Bergens Nieuws 100 jaar geleden Houtveiliug te Bergen, Boelhuis te Bergen A.A. Veer Berichten voor u opgezocht in de Alkmaarsche Courant van 1900, januari t/m juni Woensdag 3 Januari «De gewone nieuwjaarscollecte heeft in deze gemeente opgebracht eene som van 249,50. Aan ongeveer 80 gezinnen werd een nieuwjaarsgift uitgereikt.» Woensdag 10 Januari «De vereeniging 'Hulp in Nood' hield den 6 hare jaarvergadering in lokaal- Hilbrand. Eenigc donateurs en ongeveer 80 leden waren tegenwoordig. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat in 1899 was ontvangen 887,97'A en uit gegeven S80,77'/2 (waaronder een bedrag van 454 als uitkeering aan de leden). Het tegoed aan de Spaarbank te Bergen bedroeg 1 Jan. 1900 1023,22'/2. Het aantal leden 158. De aftredende bestuursleden, de heeren J. van Reenen, L. Top en J. Olden- burg Jbz., werden alle herkozen, tevens werd de heer J.W. van den Steen wegens het toenemend aantal leden benoemd tot commissaris.» Woensdag 24 Januari «Den 17 overleed in den ouderdom van 69 jaren de heer F.A. Koevoets, pastoor alhier. In 1857 priester gewijd, werd de overledene in 1874 benoemd tot pastoor alhier. Gedurende de 25 jaren, die de over ledene alhier werkzaam is geweest, werkte hij steeds met lust en ijver voor de belan gen zijner parochianen. Maar ook de niet- katholieken droeg de overledene een warm hart toe. Hoe hij ook bij hen in aanzien was, getuige zijn zilveren feest, het vorig jaar in deze gemeente gevierd. De geest van verdraagzaamheid, die in deze gemeente heerscht, is zeker grootendeels aan de overledene te danken. Den 20 had de plechtige uitvaart en begrafenis plaats. Eene talrijke menigte was op het kerkhof aanwezig. Na afloop der ceremoniën sprak de burgemeester, de heer J. van Reenen, de aanwezigen toe. In het bijzonder schetste spreker den eenvoud en de liefde van dezen priester. En bij katholieken èn bij niet-katholieken zal zijne nagedachtenis steeds in eere worden gehouden.» «In deze gemeente heerscht in hevige mate influenza. Na 1 Januari hebben reeds 15 sterfgevallen plaats gehad. De bevolking bedraagt ongeveer 1480 personen.» Zondag 28 Januari «Benoemd tot pastoor de heer J.F.B. van Delft, thans in gelijke betrekking te RIazerswoude.» IVotaris Ij. TOP, te BERGE7V, zal in hot openbaar vorkoopen op Woens dag 28 Maart ÏOOO, voormiddags 12 uur, in het Wapen van Brederode'' aldaar Eono Rentenierswoning mot tuin on erf, op Ooatdorp to Borgen, aan den Heeren weg, 7an Bergen naar Alkmaar, groot 4 aren 60 centiaren. Het hnis bevatdrie kamers, kenkon on mimen zolder. Behoorondo aan de erven van don heer C. HENNEMAN •n ic ;:iMic i- lii do betaling der kooppenningen. Inlichtingen geeft do Notaris. Het Koelhuis te Bergen, ten haizo van J. Lz. WITTEBROOD op Zanegeest, op Woensdag, 10 Januari 1900, GA1T WIET BOOR. Ij. TOP, Notaris. om contant geld, op Oonderdag 11 Januari 190O, 'a morgens ten 10 ure, van 60 a 70 parken extra zwaar Eiken hakhoutliggende gehakt aan den straatweg van x>ergen naar Egmond op het Wond. in het lokaal »H i 1 b r a n d", op Woensdag X4L Fe bruari 190O voorm. 9 uur, van een goed onder houden en zeer netton INBOEDEL als Bekleede stoelen tafels werktafels secretaire sieraadkastjes canapé speoltafeltjes spiegels schilde rden aquarellen platen achter glas lampen, pendules, cylindermangel, hookkastje, kachels, fornuis, wasch- tafel3ledikanten nachtkastjes penantkastje, linnen kast barometer, veerenbedden met toebehoorenvloer- klocdon loopors oenig Fransch porcolein, glas-, aarde-, koper- en blikwerk, eenige kippen, coupé (rgtnig), enz., benevens eenige gouden horloges. Alles behooreude tot de nulatenfehap van den Zeer- Eerwaarden heer F. A. KOEVOETS. Te bezichtigen Dinsdag 13 Februari 1900, 's middags van 12 totönnr, tegon betaling van 10 ets., ten behoeve van de R. K. armen te Borgen. Kotarls L. TOP. Houtveiling te Bergen, om contant geld, op Donderdag, 1 Maart 190O, des morgens ten 10 ure van 60 k 70 parken zwaar eiken en horken hakhout, liggende gohukt aan den straatweg van Bergen naar Egmond (Wcstorbosch). TB HUUR: vier morgen (circa 16 roeden) best WEIJLA.XD om to beweiden gelegen in de BERGERMEER naby bet Tolhek, te BERGEN. Te bevragen bij den heer Jb. SWAAN Kz., in de Bergermeer. Woensdag 14 Februari «Bergen's Mannenkoor gaf den 8 en den 11 met medewerking van een meisjeskoor en een 40tal kinderen, telkens onder lei ding van den directeur, den heer P. van Hoorn, twee goed geslaagde uitvoeringen in het locaal van den heer W. Veenhuijsen. Behalve een lOtal nummers, die flink wer den gezongen, vermeldde het programma de cantate 'het Sint-Nicolaasfeest'.» Woensdag 28 Februari «Niettegenstaande van sommige vervoer middelen en van los vee geen tolgeld meer geheven wordt werd de tol op den Bergerweg dezer dagen verpacht tot 1 Januari 1903, voor eene som van 1450 per jaar, zijnde 120 meer dan de vorige pacht bedroeg.» «De raad besloot in de laatst gehouden vergadering een gedeelte van den weg naar Alkmaar, waarlangs eenige jaren geleden het plantsoen verrezen is, te bestraten.» Woensdag 28 Maart «Bij de op den 26 gehouden verkiezing van een lid van het algemeen bestuur van de Vereeniging van polders en oningepolder- de landen onder Bergen, voor de oninge- polderde landen (vacature de heer C. Roskam) is gekozen de heer Arie Admiraal te Bergen.» Zondag 6 Mei «De renbaan te Bergen bij Alkmaar, heeft in den afgeloopen winter groote verande ring en verbetering ondergaan. In de eerste plaats is de lengte der baan aanzienlijk uit gebreid en van 790 op 1020 meters gebracht. De rechte einden meten nu 335 meters. Zooals bekend is, is de baan 18 meters breed. Bovendien is aan de binnen zijde een traineerbaan aangelegd, die bij volgende meetings eventueel voor steeple- chase zal gebruikt worden. De gebouwen, als tribune, buffet en bestuursgebouwen zijn meer westelijk verlegd, en is het ter rein voor de paarden daardoor oostelijk van deze gebouwen gekomen. In de onmiddellijke nabijheid van het paarden- terrein werd een flinke stal bijgebouwd, die ruimte biedt voor 20 paarden, en even- zoovele genummerde, afsluitbare afdeelin- gen en bovendien eene bergplaats voor zadels enz. bevat. Van alle zijden kan men de baan overzien en de kampende paarden volgen, wat zeker niet van alle banen hier

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 10