Notaris GOUVERNE Bergens Nieuws 100 jaar geleden Houtveiling te Bergen Te Huur. BERGEN. TE KOOP: Te huur of te koop, Bert Veer Berichten voor u opgezocht in de Alkmaarsche Courant van 1903, januari t/m juni om contant geld, op Donderdag 22 Januari 1903, s morgens ten 10 ore van 60 a ?0 parken extrA zwaar EIliilN- en BUKKE1V lllKUOilT liggende gahakt nabfj bet Raesisch Kerkhof. Woensdag 7 Januari Eene nuttige vereeniging 'Hulp in Nood' alhier vergaderde den 3. De bestuursleden, die aan de beurt van aftreden waren, n.1, de heeren: J. van Reenen, L. Top, J. Olden burg en W. van der Steen, werden met algcmcene stemmen herkozen. Uit het ver slag over 1902 bleek, dat de finantieele toe stand bevredigend is, terwijl er toch in het laatste halfjaar van 1902 aan zieken was uitgekeerd de som van 919,50. Zondag 25 Januari Terwijl de zomer van 1902 in het geheel niet gunstig was voor bezoek aan onze gemeente, heeft het telefoonkantoor toch nog meer telegrammen verhandeld dan in 1901Het geheele aantal bedroeg n.1. in het vorige jaar 1218. Woensdag 25 Februari Den 20 Februari gaf de vereeniging 'Nut en Genoegen' alhier haren leden een gezel- ligen avond. Het tooneelgezelschap van Stoel en Spree uit Amsterdam trad voor het voetlicht met het blijspel 'De Millioenen Oom' en tot slot 'De Werk staking' van Rosier Faassen. Terwijl de Vereeniging 'Nut en Genoegen' 's winters zorgt voor het genoegen harer leden, poogt ze op andere tijden het eerste deel van haar naam waar te maken. Zoo heeft ze verleden jaar een flinke tentoonstelling georganiseerd van wat door ingezetenen onzer gemeente in vrijen tijd vervaardigd was. Dat er meer inzenders konden geweest zijn, is waar, maar daar kon de Allen, die iets te vorderen hebben vnn- verschuldigd 2gn aan-, 6( borgtochten mochten bezitten, geteekend door Mojoffroow CATHARINA HK.NNEMAN, weduwe van den Hoor TAN BLANKENDAAL, gowoond heb bende en op 21 December 1902 te Bergen overleden, geheven daarvan opcava Af betaling te doen, vódr of op 15 Februari 1903, ten kantore van don Notaris h. TOP te Bergen. De BOKRH1VI*IjAAT8 in do Bargermeer, gemeente Bergen, groot raim 28 H.A. te bevragen bü den eigenaar en gebrnikor J. STUIJ aldaar. Te huur, 2 Hamers en $uite (ongemeubiloerd) met gobruik van Keuken. Br. fr. bnrean Alg. Gids. Motaris 1*. TOP, to BERGENzal op Zaterdag 28 Klaart 1903 s avonds 7 uur, in het Koffiehuis van den heer 0. TUIJNMAN, aldaar, in het openbaar verkooped Twee Hulzen en Hrven van het Jagtpad te Ber gen sectie C, Nos. 626, groot 17 aren 20 centiaren en 627 groot 15 aren 80 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling dor kooppenningen. Inlichtingen verstrekt de Notaris. oen bruin zesjarig rulnpaard »COLIJN«, af komstig vun den heer SNOECK. Te zien en te bevragen bjj L. BDRGERING op het Woud te Bergen. een flink ingericht Burgenvoonhuis, staande in de kom der gomeente Bergen. Franco brieven lett. M. halppoBtkantoor Borgen. vereeniging de schuld niet van dragen. Toch was er al veel, waardoor de winter avonden bij velen zeker aangenaam en nuttig waren besteed. Ook nu weder is bekend gemaakt, dat de vereeniging dezen zomer een tentoonstelling wil houden. Mochten ook zij, die op minder nuttige wijze hun avonden doorbrengen, zich opgewekt gevoelen om de gelegenheid aan te grijpen en te laten zien, dat zij de goede bedoelingen van het bestuur van N. en G. begrijpen. Woensdag 25 Maart Benoemd tot lid der Gezondheid- Commissie, wier zetel is gevestigd te Beverwijk, den Heer Y. Oldenburg Jsz. alhier. Woensdag 8 April Spoorweg Egmond aan Zee over Alkmaar naar Bergen. Een wetsontwerp is ingediend tot onteige ning van eigendommen in de gemeenten Egmond aan Zee, Egmond Binnen, Alkmaar en Bergen, noodig voor den aan leg van bovenbedoelden spoorweg. Woensdag 13 Mei Den 8, had de vergadering der Spaarbank plaats, waarin door den secretaris, den heer J. Francken verslag werd uitgebracht over 1902. In dat jaar waren 142 inlagen geboekt en 23 teruggevraagd. Er zijn 125 boekjes in omloop, waarop voor kapitaal en intrest 13.263,33 staat aangeteekend. Een flinke reservekas strekt tot waarborg zal vorkoopen to BX3RGEAT op het Woud, op do Boerderij van don hoer A. ADMIRAAL, op Woensdag 1 April 1993, ton 9 ure 19 pniko Koeien, die gekalfd bobbon, 4 Hokkelingen, eenige Kuikalven, 1 brnin Ruinpaard, oud 6 jaar, 1 zwart Rninpaard, oud 12 jaar, 1 Tentwagen, 2 Boerenwagens, 1 Giorbak, 1 driewieligo Kar, 1 nienwe Fiets, Tuigen, Boorengoed en Bouwgereedschap, 1 Tilbury, alsook eenig Huisraad. Uitgespannen kan worden bij N. SWAAN, nabij de plaats. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 10