weiland hebben gediend, misschien de 'oude renbaan' direct ten noorden van het dorpscentrum. Later die eeuw zou de exploitant van 'De Hoop' de organisatie van de paardenrennen annex ringsteekwedstrijd overnemen. Kastelein van De Rustende Jager was in die tijd Simon Olij (ook gespeld Oli), die het bedrijf in 1854 van Gerrit Mesman had overgenomen. Net als zijn voorgan ger kwam Olij uit de Beemster, waar hij in 1832 was geboren; ook zijn eerste vrouw Hendrica Men kwam daar van daan. Erg fortuinlijk was deze initiatiefrij ke logementhouder niet. Zijn korte levensloop doet denken aan die van zijn voorganger Willem Vink, ruim een eeuw eerder. Toen Hendrica, bij wie hij twee dochters kreeg, was gestorven, hertrouw de hij begin 1861 met de 24-jarige Neeltje Pels, die 'huishoudster' wordt genoemd en dus misschien al een poosje bij hem in dienst was. Terwijl zij in verwachting was van hun eerste kind, stierf Simon plotse ling op 28 juli 1863, 33 jaar oud. Het kind, een meisje dat Neeltje werd genoemd, werd begin 1864 geboren, maar overleed nog in hetzelfde jaar. Hoewel moeder Neeltje als 'kasteleinse' had geprobeerd de zaak voort te zetten, werd ze door de omstandigheden gedwongen te stoppen. De Rustende Jager was inmid dels ook haar eigendom niet meer; al in 1861 had wijlen haar man het geheel ver kocht aan de wijnkoper Hendrik Peter Ibink Melenbrink in Alkmaar. Was er weer sprake van schulden? Men zou het wel vermoeden, zeker wanneer men ziet dat zich in 1858 een compleet gezin in de herberg vestigde; vaste huurders brachten wat extra geld in het laatje. Het waren Jacobus Albertus Hilkhuizen, zijn vrouw Elisabeth Jacoba Stikvoort en hun vier kinderen. Jacobus was deurwaarder, wat in dit verband een omineus beroep mag worden genoemd Zo kwam De Rustende Jager weer voor enige tijd in handen van een ander dan de exploitant zelf. Dat was eerder die eeuw ook al het geval geweest. In de kadastrale legger van 1832 staat Pieter Bruinvis als eigenaar te boek, de rentenier die op 'Woud en Duin' woonde en daar in 1851 stierf. Enkele jaren vóór zijn dood was het complex gekocht door aan nemer Dirk van Veen uit Koedijk, die het in 1848 aan Gerrit Mesman doorverkocht. Bij Mesman en Olij vielen eigendom en

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 10