Haifmrip ei Mreiei Zondag 24 lei, te lalt twee uur, De Zandsteen talie- oo Fanfarecorpsen Aug. Maschmeijer te BERGEN, KOSTHUIS "Verpachting Jachtrecht. BERGEN. Prov. Noord-Holl. Bond CONCOURS te BERGEN op 7 Juni 1903. te BïifiGEN, bij ALKMAAR. (vierkant en geprofileerdin diverse kleuren), uit de fabriek van den Heer is in voorraad on te verkrijgen tegen fabrieksprijs aan de Steenkooperij van W. F. STOJHü dk ®©©W, te Alkmaar. voor de inleggers. Uit dit alles blijkt, dat deze nuttige instelling in onze gemeente in bloeienden toestand verkeert. Woensdag 20 Mei Te Anna-Paulowna-polder is tot onder wijzeres benoemd mej. A.W. van Hoorn, alhier. Woensdag 27 Mei Provinciale Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in Noord-Holland. Het 16e jaarl. concours van bovengenoem- den Bond is bepaald op Zondag 8 Juni c.k. en zal gehouden worden te Bergen bij Alkmaar. Aan den wedstrijd zullen deel nemen 17 fanfare- en 7 harmonie-gezel- schappen. De le prijzen bestaan uit verg. zilveren-, de 2e uit zilveren en de 3e uit bronzen-medailles, terwijl aan elke prijs winnende corporatie bovendien een keurig diploma wordt uitgereikt. Als jury-leden zullen optreden de heeren T.J. Schweinsberg te Nijmegen, J. Koning te Den Helder en D. Koning te Amster dam. Benoemd tot onderwijzeres van Assendelft mej. A.W. van Hoorn. Deze betrekking is door haar aangenomen, ter wijl ze voor die te Anna Paulowna heeft bedankt. Zondag 31 Mei 27 Mei was het hier 'Deelbrood'. 380 brooden zijn er aan kinderen uitgedeeld en wat er nog over was is volgens gewoonte ürj vonnis der Arrond Rechtbank t-» Aluin-iar. d.d. 5 Maart 1903, is het. hnwelijk tnsschoD Cornelis Plan- teydt en llendrlka §uaanna Voet van Vormt seelen, beidon wonende te Bergen, ontbonden verklaard door echtscheiding, met alle wettolijko govolyen van dien. Alkmaar, Da p'ocnrenr, 14 April 1903. W. F. A. VERHOEFF. Te BERGEN wordt gevraagd een f4.0§THUI8 met vrij kamertje. Brieven met conditiën worden zoo spoe dig mogelijk ingewacht by C. SWAKMAN. Zij, die geuogon zijn het JACHTIIMCHT gedurende het Jachtseizoen 19U3/1904 of langer op de lEoterij- Bauden en Wateren van den polder de »Bergermoer" te pachten, gelieven zich daartoe mot opgave van pacht som vóór of op '21 dezer maand schriftelijk te wenden tot den ondergoteekonde. Do Dijkgraaf van de Bergermeer, J. BLOM Jz. Alkmaar, 18 April 1903. Notaris L. TOP, ie BERGEN zal op lïondlerdag 28 Mei 1903, 's middags 12 nor, in het Koffiehuis van den heer P, HILBRAND, in hot openbaar ver- k o o p o n Een Huis on JËrf, aan den Heeionweg, in de kom der gemeente Bergensectie A, 666, groot 1 are, 60 centiaren. Het huia bevat 3 kamers, kenken en kolder. Behoorende aan Mevr. de Wed. VAN DER LIPPE— Sombeek, on te aanvaarden terstond. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij den Notaris. bij enkele ingezetenen thuisbezorgd. Bij andere jaren merkte men eene verandering, die zeker voor velen en vooral voor de kin deren welgevallig was. Terwijl er vroeger gewoon brood, hoewel bijzonder van vorm, uitgedeeld werd, hadden kerkvoog den en notabelen der N.H. kerk nu kren tenbrood laten bakken. Ooggetuigen heb ben opgemerkt hoe gretig de kinderen hapten in hun brood. Misschien heeft deze verandering tengevolge, dat er niet zooveel wordt thuisgebracht als vroeger, maar toch gelooven wij, dat de proef goed bevallen is. Zondag 7 Juni Aan het 16c Concours te houden door den Provincialen Noord-Hollandschcn Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen, uitslui tend bestaande uit Dilettanten, op Zondag den 7en Juni 1903, te Bergen, zal worden deelgenomen door de corpsen uit: Bergen, Twisk, Buiksloot, Warder, Amsterdam, Den Flelder, Zaandam, Wijk aan Zee, Ueterpe, Jan Gijzenvaert, Soest, Amstel veen, Assendelft, Wormer, Ilpendam, Purmerend, Krommenie, Flaarlem (Fan farecorps), Velsen, Flaarlem (Harmonie), IJmuiden, Den Haag, Beverwijk, Koog aan de Zaan. Zondag 21 Juni Tram Egmond aan Zee-Alkmaar-Bergcn. In dc zitting van de Tweede Kamer van den 19 werd het wetsontwerp onteigening ten behoeve van den Spoorweg van Egmond aan Zee over Alkmaar naar Bergen goedgekeurd. KENNEMER SPORTCLUB. Aan alle treinen ^directe tramemnlbussen zoomede ten 12 nar van het Hotel „DB TOELAST". Toegang: Paddock, voor een heer f 2,50 voor eeno dame, alsmede kinderen beneden 15 jaren, f 1,50; westzijde terrein I 1,—; oostzijde f 0.50. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 11