De interieurs van Huis Rampenbosch en het Hof te Bergen i r-w zou bestaan uit een groot hoofdgebouw met aan beide kanten zijvleugels, maar het hoofdgebouw werd nooit voltooid. Het huis dat vandaag bekend staat als het Oude Hof te Bergen is een van deze zij gebouwen. Daarin namen Studler van Zurck en zijn vrouw in 1660 hun intrek. Hij heeft echter niet lang kunnen genieten van zijn huis in Bergen. Hij overleed in 1666, waarna zijn oudste zoon, Anthonis Studler van Zurck, de nieuwe Heer van Bergen werd. Omdat Anthonis in 1691 kinderloos overleed, werd de inboedel van zijn huis in Alkmaar en van het Hof te Bergen verdeeld tussen zijn zus Susanna en zijn broer Adriaen. Interieur van het Hof te Bergen Anders dan bij Rampenbosch is geen beschrijving per vertrek gegeven. Slechts enkele vertrekken worden aangeduid, zoals 't groot salet, saletcamer, eetsael, comptoir, geweercamer, bibliotheek en 't uijtsteck'. Wat bij de opsomming van de zilve ren en porseleinen voorwerpen als eerste opvalt is dat er geen waardevermeldingen bij staan. Daardoor wordt het moeilijk om aan de hand van de voorwerpen die in de boedel genoemd zijn conclusies te trekken over de waarde van deze objec ten. Wel is te zien dat de familie opval lend veel luxe producten bezat, waaron der zilver- en porseleingocd. Zo zijn er bijvoorbeeld bij het zilvergoed een tee- ketel en twee teeflessen te vinden, twee peperstroijerseen cbockelaet kan, een cruijtdoos met een dito lepeltie, een suijc- kerbos en een peperbos. Als ik naar het volgende kopje 'porceleijnen' op de boe Hef huis Rampenbosch met rechts de duiventil. Penseeltekening door A. de Haen, 1738. (Collectie Regionaal archief, Alkmaar). dellijst kijk, zie ik dat er ook hier veel voorwerpen zijn die voor luxe doeleinden werden gebruikt. Porseleinen suikerscha len, theekannen, theekopjes en chocolade potjes zijn volop te vinden. Om te begin nen met het theedrinken: dit was een bezigheid die aan het einde van de zeven tiende eeuw nog steeds was voorbehou den aan de bovenlaag van de bevolking, ook al was een tendens te zien waarin het theedrinken zich verspreidde door alle maatschappelijke lagen. De thee werd door de VOC vanuit China naar Neder land gebracht en werd gezien als een luxe genotmiddel. Het porseleinen theegoed had meerdere functies. Ten eerste natuur lijk het opdienen en drinken van thee. Naast deze praktische functie had het theegoed ook een pronkfunctie. Juist in deze periode werden de pronkkabinetten, waarin Chinees porselein in de openbare ruimten van de huizen tentoongesteld werd, zeer populair. Omdat er in deze boedel veel porselein opgesomd werd, is waarschijnlijk dat het uitgestald was in een speciaal daarvoor bedoelde kast of een kabinet. In de boedel heb ik opge merkt dat er meerdere malen 'chocoladen potjes en kannenvermeld worden. Net als het theedrinken was het nuttigen van chocola, meestal als warme drank, in de zeventiende eeuw een aan de elite voorbe houden bezigheid. Ook de vermeldingen van voorwerpen waar kruiden in bewaard werden, wijzen erop dat we te maken hebben met een zeer welvarende familie, aangezien dit soort kruiden in deze perio de kostbaar was. Een volgend onderdeel van het interi eur betreft de meubelen die tussen Susanna Studler van Zurck, vrouwe van Valkenburg en haar broer Adriaen Studler van Zurck, Heer van Bergen en daardoor de wettelijke erfgenaam van het Hof te Bergen, verdeeld werden. Eerst worden de slaapmeubelen van de boedel behandeld omdat deze waarde vol waren. Er wordt in deze boedel onderscheid gemaakt tussen ledikanten, bedden en slaapbanken of rolkoetsen. Als er ledikanten genoemd worden in boedels uit de zeventiende en achttiende eeuw, gaat het over een van de muur losstaand bed met daarvoor hangend, zeer luxueuze beddengordijnen. Zulke ledikanten noe men wij tegenwoordig een hemelbed. Zeker in de zeventiende eeuw was dit soort losstaande ledikanten alleen aan de bovenklasse voorbehouden. Ze waren vaak de meest waardevolle objecten van het huis. Met een bed wordt vaak een bedstee bedoeld: een ingebouwde slaapplaats. Zowel bedden, matrassen als beddengoed waren zeer waardevolle objecten van een huishouden. Dat is goed te zien in deze boedel: Een feuljemort (herfstkleurig) ledicant met sijn toebehooren werd op 46 gulden getaxeerd, het matrasje daertoe op 15 gulden, een groote Japansche deec- ken ter waarde van 24 gulden en een nog wat cleener (Japansche deecken) op 12 gulden. Deze dekens waren waarschijnlijk zijden, uit Japan geïmporteerde, bedden dekens met fel gekleurde patronen. Het duurste bed van Anthonis Studler van Zurck en tevens het duurste object van de boedel, was een rood ledikant met een waarde van 80 gulden. Rolkoetsen waren slaapbanken op wielen, die gemakkelijk in een ander ver trek konden worden neergezet. Er worden meerdere typen zitmeubi- lair genoemd: Engelse stoelen, rusleren stoelen (moscovisch leer), mansstoelen en rustbanken, om maar een paar voorbcel- ï-, :-i3<5 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 6