Van de voorzitter Aanvulling op de Bergense Kroniek nr. 2, 1999 Brief van mr. Jan Korf uit Deventer: 'Op het bericht (blz. 54) over de 'Jan Hoogervorstkleuterschool' mag een korte aanvulling volgen. Als iemand in een bepaalde kring enige bekendheid heeft genoten maar door verloop van tijd toch wat in de vergetelheid raakt, dan lijkt de betrokkene wat van zijn persoonlijkheid verloren te hebben. Daarom deze aanvul lende informatie over Jan Hogervorst, geschreven door een aanverwant. Johannes Wilhelmus Hendrik Hoger vorst (met één o, redactie), geboren Voorburg 15 oktober 1872, overleden Bergen 25 april 1952, werd op 16-jarige leeftijd beroepsmilitair. Als sergeant bij de Grenadiers en Jagers zwaaide hij in 1896 af. Een functie bij de administratie der rijksbelastingen (invoerrechten en accijn zen) volgde. Na in verscheidene stand plaatsen aan de Belgische grens in Zeeuws-Vlaanderen tegen smokkelaars te hebben gewaakt werd hij belastingdeur waarder in achtereenvolgens Oud- Beijerland, Gorinchem, Delft en Schiedam, totdat Jan in 1916 in Amsterdam werd aangesteld. Vooral in Amsterdam Oost heeft men deze plichtsgetrouwe maar ook humane deurwaarder leren kennen. Pensionering volgde in 1931. Korte tijd was Santpoort zijn woonplaats, waarna Jan zich met zijn gezin in Bergen vestigde. Daar maakte hij met martiale pas vrijwel dagelijks een wandeling door het dorp, zwaaiend met zijn wandelstok, bekenden en onbekenden groetend. Jan Hogervorst was een typische ver enigingsman, die zich in bestuursfuncties volledig inzette. Zo was hij in zijn ambtelij ke jaren actief in de Bond van ambtenaren bij 's-Rijks belastingen in Nederland. Als vurig en zeer strijdbaar voorstander van openbaar onderwijs werd hij in Bergen bestuurslid en al spoedig penningmees ter van de plaatselijke afdeling van wat toen nog heette de Vereeniging Volks onderwijs. In 1941, bij het 75-jarig bestaan van de vereniging, zat hij in de landelijke jubileumcommissie. Volksonderwijs had zijn hart. Ook in de oorlogsjaren, vanuit diverse evacuatie-adressen, is hij voor de vereniging uiterst actief gebleven. Het dierbaarst was hem de Bergense kleuter school, die door Volksonderwijs in het leven was geroepen en voor welker bloei hij zich enorm heeft ingespannen. Hij ver diende het, dat de school later zijn naam kreeg en dat die naam nu op andere wijze blijft voortleven.' Op het moment dat ik dit schrijf is het maart 2000. Het begin van een nieuwe eeuw. Is dit nu iets bijzonders of blijft alles gewoon bij het oude en hebben we alleen maar met een mooi rond jaartal te maken Als bestuur van onze vereniging hebben we het begin van deze nieuwe eeuw toch maar aangegrepen om beleidsmatig wat meer lijn in ons doen en laten te brengen. Hoe dat gaat uitpakken weten we nog nietde praktijk zal het leren. We zijn op dit moment, zeker vanuit financieel oogpunt bezien, nog een beetje aan het bijko men van onze activiteiten voor 'Herdenking 1799-1999'. In 2000 willen we proberen onze financiën weer op peil te krijgen om reserves te kwe ken voor toekomstige extra activiteiten. Met onze contributie van 22,50 kunnen we bijna uitkomen en daarom staat bij onze contributievermelding altijd de opwekking van 'meer mag ook!'. De extra opbrengst van deze opwekking is voor onze penningmeester nu net een toefje slagroom op ons verenigingsleven, zodat het ook voor hem leuk werken wordt. Op 27 februari jl. hebben we onze 'SteunpHarendag' weer gehad. Zoals gebruikelijk organiseerden wij ook dit jaar een bijeenkomst waarop allen, die zich op een of andere manier voor onze vereniging hebben ingezet, met hun partner werden uitgenodigd voor een praatje, hapje en drankje. Wij wilden op deze manier onze waardering voor deze vrij willigers tot uiting brengen, want zonder hen kan onze vereniging niet bestaan. Het eerste nummer van onze Kroniek in de nieuwe eeuw is tevens het eerste nummer dat onder de eindredactie van Roosannie Kromhout verschijnt. Het bestuur van onze ver eniging waardeert het dat Roosannie deze taak op zich heeft willen nemen en wij wensen haar en de overige redactieleden veel succes toe. Kort na de laatste inleveringsdatum voor kopij, werd het bestuur benaderd door de directie van de Rabobank. Die wil, ter gelegenheid van de opening van een extra vesti ging in Bergen, de Historische Vereniging Bergen 10.000 schenken. Met die vorstelijke gift zijn wij geweldig blij. De Rabobank kan er van verzekerd zijn dat dit bedrag goed en effectief zal worden ingezet. Job Hardeman In memoriam mr. F. Zeiler Het onverwacht overlijden van Mr. Frits Zeiler werd bekend vlak voor het ter perse gaan van deze Kroniek. Een uniek mens, een echte Bergenaar is niet meer. Na het beëindigen van zijn langdu rige advocatenpraktijk in Alkmaar ging zijn gezondheid achteruit. Op 14 april overleed deze bekende alom gewaardeerde persoonlijkheid. Op 18 april werd hij, onder grote belangstelling, begeleid naar zijn laatste rustplaats in Bergense aarde. In de gelederen van de HVB zal zijn naam voortleven. Zijn historische bijdragen zijn sinds de oprichting van grote waarde geweest. De doelstelling van onze vereniging heeft Mr. Zeiler voortreffelijk inhoud gegeven en daarvoor zijn wij blijvend erkentelijk. Wij gedenken hem als een allround markante man die altijd klaar stond. Wij zullen hem in hoge ere houden. Bestuur Historische Vereniging Bergen NH

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 4