Van de voorzitter Van de redactie In het novembernummer 2001 van de Bergense Kroniek verscheen het eerste arti kel van de heer S. Schaper over de Berger middenstand, te weten de kruideniers. In daarop volgende afleveringen kwamen de bakkers, resp. slagers en groenten- en fruit handelaren aan bod. Met de aflevering in deze Kroniek sluit de heer Schaper zijn rubriek af met een beschouwing over de Bergense zuivelhandelaren en tabakswin kels. Al met al is het een hele verhandeling geworden over de Berger middenstand in vervlogen tijden. De oplettende lezer heeft natuurlijk al wel ontdekt dat de heer Schaper niet in elke opsomming volledig was. En dit stemt geheel overeen met het gegeven dat het 'zijn' herinneringen waren aan de Bergense middenstand. De redactie heeft zijn bijdragen met veel plezier opgeno men in de Kroniek. In dit nummer is opnieuw een artikel opge nomen van één van de studenten, die zich na de oproep van Maaike Mulder had aange meld (zie het meinummer 2002). Karin Sundsback neemt ons mee op haar tocht door de 18° eeuwse interieurs van het Oude Hof en huis Rampenbosch. Zij kijkt en verge lijkt de welstand van de bewoners, de fami lies Studler van Zurck en Ramp en komt tot haar conclusie. Beide huizen hebben een rol gespeeld in het Bergens verleden. Saillant is het gegeven dat waar het Oude Hof nog in oude glorie pronkt, van het huis Rampen bosch geen spoor meer is terug te vinden. Gelukkig dat er nog afbeeldingen zijn, waar mee we ons het huis Rampenbosch in al zijn luister nog voor de geest kunnen halen. In juni bestaat de Historische Vereniging Bergen NH tien jaar. Dit tweede lustrum gaat uitbundig gevierd worden. Er is een speciale jubileumcommissie opgericht en die heeft besloten dat wij ons decenniumfeest gaan vieren op vrijdag 14 november 2003. Het is misschien verstandig om deze datum al vast in uw agenda te noteren. Het jaar 2003 is trouwens voor onze vereniging een heel intensief jaar. Behalve onze vaste activiteiten, zoals excursies, lezingen en het uitgeven van twee Bergense Kronieken, komt naast het genoemde jubileumfeest ook nog een themanummer uit dat gewijd is aan De Rustende Jager. Daarnaast zijn wij, zoals eerder vermeld, druk bezig met het 'Straatnamenboek Bergen'. Hoewel daarvoor nog heel veel werk moet worden verzet, hopen wij toch dit straatnamenboek tijdens ons jubileumfeest ten doop te kunnen houden. Wat we hierover tot nu toe gehoord en gezien hebben geeft ons de indruk dat dit een hele bijzondere uitgave van de HVB gaat worden. Alle HVB leden krijgen een interes sante korting op de aanschafprijs. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Als u deze Kroniek, weer door onze onvolprezen verzendgroep, bezorgd krijgt, heeft inmiddels de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden en heb ik mijn tienjarig voor zitterschap overgedragen. Vanaf deze plaats wil ik u van harte bedanken voor de steun die u onze vereniging heeft gegeven door lid te worden en te blijven. Mijn speciale dank gaat uit naar die leden die wij als onze 'steunpilaren' beschouwen vanwege hun geweldige vrijwillige inzet voor onze vereniging. Dat de Historische Vereniging Bergen NH met 1400 leden de grootste vereniging in Bergen geworden is komt, denk ik, mede door het enthousiasme van onze dorpsbewoners voor de geschiedenis van onze Heerlijkheid. Dat maakt het voorzitter zijn een prettige bezigheid en ik heb het dan ook al die jaren met zeer veel plezier gedaan. Helemaal weggaan doe ik niet. De komende tijd wil ik me inzetten voor de Bergense Kroniek. Nogmaals, mijn hartelijke dank voor uw steun aan de HVB en ik wens bestuur en vereni ging het allerbeste toe. Het ga u goed! Job Hardeman

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 4