Van de boekenplank A.A. Veer In het meinummer van het afgelopen jaar kon u in deze rubriek lezen over het verschijnen van het boek 'De lange herfst van 1799; de Russisch-Engelse invasie in polder en duin'. Deze uitgave werd in november 1998 ten doop gehouden en kon vanwege de sluitingstermijn voor kopij niet eerder dan in ons mei-nummer van 1999 worden opgenomen. Hetzelfde doet zich nu voor met het boek 'Voorwaarts Bataven!; de Engels-Russische invasie van 1799' van de schrijver Geert van Uythoven. Uitgegeven in het najaar van 1999, kan de Bergense Kroniek u dit opnieuw niet eerder melden dan in het meinummer van 2000. Dit verklaart de wat verlate boekbespreking. Voorwaarts Bataven!; de Engels- Russische invasie van 1799, G. van Uythoven, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1999. ISBN 90-2881427-2, prijs 49. De auteur Geert van Uythoven kennen we uit het derde hoofdstuk in het eerder ver schenen boek 'De lange herfst een hoofdstuk dat met name handelt over de geleverde veldslagen. Van Uythoven, offi cier in de Koninklijke Landmacht, is een alom gerespecteerde autoriteit op het gebied van militair-historische geschied schrijving. Geen wonder dat nu van zijn hand een afzonderlijke uitgaaf verschijnt, toegespitst op het krijgskundig gebeuren rond deze invasie. In 'Voorwaarts Bataven schetst Van Uythoven allereerst de politieke ach tergrond en introduceert daarna de hoofd personen. Vervolgens doet hij verslag over de toestand van de betrokken legers. Zo geeft hij per land een beschrijving van de verschillende legeronderdelen, aantal len manschappen, uniformen, bewape ning, enzovoort, waarvan in tien bijlagen nog een nadere uitwerking is gegeven. In de daarop volgende hoofdstukken doet hij gedetailleerd verslag van het verloop van de strijd. Hij laat zien hoe de uitkomsten afhankelijk kunnen zijn van toevallighe den, en een aanvankelijk overwicht niet altijd resulteert in overwinning. Het is een bekend feit dat ons dorp bij al die veldsla gen een rol van betekenis heeft gespeeld. Dit weerspiegelt zich ook in de afbeeldin gen. 'Voorwaarts Bataven is rijk geïllu streerd en bevat, naast een persoonsregis ter, een uitgebreide bibliografie van de inval van 1799. Met deze tweede uitgave kunnen we in elk geval vaststellen dat dit krijgsgebeuren vanaf 1999 niet meer als 'vergeten oorlog' in de geschiedenis ver der leeft. Dat is de verdienste van het her denken, waaraan ook de Historische Vereniging Bergen NH een bijdrage heeft geleverd. 'Kerken in de Heerlijkheid; geschiedenis van kerkgebouwen en kerkgang in Bergen NH', F.D. Zeiler, R.K.Parochiegemeen schap H.H.Petrus en Paulus/H.Benedictus te Bergen NH, Bergen NH, 1999. ISBN 90- 9012575-2, prijs 29,75. Aanleiding tot deze uitgave was het 75- jarig bestaan van het tegenwoordige gebouw aan de Dorpsstraat van de rooms-katholieke parochie van de H.H.Petrus en Paulus/H.Benedictus. Maar de titel van dit boek maakt reeds duidelijk dat het veel meer omvat dan de geschie denis van het bewuste kerkgebouw. En dat is verrassend! Zoals we dat in andere publicaties van hem gewend zijn, gaat de auteur ook hier te werk met een degelijke, chronolo gische aanpak van de geschiedenis. Met een vlotte pen verhaalt hij over de plaat selijke kerkgeschiedenis met alle daarbij horende wetenswaardigheden. Zo lezen wij over het mirakel van Bergen, de mini- beeldenstorm in 1567, de kwestie van het deelbrood, enzovoort. Bij die geschiedenis van het deelbrood wordt 'en passant' het raadsel opgelost waarom Fop Heynisz, de schenker van het deelbrood had bedon gen om zoveel missen te laten lezen voor zijn eigen zielenheil. Als sluitstuk van de gelijkstelling tus sen katholieken en protestanten wordt in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie her steld. Maar de katholieke Bergenaren ker ken dan allang niet meer in de schuilkerk op Oostdorp, maar hebben in 1810 een nieuw kerkgebouw laten zetten aan de Dorpsstraat. In 1866-1867 verrijst, naast het bestaande kerkgebouw, een nieuwe kerk ter vervanging van het kerkgebouw uit 1810. Dit herhaalt zich met de bouw van de huidige Petrus en Pauluskerk in 1923-1924, een schepping van architect J.C. Leijen. Ook elders in het dorp vinden vanaf het begin van de twintigste eeuw allerlei kerkelijke bouwactiviteiten plaats. Zo ver rijst in 1907 de kloosterkapel van de Ursulinen aan de Loudelsweg, vinden er kerkdiensten plaats in de kapel van huize 'Elim' aan de Breelaan (1909), het Vredes- kerkje wordt gebouwd (1918), aan de Dr. Van Peltlaan verrijst de Gereformeerde kerk (1927) en op de hoek van de Dr. Van Pelt-Prins Hendriklaan wordt het evangeli satiegebouwtje 'Rehoboth' gesticht (1932). Ook de tegenstellingen tussen de 'vrijzin nigen' en 'rechtzinnigen' bij de Neder lands Hervormde kerk komen aan bod, evenals de restauratie van de Ruïnekerk halverwege de twintigste eeuw. Het begin van die eeuw luidt tevens de periode in die zich laat aanduiden met 'het rijke Roomse leven'. Ook daarvan geeft dit boek getuigenis. Het is verdienstelijk dat in deze uitga ve zo uitvoerig wordt stilgestaan bij aller lei ontwikkelingen op het Bergens kerkelijk erf. Het verschijnsel van de plaatselijke oecumenische beweging betekent daarom een logische afsluiting van het boek 'Kerken in de Heerlijkheid'. In de bijlagen staat waardevolle infor matie over de vele kerkelijke gebouwen, er zijn naamlijsten van pastoors en predi kanten, enzovoort. Wel moet mij van het hart dat het hoofdstuk 'Parochianen kijken terug' zich als 'plaatjesboek' wat minder goed verhoudt met de voorgaande hoofd stukken. Van bijzonder praktisch nut is tenslot te de woordenlijst, waarin allerlei begrip pen nader worden verklaard. Over de gra fische vormgeving door plaatsgenoot Gustaaf Verburg kan ik kort zijn: voortref felijk! Ook uitgeverij De Coogh komt lof toe voor deze uitgave. Ons dorp wens ik toe dat vaker jubilea mogen worden ge vierd met dergelijke tastbare gevolgen... Het boek is te verkrijgen bij de plaatselijke boekhandel en bij de pastorie, Dorpsstraat 22 te Bergen NH. 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 29