Een stukje nostalgie Simon Schaper De zuivelhandelaren en tabakswinkeliers in de vorige eeuw tot ongeveer 1980 ls laatste in de serie 'De Bergense middenstand in de vorige eeuw', zijn nu nog de zuivclhandelaren en de tabakswin keliers aan de beurt, waarmee ik dan tevens deze serie wil afsluiten. Zuivel Wc starten wederom in het centrum en wel in de Oude Prinsweg, waar op nr. 17 Th.L. van 't Sant heel lang zijn zuivelhan del bestierde en, evenals de meeste van zijn collega's, de klanten bezocht met paard en wagen of met een bakfiets. Eveneens aan de Oude Prinsweg, op nr. 5, bevond zich de melkzaak van S. Aarse, welke na zijn beëindiging later is overge nomen door de familie Vonk. Nu is daar al jaren de ijssalon van Panc. We gaan naar de Stationsstraat, waar A. Oukes vanaf het eerste decennium van 1900 zijn winkel en uitventwijk had. Van hier naar de Kleine Dorpsstraat nr. 7, waar al heel lang de melkhandel van B. Kuipers was gevestigd, later in de naoorlogse jaren voortgezet door zoon Gerbrand in de Prinsesselaan nr. 12 en zoon Bob in de Jan Oldenburglaan nr. 49, eveneens beëindigd wegens het te vroeg overlijden van Bob, en het gebrek aan goede opvolging bij zijn broer Gerbrand. We blijven in de Kleine Dorpsstraat, waar op nr. 13 de voormalige melkfabriek 'Juliana' van J. Houtman was gevestigd, welke daarnaast ook als zuivelhandelaar zijn producten aan de man bracht, gehol pen door zijn zoon Simon. Ook heeft hij in dit pand nog vele jaren een badhuis bestierd tot groot genoegen van de Bergenaren, zowel groot als klein. In het Middenpad op nr. 4 vonden we in de vroege jaren twintig de uitbreng zaak van J. Bult die zijn zuivelwarcn ook uitventte met paard en wagen. Jaren later is de zaak overgenomen door de familie J.P. Schcrmerhorn. Nu bewoont, na een grondige verbouwing, dokter B. Luif al weer jaren deze woning. Ook op het Middenpad, op nr. 3, bevond zich de melkhandel (geen winkel) van Reinier Kleverlaan. Hij en zijn vrouw brachten per handkar de melk rond. Van hier naar de Stroomerlaan nr. 23, waar vanaf ongeveer 1920 Joh. Braken- hoff zijn zuivelproducten huis aan huis bezorgde. Deze zaak is jaren later voort gezet door melkhandelaar Smit, tot ook hij de zaak moest opgeven. Ook in de Stroomerlaan, op nr. 20, bevond zich de zuivelwinkel van KI. Bruin. Aan de Doorntjes nr. 12 werden vanaf de boerderij 'Endegeest' van H.J. Leijen al heel lang melk, boter, kaas en eieren verkocht, zowel aan huis als per melkbakfiets bij de klanten. In de jaren vijftig zette zoon Joop de melkhandel voort, vaak geholpen door zijn vrouw Afra, doch wegens gezondheidsredenen en een te vroeg overlijden van Joop werd deze zaak beëindigd. Op de hoek van de Doorntjes, op Meerweg 35, zette toen een andere zoon van EI.J. Leijen, eveneens H.J., de melkhandel voort. We keren terug naar het centrum en wel naar de Dr. van Peltlaan nr. 14, waar G. Vel, de in die tijd bekende bus chauffeur bij de NACO, tezamen met zijn vrouw, vanaf de jaren vijftig tot in de jaren tachtig hun melk en zuivelproduc ten verkochten, zowel in de winkel als aan huis. Van hieruit naar de Jan Apeldoorn- weg nr. 19, waar vanaf de jaren dertig de familie L. Hoekstra hun melk en zuivel producten met paard en melkwagen uit ventte en mevrouw Hoekstra de klanten in de winkel bediende; na hun beëindi ging nam zoon Joop de zaak over tot ook hij en zijn vrouw in de jaren tachtig van hun rust gingen genieten. Van hier begeven we ons naar het einde van de Filarskiweg waar zich op nr. 23 de boerderij annex melkwinkel van de familie J.A. Ranzijn bevond, van waar uit de zonen Dirk en Cor hun eigen uit brengwij k hadden opgebouwd. Na het overlijden van Dirk in 1950, verplaatste Cor zijn zaak naar de Turfweg ook al vanwege de vele nieuwbouw in en nabij Tuindorp tot ook hij, na een werkzaam leven, samen met zijn vrouw van hun ver diende rust gingen genieten. In de na-oorlogse jaren vestigde D.J. Schermerhorn zijn zuivelwinkel aan de Prins Hendriklaan 36. Hij had tevens een grote uitbrengwijk aan de Eeuwigelaan/ Buerweg. Als laatste komen we aan in de Dorpsstraat. Hier had W. Roobeck op nr. 114 zijn zuivelhandel. Op nr. 88 had Jan de Waard reeds vanaf begin vorige eeuw zijn boerderij plus melkzaak, waarbij zijn dochter Katrien hem later behulpzaam was met het uitventen van hun producten tot de tijd dat zij huwde met Maarten Admiraal en zij met hem de zaak voort zette. In de loop der jaren bleek hun zoon Piet interesse te hebben in het zuivelvak. Hij, op zijn beurt, zette de zaak voort en opende bovendien, nu alweer jaren gele den, de bekende kaas- en zuivelwinkel in de Jan Oldenburglaan. Deze familiezaak is nu dus nog de enige en tevens langst bestaande particuliere zaak in zuivelpro ducten in Bergen. In 2001 is de winkel in de Dorpsstraat gesloten. Het kon tot aan de jaren zestig gebeuren dat bijvoorbeeld in een straat drie of vier melkboeren hun klanten bezochten, wat dus veel extra werk gaf. Na die tijd is men tot een onderlinge sanering gekomen en had een ieder zijn vaste wijk in het dorp. Ook betrokken veel melkhandelaren, vooral tot aan de jaren veertig, hun melk van de omliggende boeren uit de omge ving, zoals bijvoorbeeld van de boeren Rechts van de melkbus de melkwinkel van S. Aarse, aan de Oude Prinsweg 5. De winkel ernaast, nr .7, is de sigarenwinkel van Th. van 't Sant. (Foto: collectie Piet Mooij, Bergen NH). 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 12