De kermis in Bergen tussen 1914 en 1920 Steven de Wit Kermis, Kermis moet er wezen, Kermis moet ook zijn geprezen, Want de ware kermisvreugd Maakt den mensch eerst regt verheugd!* De kermis in Bergen is ook vandaag de dag een veelbesproken onderwerp. Ons dorp kent een kinderkermis maar een gewone kermis is er op het moment niet. Bergen heeft het ook in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog een aantal keren zonder kermis moeten stellen. Elke tijd kent zijn argumenten voor en tegen het houden van een kermis. Tussen 1914 en 1920 is er veel geschreven en gesproken over de kermis. Een deel van de kermisattracties uit 1916 op het terrein waar nu de winkels van Wokke en De Pee staan. Links een zgn. 'cakewalk' (fotoarchief Piet Mooij, Bergen NH). 0f er 'n de gemeente Bergen een kermis gehouden kan worden is een beslissing van de gemeenteraad. In 1914 en 1915 besloot de raad de kermis niet door te laten gaan vanwege de tijdsomstandighe den, te weten de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918). Maar in 1916 is men een andere mening toegedaan en kan er wel een kermis georganiseerd worden. De kermis moet gehouden worden in augus tus op de zondag het 'naast aan St. Bartholomeus en de beide volgende dagen'. Deze dagen stuitten op bezwaren vanuit de bevolking omdat de kermis 'eene storende uitwerking heeft' op de rust in de gemeente tijdens het drukke badseizoen. Daarom wordt besloten de kermis op een ander tijdstip te houden en wel op de vierde zondag in september en de twee daaropvolgende dagen. Met het oog op de staat van beleg waarin de gemeente verkeert moet bovendien toe stemming verkregen worden van de com mandant van het interneringsdepot. In een schrijven van 4 september 1916 vraagt de burgemeester of voor de kermis toe stemming van de commandant, majoor C.A. ter Cock, verkregen kan worden. Uit het antwoord blijkt dat een vergun ning moet worden aangevraagd en dat de burgemeester de betreffende kermisex ploitanten op deze verplichting moet wij zen. Dan zal wel toestemming verleend worden. De kermis kan doorgang vinden en de kermistenten worden in hoofdzaak geplaatst op het terrein van caféhouder Van 't Sant aan de Dorpsstraat, waar we tegenwoordig dorpshoeve Marijke vin den, en op het grasveld nabij pension Hanca op de hoek van de Breelaan en de Nieuwe Weg (Jan Oldenburglaan) onge veer waar tegenwoordig de herenmode zaak van De Pee staat. Een jaar later gaat er wederom een aanvraag naar de commandant van het interncringsdepot. Het blijkt nu dat het houden van een kermis niet in strijd is met de toen opgelegde beperking van licht en levensmiddelen. De vergunning wordt verleend met dien verstande dat er geen vergunning wordt gegeven voor het plaatsen van kramen binnen of nabij het rayon voor de geïnterneerden dan wel nabij het depot voor Duitse deserteurs en andere buitenlanders. De kermis van 1917 gaat dus door. Maar in 1918 besluit de gemeenteraad dat de kermis in dat jaar, gezien de tijds omstandigheden, geen doorgang kan vin den. Op 16 mei 1919 wordt een voorstel gedaan door burgemeester en wethouders om ook in dat jaar de kermis niet door te laten gaan. 'De gemeente verkeert nog in staat van beleg, en het detachement mili tairen, welke het Deserteurkamp bewa ken zijn nog aanwezig. Het gehalte der Hollandsche militairen is er zeer zeker niet op vooruitgegaan, en voorts trekt elke kermis dat soort elementen, waarmede de laatste jaren ons land is overstroomd, welke in deze Gemeente niet gewenscht is. Ook zijn kermissen vaak een bakermat van besmettelijke ziekten, en waar de schurft allengs met succes wordt bestreden en de vlektyphus gelukkig in deze Gemeente nog niet is voorgekomen, moet al het mogelijke worden gedaan om de gezondheidstoestand te bevorderen. Hiermede meenen wij U voldoende het groote gewicht te hebben aangetoond, dat het houden van kermis niet in 't belang kan zijn van de Gemeente, en weegt het belang van enkele ingezetenen niet op tegen het algemeen belang'. Ondanks het voorstel van burge meester en wethouders gaat de kermis ::"Enkhuizer Almanak, 1999 «Vv-: 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 18