VICTORIA AlkmaardersopdeKaart i Stedelijk Museum Alkmaar JAN BOON Grote Kerk Alkmaar HETSCHERMER/EILAND! -4^ H Teksten: Aldert Pilkes en Klaas te Bos Foto's van de 14 kerken: Erna Faust Vormgeving: Gerard Stals Druk: Marcelis Dékavé Oplage: 3.000 Facebook: www.facebook.com/alkmaardersopdekaart Stichting AlkmaardersopdeKaart 2018 Museum In't Houten Huis HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR Pauline Bakker, Uitbundige mensen die de aftocht van de Spanjaarden vieren in 1573 (2004). Deel van een drieluik in de Grote of Sint Laurenskerk. zie ook: www.drieluikalkmaar.nl en Deelnemers: Annelies V. Janssen, Bart van Groen, Jan Jansen, Aldert Pilkes, Fred Hoek, Klaas te Bos, Emmie Snijders KUNST UITLEEN ALKMAAR Oorspronkelijk bevatte de kerk vele fraaie gebrandschil derde ramen. Steden, dorpen en waterschappen schon ken deze ramen. Helaas zijn deze ramen in de loop der eeuwen verloren gegaan. Niettemin bevat het interieur nog vele elementen uit de 17e eeuw die een bezoek aan de kerk meer dan waard maken zoals de preekstoel en banken, een doopvonthouder, predikantlessenaar en een drietal kroonluchters. Het orgel dateert uit 1862 en is gebouwd door F.S. Naber. Op de begraafplaats bij de kerk is het urnengraf aanwezig van de eerste naoorlogse minister-president prof. Schermerhorn. De hervormde kerk van Stompetoren zorgt voor een ka rakteristiek beeld in het polderlandschap. De stompe toren van het kerkgebouw zonder de traditionele torenspits is daar verantwoordelijk voor. Waarom een stompe toren? Was gedurende de bouw het budget op of is de torenspits ooit eens ingestort of verbrand? Niets van dat alles. Uit het bestek van het kerkgebouw blijkt dat van aanvang af het de bedoeling is geweest een stompe toren te bou wen. De kerk heeft dan ook nooit een torenspits gehad. Het specifieke kenmerk van dit kerkgebouw heeft er wel toe geleid dat het dorp Stompetoren na verloop van tijd zijn huidige naam aan deze toren heeft ontleend. Na de Gouden Eeuw nam de welvaart af en mede door enkele grote branden liep het inwonersaantal terug en verarmde de bevolking van Schermerhorn. Geld om de kerk goed te onderhouden ontbrak.Tegelijkertijd bete kende dat ook dat er geen geld was om de kerk te vernieuwen. Daaraan is te danken dat de oorspronkelijk inrichting grotendeels intact is gebleven. In de 20e eeuw hebben verschillende restauraties plaats gevonden. De laatste restauratie dateert van 2016. De Grote Kerk bevat vele fraaie bezienswaardigheden, zoals een houten tongewelf opgesierd met geschilderde bloemmotieven. Er zijn nog elf gebrandschilderde ramen. Deze ramen werden - zoals toen gebruikelijk - geschon ken door steden, waterschappen en andere kerken. Het centrale venster in het koor toont het wapen van de gemeente Alkmaar. Dit vanwege het feit, dat Alkmaar - gezien vanuit het perspectief van Schermerhorn - toen de belangrijkste stad was. Aan de wanden van de Grote Kerk hangen zes gerestaureerde historische wandborden. Ook in deze kerk zijn modellen van 17e-eeuwse oorlogs schepen opgehangen. Het 19e-eeuwse kerkorgel is ge bouwd door Fiedrich Leichel. In de toren van de Grote Kerk hangen twee klokken, die respectievelijk in 1635 en 1653 zijn gegoten. Beide klokken hebben de actie van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog om kerkklokken om te smeden tot wapens overleefd. In 2001 heeft het kerk bestuur het eigendom van de Grote Kerk overgedragen. Stadsherstel Amsterdam is nu de eigenaar. De Stichting Vrienden van de Grote kerk is verantwoorde lijk voor de exploitatie en organiseert vele en uiteenlo pende evenementen. Vóór1762 had reeds een kerk (eind 1400) in het zuidelijk deel van het dorp gestaan. Aan deze kerk was ook een overigens in de kop van Noord-Holland vaker voor (o.a. De Rijp, Graft, Stompetoren). gerechtsplaats verbonden. Het gebouw werd in 1504 ver groot maar stortte in tijdens een hevige storm in 1612. De staten van Holland en West-Friesland stelden 5000 gulden beschikbaar voor de wederopbouw. De huidige in 1762 gebouwde kerk geldt als een typisch protestants kerkgebouw van na de reformatie, met een plattegrond die een rechthoek is zonder onderbrekingen. Preekstoel, doophek en banken zijn opgesteld op de lengterichting van de zaal. De vijfjarige David Leonardis van der Hammen, zoon van de predikant, legde op 15 juni 1762 de eerste steen. Hij is zijn vader later in het ambt opgevolgd. Hieraan her innert een marmeren steen boven de ingang waarop een gedicht staat van dominee Adrianis Wolff uit Middenbeemster, de echtgenoot van schrijfster Betje Wolff. Het meeste meubilair in de huidige kerk is afkom stig uit het eerder kerkje. Torenhaan en luidklok zijn uit begin 1648. In de klok staat nog het oude wapen van de Schermer met de mol en twee snoeken. De grafstenen komen merendeels uit het oude kerkje. Het zaalkerkje is in 1978 grondig gerestaureerd en laat nog grotendeels de oorspronkelijke staat zien. Bij de restauratie zijn de oude kleuren zoveel mogelijk teruggebracht. Ook het 17e-euwse uurwerk werd gerestaureerd. De wijzerplaat van het torenuurwerk aan de oostzijde is groter dan die aan de westzijde. Zo kon men vanuit de Eilandspolder, het toenmalige werkterrein van veel dorpelingen, van veraf de tijd goed zien. Het orgel is gebouwd in 1864 door F. Naber uit Deventer en tussen 1978 en 1980 gerestau reerd door Vermeulen orgelbouwers te Alkmaar. De kerk doet dienst bij begrafenissen en huwelijken en wordt ook gebruikt voor filmopnames. In de zomer wordt de kerk benut als expositieruimte voor verschillende kunstenaars en in de wintermaanden door het culturele platform Podium onder de toren. Er zijn dan diverse op tredens op gebied van cabaret, muziek en zang, zowel modern als klassiek. In de kerk bevinden zich gebrandschilderde ramen die na de brand en de herbouw van de kerk door diverse steden werden geschonken. Op één van de ramen - geschonken door de stad Haarlem en gemaakt door Pieter Holsteyn - is de verovering van Damiate door de kruisridders afgebeeld. Het interieur bevat een preekstoel, dooptuin, scheepsmodel en banken die dateren uit de tweede helft van de 17de eeuw. Het orgel is in 1854 gemaakt door de orgelbouwer C.G.F. Witte. Oude grafzerken zijn nog aanwezig alsmede diverse oude interieurstukken zoals een wandbord met de geschiedenis van het gebouw, een rouwbord en een wapenbord. De Grote Kerk is een markant herkenningspunt in het sil houet van De Rijp. Het gebouw wordt naast kerkdiensten (om de twee weken, afgewisseld met West-Graftdijk) intensief gebruikt voor culturele manifestaties. Voorts vinden er concerten en uitvoeringen van operet tes en musicals plaats. Ook tijdens de tweejaarlijkse midwinterfeesten in december neemt de Grote Kerk een belangrijke plaats in waar verschillende koren en zang groepen optreden. Naast de kerk staat een beeld gemaakt door Elly Baltus van de 17e-eeuwse zeeman Jan Janszoon Weltevree (in Korea Pak Yon genoemd) uit De Rijp. Hij werd in Korea ge vangen genomen en bracht het tot adviseur van de keizer. Een kopie van dit beeld staat in Seoel (Zuid-Korea). De kerk had een mechanisch torenuurwerk gemaakt door de smid Jacob Lammertsz uit Schermerhorn in 1654. Dit torenuurwerk is overgebracht naar museum Klok en Peel te Asten. Tb Nederlands Hervormde Kerk van West-Graftdijk Graftdijkplein 3 - West-Graftdijk (www.kerkengraftderijp.nl) Gebouwd in 1651. In 2010 is de kerk verkocht. Vanaf dat moment is het pand in gebruik als woning en atelier. Interieurstukken zijn deels verkocht en naar de kerk in West Graftdijk overge bracht. Het torenuurwerk uit het kerkje uit 1647 is te be zichtigen in Museum in 't Houten Huis in De Rijp. 53 Nederlands Hervormde Kerk van Markenbinnen Dorpsstraat - Markenbinnen 43 (www.kerkjemarkenbinnen.nl) Gebouwd in 1704. Regionaal Archief Alkmaar [6 Hervormde kerk De Ark Noordervaart 122 - Stompetoren (www.pkn-schermer.nl) Gebouwd in 1663 De Grote Kerk van Schermerhoorn Oosteinde 2 - Schermerhorn (www.grotekerkschermerhorn.nl) Gebouwd in 163 Kerk van Driehuizen Driehuizen 17 - Driehuizen. Gebouwd in 1913. 101 Nederlands Hervormde Kerk te De Rijp Grote Dam 6 - De Rijp (www.kerkengraftderijp.nl) Gebouwd in 1655. 12 Hervormde Kerk van Oost-Graftdijk Oostgraftdijk 45 - Oost-Graftdijk Gebouwd in 1840. 14 't Zwarte Kerkje in Zuidschermer Zuidervaart 22 - Zuidschermer. Gebouwd in 1662. Bakens in het landschap, 14 kerken in de gemeente Alkmaar STICHTING gemeente ALKMAAR^ Het dorp Schermerhorn was van oudsher strategisch ge legen op de noordelijke punt van het Schermereiland. Ingeklemd tus sen de meren de Beemster en Schermer. Veel inwoners haalden hun inkomen uit de scheepvaart en visserij. In 1520 werd in het dorp een (katholieke) kapel gesticht, die nadien is ver groot. De kapel werd in 1634 echter wegens ruimtegebrek afgebroken. Op dezelfde plaats startte de bouw van een nieuwe en veel grotere kerk. Eind 1635 vond de eerste gereformeerde dienst plaats. Opvallend is dat - hoewel de reformatie al weer geruime tijd geleden had plaatsgevonden - de Grote Kerk in de laatgotische stijl is gebouwd en qua opzet veel overeen komst vertoont met de katholieke basilieken. Dat kwam In de eerste helft van de 17e eeuw scheidden Oost- en West-Graftdijk zich kerkelijk af van het dorp Graft. Voor de kerkdiensten werden in beide dorpen woonhuizen gebruikt, die na enkele ja ren vervangen werden door kerkgebou wen. Deze zaalkerk met gotische spits boogramen stamt uit 1651. Ook de luidklok die in de klokkenstoel hangt, is in dat jaar gegoten door de firma Hemony. De zoon van de dominee Bernard Nieuwentijt (geb. 1654), werd een bekend wis- en natuurkundige en theoloog. De kerk is in 1792 ingrijpend vernieuwd. Inwendig heeft het gebouw een geschilderd houten tongewelf. Verder een preekstoel, een geschilderd doophek met een gesneden bekroning op de deur met het wapen van Graft. De koperen doopboog heeft een cartouchevormig schild met een haringbuis. Verder is er een lezenaar, doopbekkenhouder (met bekken) en drie lichtkronen van koper. Het éénklaviers kabinetorgel uit 1906 is gemaakt door de firma Bakker en Timmenga en is in 1972 overgebracht uit de gereformeerde kerk in het Friese Sint Annaparochie. Oost-Graftdijk kreeg in 1641 een school die tevens gebruikt werd als kerkje. Het verzoek om een eigen predikant te hebben wordt in 1644 door de Staten van Holland geho noreerd. Als eerste leraar van de ge meente wordt beroepen ds. Wilhelmus Grasmeer. In 1647 wordt het schooltje omgebouwd tot kerk en zo ontstond in Oost-Graftdijk op de plaats van een school een kerk. Het gebouw verkeerde rond 1836 in een vervallen staat. Daarom begon men in 1840 met de bouw van het huidige kerkje. Het werd een rechthoekige zaalkerk met steunberen, spitsboogvensters en boven de facade een houten torentje. Op de achtergevel bevindt zich een windvaan in de vorm van een schip. Het nieuwe gebouw kreeg een fraai interieur met een preekstoel uit 1715, een 18e-eeuwse koperen doopboog, een doopbek kenhouder en drie 17e-eeuwse lichtkronen. De klok van de klokkenstoel is gemaakt door Jan Tolhuis, heeft een diameter van 70 cm en stamt uit 1555. Het zogenaamde Zwarte Kerkje werd in 1662 door de tim merlieden Pieter en Claes Dirkzn. uit hout opgetrokken in stelpvorm naar voor-beeld van de kerk te Volendam. In 1834 is de kerk grotendeels vernieuwd. De houten buiten beschieting werd zwart geteerd. Zo kwam de naam Zwarte Kerkje in zwang. Aan de oostkant is onder het kerkdak een woning voor de koster en zijn gezin gesitueerd. In 1834 werd het gebouwtje grotendeels herbouwd in baksteen, alleen de toren bleef van hout. De naam Zwarte Kerkje bleef. Door de jaren heen werden er verbeteringen aangebracht zoals de koepel onder het dak. Aanvankelijk werd de kerk ook als school gebruikt, tot in 1790 een school naast de kerk werd gebouwd. Na sluiting van de school eind 1900 werd het gebouwtje als schilderswerkplaats ingericht. Nu staat het al jaren leeg en wordt het gebruikt voor diverse doeleinden. Het Zwarte Kerkje heeft een eenvoudig interieur. Tegen de zuidwand staat een preekstoel uit 1665. De koperen doopboog met een molentje in de top en de zesarmige kaarsenkroon met wapenschildjes stammen uit de 18e eeuw. Het orgel is gebouwd in 1758 door een van de weinige Nederlandse orgelbouwers, Pieter van Assendelft uit Leiden. De klokkenstoel heeft een gietstalen klok van Bochummer Verein. Het mechanisch torenuurwerk dateert uit circa 1665. Nadat de Schermer in 1635 was drooggemalen, betrokken de eerste pioniers dit nieuwe land. In 1655 werd de hervormde gemeente Noordscher- mer gesticht. Een gebouw om diensten te houden was er nog niet. Daarvoor werd gebruik ge maakt van een school in De Buurt (de oorspronkelijk naam van het latere dorp Stompetoren). Na lang aandringen van de hervormde gemeente besloot het polderbestuur - in vergadering bijeen in het Alkmaarse stadhuis - op 2 mei 1662 tot bouw van een kerk. Eind 1663 was het gebouw gereed. Vervolgens werd gewerkt aan de inrichting, waarna de kerk in 1664 in gebruik kon worden genomen. In de periode 1951-1955 is de kerk grondig gerestaureerd. Boven op de toren is toen een opengewerkte balustrade gemetseld, waardoor de toren wat hoger is geworden. Hoewel Driehuizen al in 1564 als buurtschap bestond, kreeg het dorp pas in 1686 een eigen kerk. Dit aan het arme end van Driehuizen gebouwde gebedshuis is als gevolg van hevig onweer in augustus 1912 in rook opgegaan. Omdat een dorp zonder kerk niet kon, is er door de Driehuizenaren een vervanger gebouwd, aan het rijke end van het dorp. Dit gebouw stamt uit 1913. Ook voor deze kerk geldt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de klok door de Duitse bezetter uit de toren is verwijderd, maar toch weer terug keerde dankzij een schipbreuk (zie de tekst onder nr. 3). In 1973 bouwden tientallen vrijwilligers de kerk om tot een dorpshuis, waarbij aan de buitenkant het historisch karakter behouden is gebleven. Tal van activiteiten hou den het dorpshuis levendig. Het grootste deel van de kerk is ingericht als sportruimte. De kerk is tevens officiële trouwlocatie. De laatgotische kerk werd gebouwd in de periode 1529 tot 1538. Het schip van de kerk was in 1529 gereed. Enkele ja ren later werd de kerk uitge breid met een dwarspand en een vijfzijdig gesloten koor. Bij de dorpsbrand van 1654 ging het gebouw grotendeels in vlammen op. De kerk werd herbouwd. Als laatste onderdeel werd in 1661 de westtoren toege voegd. In de toren bevinden zich twee luidklokken die zijn gegoten door klokkengieter Antoni Wilkes in 1663. Op de torenmuur is een houten zonnewijzer bevestigd. Over dit kerkje is maar weinig in de literatuur terug te vinden. In de meeste verwijzingen wordt gesproken over een Nederlands Hervormde Kerk uit 1704, die in de plaats kwam van een (katholieke) kapel. Die kapel dateerde van vóór de refor matie en was waarschijnlijk gewijd was aan de Heilige Maria. Enkele grafzerken herinneren nog aan het begraaf- gebruik in de kerk. Eén grote steen valt op. Nu veilig afgedekt door een groot vloerkleed, werd deze vroeger gebruikt als stoep. Maar oorspronkelijk was het een 'mensa' ofwel 'tafel' die vermoedelijk dienst gedaan heeft als altaar in de oude kapel. Er staan vijf kleine wijdings- kruisjes op. Dit altaar stamt volgens kenners nog uit de 15e eeuw. Derhalve zou dus ook de kapel Mariae Virginis te Markenbinnen mogelijk uit die periode stammen. De Stichting Beheer Nederlands Hervormde Kerk heeft zich sinds de jaren 1980 ingezet voor behoud van het kerkje. Met steun van de Culturele Commissie is dit kerkje in de wijde omtrek op de kaart gezet, door de prachtige concerten en boeiende tentoonstellingen. Nu verzorgt het bestuur zelf een gevarieerd cultureel programma. [5) Hervormde Kerk te Grootschermer Zuideinde 3 - Grootschermer. Gebouwd in 1762. oudhrdkundzgevereniging IF

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2018 | | pagina 2