enige tijd na zijn ontslag uit het concen tratiekamp. Hij was zo verzwakt dat hij de hongerwinter 44/45 niet heeft kunnen doorstaan. Dokter Blok ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkedijk te Bergen. Arend Nicolaas (Nico) Schrijer, geboren 8 maart 1922 te Bergen, zoon van Franciskus Schrijer en Wilhelmina Maas, jongere broer van Piet Schrijer, woonach tig aan de Karei de Grootelaan 18, in 1939 leerling torpedomaker der Koninklijke Marine, in juni 1940 inwonend fondsbode in dienst van de plaatselijke arts H.W.J.M. Poot van de Dorpsstraat 30. Nico Schrijer deed belangrijk illegaal werk: hij hielp joodse mensen aan onderduikadressen. Bij een politie-inval op een onderduik adres sloeg een door hem ondergebrachte onderduiker door. Zo kwam de 'Feldgendarmerie' Nico Schrijer op het spoor. Op 5 januari 1944 werd hij in Amsterdam gearresteerd en afgevoerd naar kamp Amersfoort. Pogingen van dokter Poot om hem vrij te kopen mis lukten. Nico Schrijer belandde in het con centratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Op 19 maart 1945 is hij aan martelingen bezweken. Nico Schrijer ligt waarschijnlijk begraven te Ohldorf bij Hamburg. Adolf Schalkwijk, geboren 24 mei 1896 te Alkmaar, gehuwd met Anna Reintje Hopman, vader van een zoon, woonach tig aan de Prins Hendriklaan 5A te Bergen, van beroep directeur van de Autobusdienst Bergen-Alkmaar, werd tij dens illegale werkzaamheden opgepakt en overgebracht naar de 'Ortskommandan- tur' in Huize Voorhout aan de Kenne- merstraatweg te Alkmaar. De spanningen werden hem te machtig; hij overleed op 26 maart 1945 in gevangenschap aan een hartaanval. Nicolaas Johannes Petrus (Nico) Vrasdonk, geboren 6 januari 1930 te Bergen, en zijn broer Johannes Wilhelmus (Jan) Vrasdonk, geboren 8 april 1931 te Bergen, zonen van de groentehandelaar Nicolaas Vrasdonk en Catharina Leering, woonachtig aan de Kleine Dorpsstraat 1, verloren op 27 april 1945 het leven in het bos- en duingebied tussen Bergen en Bergen aan Zee. Zij liepen met hun vriendje Jan Busker op een zijweggetje van de Eeuwigelaan en betraden onbe wust van het gevaar een mijnenveld. Een landmijn kwam tot ontploffing (de kran ten zouden schrijven dat de jongens op een mijn trapten bij het zoeken naar kie vitseieren ter hoogte van de Kerkedijk). Nico Vrasdonk overleed ter plekke, zijn broer Jan Vrasdonk raakte zwaargewond maar bloedde dood omdat men niet bij hem durfde te komen. De gewonde Jan Busker wist veilig zijn ouderlijk huis te bereiken. Adriaan Schreuder, geboren 12 augustus 1928 te Egmond aan Zee, zocht samen met zijn broer in het duingebied ter hoogte van De Franschman naar meeu weneieren. Zij kwamen op 31 mei 1945 in een mijnenveld terecht. De 17-jarige Schreuder vond onmiddellijk de dood. Zijn 19-jarige broer liep verwondingen op. Naschrift Tenslotte nog enige correcties naar aanlei ding van het themanummer Bergen '40- '45 van mei 1995. ;;"Op blz. 7, kolom 1, staat ten onrechte vermeld dat Bergen en Schoorl in 1941 één gemeente zijn gaan vormen. In okto ber 1940 liet het gemeentebestuur van Bergen weten geen voorstander te zijn van de voorgenomen opheffing van de gemeente en de samenvoeging van Bergen en Schoorl doch in de huidige omstandigheden deze samenvoeging aan vaard moet worden. In de loop van 1941 verdween het voorstel van samenvoeging 'op grond van financiële overwegingen' van de politieke agenda. '"'Ook de huisvesting van 'Ortskomman- dant' Wiemer in 1942 vereist enige ver duidelijking (blz. 5, kolom 2). Deze nam begin mei 1942 zijn intrek in de gevorder de woning De Stulp van Ch. F. Zeiler aan de Vijverlaan 7 te Bergen. In 1952 ver kocht de familie het pand aan de heer J.D.O. Rosier, eigenaar van het afgebro ken Hotel Bakhuis in Bergen aan Zee. De villa heette sindsdien Huis van Rosier of Les Rosiers. '"'Helaas kan niet meer worden ingegaan op het intrigerende gegeven dat in de nacht van 4 op 5 januari 1939 negenen tachtig joods-Duitse kinderen van 3 tot 16 jaar werden ondergebracht in "Het Zeehuis" te Bergen aan Zee. De directrice Hendrika Güthard meende op goede gronden de plaatselijke autoriteiten hier van niet in kennis te hoeven stellen. Burgemeester H.D.A. van Reenen vroeg hierop de Procureur-Generaal te Amsterdam 'hoe in deze zaak te hande len'. Nadien wordt - althans in het archief der secretarie - niets meer van deze kwestie vernomen. Geraadpleegde archieven en periodieken Regionaal Archief Alkmaar: Code Archief Bergen, 1922-1970 (nrs. 107, 878, 1605, 1806 en 1916); Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Alkmaar, Bergen en Egmond aan ZeeDe Alkmaarsche Courant, 27-1-1941; Nieuw Noord- Hollandsch Dagblad, 2-6-1945; De Duinstreek, 26-10-1945, 22-2-1973, 30-4- 1981, 26-3-1986 en 29-4-1998. Geraadpleegde literatuur Adresboek der gemeenten Bergen en Schoorl. Bergen, 1941. J. van Baar, Bergen in de jaren '40-'45. In: Bergen '40-'45, themanummer van de Historische Vereniging Bergen, mei 1995. C.K. Berghuis, Joodse vluchtelingen in Nederland, 1938-1940. Kampen, 191? In Memoriam, Den Haag, 1995. A. Jongbloed, Standort Holland. Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Holland. H.J. Min, De familie Min, een geslacht uit Bergen in Kennemerland. Schoorl, 1990. J. Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor. Amsterdam, 1994. C.J. Schouten, Herinneringen aan de bezettingsjaren 1940-1945 (Ongepubliceerd). L. Swart, Altijd nader en even ver. Het dichtersleven van Jaap van Domselaer, 1923-1944. A. Venema, De Bergensche School. Baarn, 1976. Brieven en mededelingen Brief Mr.F. Zeiler, 6-11-1996. Brief A. Baas, 14-6-1997. Mededelingen P. Bruel, 3 en 23-2-2000. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 27