Barflfaerp Mimen op Mag, 27 li, te hall twee ir, te BUIGEN bij ÜLKMÜAB. te lande kan gezegd worden. De eerste meeting voor dit seizoen is bepaald op zondag, 27 mei a.s. en uit de nu reeds tal rijke aangiften blijkt zeker, dat ook aan de rijders de baan goed bevallen is. De veer krachtige bodem bevordert de snelheid der paarden dan ook zeer.» Woensdag 30 Mei «Het was te verwachten dat aan de wed rennen te Bergen, op den 27, indien het weder medewerkte, een druk bezoek ten deel zou vallen: de inschrijvingen waren belangrijker dan de beide vorige malen. En het weder deed buitengewoon zijn best: er had geen beter dag, wat dat betreft, voor uitgekozen kunnen worden. Het jonge, overal ontkiemende groen schitterde, onder het lekkere zonnetje, van tal van tin ten en dc schilderachtige ligging der baan kwam meer dan ooit tot haar recht. Alle mogelijke voertuigen waren weder in beslag genomen, voor het vervoer der tal- looze bezoekers: een eindelooze reeks slingerde zich langs den smalle Bergerweg, en geen wonder mag het heeten dat 't niet geheel zonder ongelukken afliep. Twee rij tuigen geraakten, naar wij vernamen, dien dag, van den weg af, te water, gelukkig zonder groote gevolgen. Het uiterlijk der gebouwtjes op de terreinen heeft sedert het vorige jaar veel in frisch- heid gewonnen. Hunne heldere kleuren deden ze aardig tegen den groenen achter grond uitkomen. Indien men nu een vol gend maal zorgt voor betere inrichting en afscheiding der privaten, dan zal men zeker den bezoekers groot genoegen doen. Zooals 't nu is, kan 't zeker niet blijven. De wedrennen liepen uitnemend van sta pel. De uitslag was als volgt: Prijs van Rampenbosch - le prijs Pullaway III, eig. S. Snoeck te Bergen, Prijs van Wimmenum - le prijs Ben, eig. S.A.F. baron Creutz, Prijs van Oudburg - le prijs Cyclone, eig. H. van Crommelin te Heemstede, Prijs van Schoorl - le prijs Indian Mail, eig. A. van Hoboken te Scheveningen, Prijs van Kranendal - le prijs De Dame, eig. J. Koster te Heem- Dankbetuiging. O ndergeteekei.den betuigen bunnen innigen dank aau de Familie van Reenen voor de opofferende liefde gedorendo tal van jaren bewezen aan onzen vader, waardoor do overledene de laatste jaren zijns levens on bezorgd in genoeglijke rnst mocht doorleven en tot aan zijn stervensnar eono liefderijke, zorgvuldige verpleging mocht ondervinden. Tovens hartelijk dank aan de liefde zusters alsmede aan vrienden buren en bekenden voor hunne belangstelling. Bergen, April 1900. Familie Hooft. Openbare "Verknoping te BERGM, in »het Wapen van Borgen", op Woens dag, 13 Juni 1900, de3 namiddags 1 uur, van Een Huis, Erf en Bouwterreinen, aldaar, ton overstaan van don te Alkmaar gevestigden notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, en na bekomen rechterlijke machtiging, en wel Een Huls, voorzien van waterleiding, Erf en Bouw terreinen, te BERGEN, aan den Straatweg naar het Duin, kad. sectie B, no. 324, groot 14 aren 25 centiaren, in 3 porcoolon 1. Huis, Erf ou Tain, groot 5 aren, 60 centiaren. 2. Bouwterrein 4 22 3. Bouwterrein 4 43 Nagelaten door den heer D. HOOFT en te aanvaar den bij de betaliug der koopsom. Inlichtingen geeft voornoemde notaris. Pension gevraagd In de omstreken van BERGEN door DAME met 2 KINDEREN, gedurende de maand Augustus. Fr. br. met opgave vau prijs onz. onder lett. L. N., a/h Alg. Adv. Bar. W. MEERKOTTER Amsterdam. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in den ouderdom van bijna 70 jaar, onze innig geliefde echtge noot, vader en bohnwdvader, de hoer PETRUS mRINR, Predikant alhier. Wed. J. J. IMMINK—Noordink. J. E. IMMINK, Buiksloot. Wed. A. J. F. van BOSSTRAETEN- Immink, Bergen. A. M. H. C. KROON—Immink. J. W. C. KROON, Znidscharwonde. Bergen, 23 Juni 1900. stede, Verbrandepanprijs - le prijs Horton, eig. Baron van Brienen te Den Haag, Angelosprijs - le prijs Horton, eig. Baron van Brienen te Den Haag.» Vrijdag 1 Juni «Tot candidaten voor een lid van den gemeenteraad (vacature C. Roskam) zijn den 30 gekozen de heeren A. Admiraal, M. Baltus en J. Duin.» Woensdag 20 Juni «Bij de gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 167 stemmen, waarvan op de heeren A. Admiraal 73, M. Baltus 29 en J. Duin 52, terwijl 13 stemmen van onwaarde waren. Alzoo herstemming tusschen de heeren A. Admiraal en J. Duin.» Woensdag 27 Juni «Bij de gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad werden uitge bracht 178 stemmen, waarvan op den heer A. Admiraal 118 en op den heer J. Duin 56 stemmen, terwijl 4 stemmen van onwaarde waren. Gekozen is alzoo de heer A. Admiraal.» Vrijdag 29 Juni «Den 26 werd het stoffelijk overschot van den predikant der hervormde gemeente, den heer P. Immink, ter aarde besteld. Een talrijke schare had zich op de begraafplaats vereenigd, waar het woord werd gevoerd door den eenige broeder van den overlede ne, die hulde bracht aan het eerlijk en oprecht karakter van den afgestorvene. Daarna werden hartelijke en zeer waardee- rende woorden gesproken door de heeren: ds. Koch, van Egmond aan den Hoef, als consulent der thans vacante gemeente; ds. Adriani, van Warmenhuizen, als voorzit ter van het klassikaal bestuur; J. van Reenen, als burgemeester der gemeente Bergen; dr. Van Pelt, namens den Kerkeraad; J. Francken, namens oudere en jongere vrienden. De zoon van den overle dene dankte diepgetroffen voor zoovele blijken van belangstelling.» KKIN^KMER SPOU'ICLÜB Aan alle treinen directe tramomnibnssenzoomede ten 12 nor van het Hotel »DE TOELAST Toegang Faddock, voor een hoor f 2.50; voor eene dame, alsmede voor kinderen beneden 15 jaren, f 1.50; westzijde terrein f 1.oostzijde f 0.50. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 11