nu den te noemen. Precies in deze periode was het zeer in trek bij gegoede families om veel verschillende soorten stoelen en banken in huis te hebben staan. De stoe len werden meestal tegen de wanden opgesteld en in het algemeen waren het sierstoelcn, niet bedoeld om op te zitten. Het zitmeubilair bij de familie Studler van Zurck was niet veel waard, vergeleken met andere voorwerpen, maar de familie zou zeker de aanwezige stoelen en ban ken in openbare ruimtes hebben geplaatst. De rustbanken of rustbedden waren meu bels die meerdere functies hadden. Ten eerste was het een combinatie van zitbank en slaapbank. Een tweede functie was dat men de rustbank als opbergplaats kon gebruiken voor bijvoorbeeld beddengoed. Daarnaast waren de rustbanken vaak rijk versierd en werden ze geplaatst in kamers waar ze gezien konden worden. De term mansstoelen doelt waarschijnlijk op al dan niet versierde stoelen, die hoger waren dan vrouwenstoelen en waar man nen op zaten. Omdat er in de boedel sprake is van vier Engelsche Armstoelen en daar onder vijff dito mansstoelenkan men er van uit gaan dat de mansstoelen grote, imposante stoelen met armleunin gen waren. Ook dit soort armstoelen was duidelijk een statussymbool in de zeven tiende eeuw. Ook worden er kabinetten genoemd, bijvoorbeeld een swart ebben Cabinetje met de voet ter waarde van 25 gulden, of een swert Cabinetje met scbildpadde. Met een kabinet wordt waarschijnlijk een klein opbergkastje op hoge poten be doeld, dat in deze periode zeer in trek was bij welgestelde mensen. Er zijn in de boedel ook twee eijeken girridons ter waarde van 6 guldens en twee geslingerde noteboome girridons te vinden. Ook al zijn deze niet bijzonder veel waard, zeker niet in vergelijking met veel andere objec ten, toch is het een aanwijzing voor de maatschappelijke positie waarin de familie verkeerde. Een geridon is namelijk een gebeeldhouwd tafeltje op één poot dat zeer populair was bij de adel en andere rijke families. Deze tafeltjes waren echte statussymbolen. Verder zijn er in de boedel veel eiken kasten te zien die voor verschillende doel einden gebruikt werden, onder meer als klerenkast of linnenkast. Wat ook duidelijk de rijkdom van de familie Studler van Zurck laat zien is het bezit van twee bibliotheken, één in het Hof te Bergen en één in het huis in Alkmaar. Deze twee bibliotheken met boeken en bijbehorende kaarten en pren ten werden getaxeerd op duizend gulden. Boeken waren immers waardevolle objec ten en een aparte kamer voor boeken was een zeldzaamheid in die tijd. In de boedel van het Hof is een aan tal schilderijen en spiegels vermeld. Er was in deze periode een explosieve stij ging van het schilderij- en spiegelbezit bij de gehele Hollandse bevolking. Men ziet in de boedel maar een gering aantal, waar schijnlijk omdat niet de gehele collectie opgenomen was. Er worden maar zes spiegels genoemd en zestien schilderijen. Een waarschijnlijke reden dat er niet meer schilderijen en spiegels tot de te verdelen boedel behoren, kan zijn dat de rest bij het huis hoorde. Bij een sterfgeval van de Heer van Bergen werd de bij het huis horende inboedel automatisch overgeno men door de nieuwe Fleer en eigenaar van het Hof. Interieur van huis Rampenbosch Wat als eerste opvalt aan de in 1713 opge maakte boedelbeschrijving, is dat de boe del van Rampenbosch per vertrek is beschreven. Men moet zich dan voorstel len dat de notaris rondliep in het huis en alle voorwerpen in de verschillende kamers opschreef in de volgorde waarin hij die zag. Dit geeft ons een beeld van de indeling van het huis. Behalve deze inde ling kan men ook zien in welke vertrek ken de verschillende objecten geplaatst waren. Het is jammer dat er geen (zoals in de boedel van Studler van Zurck) waar- devermeldingen zijn opgenomen. Het huis Rampenbosch bestond uit twintig kamers. Hierbij zijn de gangen en overlo pen tussen de kamers meegerekend. De grootste kamer, waar zich veel waarde volle objecten bevonden, was het groot salet (gezelschapszaal) dat naast het voor huis gelegen was op de begane grond. (Een nauwkeurige opsomming met een schets van de gedachte indeling van Rampenbosch is bij het artikel over 't huijs te Bergen bij Alkmaar'. Anonieme penseel tekening, 18e eeuw. (Collectie Regionaal archief, Alkmaar).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 7