BERGEN KRANENBURGH V v ve van NasfauVry-Heere van Bergen in Kennemerland de Myl en in Middel- harnis, &c. &c. &c. zoo is 'T, hat Wy, na lngenö0men Advis ban he öaex toe Bevoegdens, ertoe ten bec3oelte faan öe tonnen ÖEE3E Heerlykheid tet Jagt gequa- lificeerdensgen Alle en eett iegelyk tole flet 30U: Stillen ben geenen toe öee3en 3ullen31'ett of go* ren lzt$zn/ Jfoluttuien te toeeten 311500 't Onzer tomnilfe gctamen bat bagcïgtto 500 ÖttlttTnA Onzen HuifeMB ERGEN al# .Hoffteede ICR A N ENB U R G H jeet gtCTOte cjccegfen ge tieuten toe geperpettecrt tooien lm veeie en di- öectonntó gefttó/ omtrent hz boa^ty Huifen toe In 't mtnfte te 3gn geguaïtfteexL €nbe bat In aSeti opslgtr Ijet boojfy Wild geen tótoaeme en ongeftoo^öe vryheid500 ter voort- teelinge aï£ verblyftonnen $ZZbZlZ LimietenIBEEX* her l£ geööenbe* nen öe Limieten gier nae genoento te Jaeger cfte Vliegen np eentgergartoe wild, 't 33 met ORDONNANTIE DER VRYHEID VAN J A G T, OMTRENT DE HUYSEN BINNEN ZEEKERE BEPAALDE LIMIETEN; Gearresteert den 20 Juny 1786. AA7* Y Willem Lodewyk, Gra- verfe Perfoonen, 300 in get vangen, rooven, fcliie- ten en vernielen ftan UntaïïgS heel Haafen enanhet loopend Wild ato OOÏf Ut 't vangenrooven Ett fchieten ha 11 Patryfen, Faifanten, Sneppen, Eend vogels en an&et vliegend Wilde 3 en öat ntet Hon den StrikkenBustenBoogen Eli anderfintsJStEffl tiat veele EH diverfe Perfoonen geil tOt HOg tOE OW met losfe Honden te gaan of ryden, 3üitoEi* ÖOEX "Honden. Netten. Strikken. BusfenBoosen, Vo- Verbod op het jagen rond het Huis te Bergen en Kranenburgh (detail), 20 juni 1786. Familie archief Van Reenen, inv. nr. 90. grote sommen geworden. Degenen, die deze betalingen gedaan hadden, hoopten natuurlijk wel tijdens de uitoefening van de functie het geïnvesteerde bedrag ruim schoots terug te kunnen verdienen. Er ontstond een winstgevende handel in overheidsfuncties. In de loop van de 17e en zeker in de 18e eeuw kwam er steeds meer kritiek op dit misbruik van de publieke zaak voor particulier gewin. Ook de heerlijke rechten kwamen onder vuur te liggen. De heer alleen had het jacht- en visrecht, had het recht op de wind en daarmee dus op de molen. Om graan te malen moest er betaald worden. Zo waren er nog veel meer rechten. In Frankrijk zelfs heel bizarre, zoals 'le droit de grenouillage', het recht om kikkers tot zwijgen te laten brengen. De Franse Revolutie In de Franse Revolutie van 1789 werd er een einde gemaakt aan deze 'middeleeuw se' toestanden. In de 'nuit des sacrifices' van 4 augustus werden slavernij, horig heid en heerlijkheid afgeschaft. Heerlijke rechten en tienden werden afkoopbaar gesteld. Bezitters van deze rechten vlucht ten het land uit, vooral toen met geweld geprobeerd werd de nieuwe orde door te voeren en verzet daartegen te onderdruk ken. Tijdens de periode van de Terreur vielen er veel slachtoffers. Wanneer de Fransen in hun Revo lutieoorlog de Republiek der Zeven Ver enigde Nederlanden in 1795 bezetten, wordt ook hier de oude samenleving ver nietigd. Een radicaal-democratische stro ming kreeg in 1798 de overhand en voer de een staatsregeling (voorloper van de grondwet) door, waarin wordt bepaald: 'Alle eigenlijk gezegde Heerlijke regten en Titels, waardoor aan een bijzonder Persoon of Lichaam zou worden toege kend eenig gezag omtrent het Bestuur van zaken in eenige Stad, Dorp of Plaats, worden bij de aanneming der Staatsregeling zonder eenige schadever goeding, voor altijd vernietigd.' In Frankrijk hadden de radicalen drie jaar de tijd om aan het oude systeem een einde te maken. In ons land kregen zij slechts een half jaar. De gematigden die daarna de macht overnamen, hadden geen belang bij een extreme uitleg van de Staatsregeling. Op het platteland werden de verhoudingen hersteld. In veel gevallen werd de uitoefening van heerlijke rechten weer ter hand genomen. Heerlijkheid zelf was niet meer mogelijk. De nieuwe tijd geest van volkssoevereiniteit, van vrijheid en gelijkheid sprak daarvoor de bevolking D

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 7