F 0 JJ n -LJ J* A djp 4.'pxybë Mr- 43 •r ij ^JF koopman en laatste reder van De Rijp (2018). Deze uitgave verschijnt in het kader van het 500-jarig bestaan van de grootste kerk van Alkmaar. De Grote of Sint Laurenskerk vormde eeuwenlang een landmark bij uit stek van de stad Alkmaar. Dat was toen het gebruikelijke beeld van ste den en dorpen. De kerk was bijna altijd in het centrum gelegen, hoog verheven boven de huizen. Het was een baken in het landschap, een oriëntatiepunt voor reizigers. De klokken in de toren bepaalden het ritme van de werk(st)ers in of buiten in de velden van de stad of het dorp. Waarom zulke hoge kerken? Vanaf de 12e eeuw doet de Gotische bouw stijl opgang. Kenmerken van deze stijl zijn het streven naar licht en ver ticaliteit. Hoge glasramen, spitse bogen en roosvensters onderstrepen dat streven. De hoge kerk reikt als het ware naar de hemel waar God zetelt. Maar niet alleen het eren van God vormde de motivatie om zoveel energie en geld te investeren in het kerkgebouw. Met de kerk wilden de burgers van de stad of het dorp ook hun macht en rijkdom aan de buiten wereld tonen. En de kerk vormde ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van de woonplaats. Niet alleen bij een doop, huwelijk of begrafenis maar ook bij andere gebeurtenissen. Deze kaart bevat een serie kerken - gevestigd in de kernen (stad en dor pen) van de huidige gemeente Alkmaar - die de functie van landmark en baken in het landschap hadden dan wel nog behouden hebben. Ten behoeve van deze kaart is gekozen voor kerkgebouwen die dateren uit de periode van het einde van de 15e eeuw tot het begin van de 18e eeuw. Van deze selectie maken overigens ook enkele kerken deel uit die echter veel jonger zijn. De keuze hiervoor is gerechtvaardigd vanwege het feit dat deze kerken als de opvolger te beschouwen zijn van eeu wenoude voorgangers, die (veelal) sinds de middeleeuwen op dezelfde plaats gevestigd waren. De gebruikte kaart is een uitsnede van de kaart van ‘T Hoogh-Heemraetschap van de Uytwaterende Sluysen in Kenne- merlant ende West-Frieslant door Jan Jansz Dou (Amsterdam, 1682/1683). Bijzondere Collecties UvA, HB-KZL 102.07.16. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw groeit - na twee eeuwen van stabiliteit - de bevolking weer. Betere hygiëne en de industriële revolutie zijn daar met name de oorzaak van. Steden en dorpen nemen in omvang toe. Nieuwe wijken en ook veel hogere gebouwen verschijnen. De kerk in het centrum van de stad of het dorp verliest daardoor in veel situaties zijn functie als landmark. uitvinder en filosoof Cornelis Drebbel (2013), waterkunstenaar Jan Adriaanszoon Leeghwater (2015), architect en idealist Jan Wils (2016), de grootste schilder van Alkmaar Caesar van Ever dingen (2016), dichteres, zangeres, glasgraveersteren muze Maria Tesselschade Roemers Visscher (2017), de Grote of Sint- Laurenskerk, bevallig geschilderd door Salomon van Ruysdael (2018) en Jan Boon junior (1758 -1847), weldoener, De groep AlkmaardersopdeKaart zet belangrijke Alkmaarders letterlijk op de kaart. Er wordt een kaart gebruikt uit de periode waarin de grote Alkmaarder leefde. Op de kaart zijn beziens waardigheden aangeven die met de hoofdpersoon te maken hebben. Op de achterkant is een beschrijving gegeven van het leven en werken van de hoofdrolspeler. Deze uitgave is de ne gende in de reeks: schrijfster Truitje Bosboom-Toussaint (2012), X .pYJ ’Crr.j >G r TM i.l L,.f d //r 5 Q*- VT~j °l r' 1 VVV X\ll Ze VY i) e XJdL q E<' 4\^j1 pc Op de plaats waar de Grote Kerk gebouwd is - de noorde lijke punt van de strandwal Alkmaar-Heiloo-Limmen - had al menig godshuis gestaan. Het instorten van de heerlijke toren op 29 ok tober 1468 van de toenmalige Sint Laurens- kerk - waarin op 1 mei 1429 het Bloedmirakel van Alkmaar had plaatsgevonden - was mede de aanleiding een nieuwe prestigieuze kerk te bouwen. In 1470 startte de bouw van de Grote Kerk, die waarschijn lijk ontworpen is door Andries en Anthonis Keldermans uit Mechelen. De Grote Kerk is een kruisbasiliek en is gebouwd naar de stijl van de Brabantse gotiek. Het is de grootste kerk in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Het geschilderde kerkmodel, dat in de Grote Kerk hangt, toont ook een hoge toren aan de westgevel. De fundamen ten van die toren zijn wel aangelegd, maar de toren is nooit tot stand gekomen. Enkele lege nissen aan de buitenzijde van de kerk waar voor de beeldenstorm beelden hebben gestaan, markeren de overgang van katholieke kerk naar hervormde kerk in 1573. Over de bouwkundige aspecten, bezienswaardigheden en schatten van de Grote Kerk is - net als geldt voor de overige kerken van deze kaart - veel te vertellen. Daarvoor ontbreekt hier de ruimte. We volstaan met het aanstippen van enkele onderwerpen. De Grote Kerk heeft een houten tongewelf waarop aan het einde van het koor het Laatste Oordeel geschilderd is. De vensters in de gevels van de transepten gelden als de hoogste transeptramen op het vasteland van West-Europa. In het koor stond in de katholieke periode het hoofdaltaar, waarop een groot drieluik was geplaatst geschilderd door Maerten van Heemskerck. In 1581 is het drieluik - na ver koop door het gemeentebestuur van Alkmaar - verscheept naar Zweden. Dit kunstwerk hangt nog steeds in de dom van Linköping. In de Grote Kerk hing eeuwenlang het kunst werk de Zeven werken van barmhartigheid door de Meester van Alkmaar in 1504 geschilderd. Om een restauratie te kunnen bekostigen is dit kunstwerk in 1918 aan het Rijks museum verkocht. Aanvankelijk had de Grote Kerk twee kleine koororgels. In 1638 werd besloten tot de bouw van een groot orgel. De orgelluiken van dit grote Hagerbeer- orgel zijn beschilderd door de Alkmaarse schilder Cesaer van Everdingen. Een van de twee oorspronkelijke koororgels van Jan van Covelen uit 1511 siert nog steeds de Grote Kerk. Het is het oudste nog bespeelbare orgel in Nederland. Sinds 1996 is de Grote Kerk een multifunctioneel centrum - aangeduid als de huiskamer van de stad - dat voor zeer uiteenlopende evenementen wordt gebruikt. Sinds 2017 herbergt de Grote Kerk een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van deze kerk. Het interieur van de Kapelkerk bevat - naast de al genoem de magistratenbank - een groot aantal bezienswaardighe den: een rijk gebeeldhouwde preekstoel, twee doopvonten en elf kroonluchters, die deels uit de 17e en deels uit de 18e eeuw dateren. Er zijn twaalf glas-in-loodramen, die bijbelse voorstellingen bevatten. Ze zijn in de eerste helft van de 20e eeuw gemaakt door de Haarlemse glazenier Willem Bogtman. Het in 1762 gebouwde Müllerorgel wordt nog regelmatig bespeeld. De koepeltoren van de Kapelkerk is gebouwd bij het herstel na de grote brand. Het is een kopie van de toren uit 1707. In de toren hangen een uurs- en een halfuursklok. Er is ook een carillon aanwezig waarvan nog veel 17e -eeuwse klok ken deel uitmaken. Al rond 1324 bezat het dorp Koedijk een katholieke kapel of kerk. Vermoedelijk was deze kerk van hout. Omstreeks In 1948 is als opvolger van de gesloopte kerk een houten (Zwitsers) noodkerkje geplaatst. Dit houten kerkje had enkele jaren in Wieringerwerf als tijdelijk bedehuis dienst gedaan. Op het houten gebouw staat - in plaats van een haan - een koe te pronken, die voorheen op de in 1947 gesloopte kerk heeft gestaan. Los van het houten kerkje staat een klokkenstoel, waarin een luidklok hangt, die in 1511 is gegoten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze klok op last van de Duitsers uit de toenmalige kerk gehaald. De boot die deze klok vervoerde, is gezonken op het Ijssel meer. Daardoor kon - na het lichten van het scheepswrak nabij Urk - de klok in 1945 weer in de kerk terug geplaatst worden. In 1947 is de klok uit de te slopen kerk gehaald en opgehangen in de huidige klokkenstoel. Sinds eind 2015 is De Terp niet meer als kerk in functie. Het gebouw is hu het eigendom van de maatschappelij ke onderneming BOEI. Deze onderneming stelt zich ten doel erfgoed te kopen, te restaureren en vervolgens een passende herbestemming te geven. De Stichting Op De Terp draagt zorg voor de exploitatie van De Terp. Het kerkje wordt nu onder andere gebruikt voor trouw- en rouwbijeen- komsten, concerten en exposities 1) De Grote of Sint Laurenskerk Koorstraat 2 - Alkmaar (www.grotekerk-alkmaar.nl) Gebouwd tussen 1470 en 1518 2) De Kapelkerk Laat 80 - Alkmaar (www.kapelkerk.nl) Gebouwd gedurende de eerste helft 16e eeuw 3) Hervormde kerk Koedijk Kerkelaan 5 - Koedijk Gebouwd in 1948 4 De Terp Kerklaan 4 - Oudorp (www.deterpoudorp.nl) Gebouwd eind 16e eeuw/tweede helft 19e eeuw 5) Nederlands Hervormde Kerk Oterleek Dorpsstraat 67 - Oterleek Gebouwd in 1925 De Kapelkerk was een van de twee katholieke kerken, die Alkmaar op het einde van de middeleeuwen rijk was. De kerk - ge legen aan de oorspronkelijke gracht De Laat - was aanvan kelijk gewijd aan Onze Lieve Vrouwe, maar werd ook aan geduid als de Sint Janskapel. Na de reformatie werd het gebouw ingericht en gebruikt voor de Hervormde eredienst. In de kerk ver zorgt de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt de erediensten. In 1707 besloot de vroedschap van Alkmaar tot herinrichting en uitbreiding van de kerk. Er werd een dwarsbeuk aan het gebouw toegevoegd, dat bestemd was voor de plaatsing van een zogenoemde heren- of magistratenbank recht tegenover de preekstoel. Deze voor de notabelen bestemde herenbank uit 1707 is nog aanwezig en te bewonderen. Het kerkgebouw werd in 1760 getroffen door een brand, die zware schade aanrichtte. Met het herstel van het gebouw werd direct begonnen, waardoor de kerk in 1762 al weer in gebruik kon worden genomen. De kerk is gebouwd naar de stijl van de Brabantse gotiek. De Brabantse witte steen in de speklagen van de buitenmuur is een kenmerk van die stijl. Door de reformatie, de uitbreiding en het herstel na de brand zijn met name in het interieur elementen van verschillende bouwstijlen te herkennen. In de loop van de 10e eeuw trekken bewoners uit Oudorp naar een schiereiland gelegen tussen de Schermer en de Waerd. Daar ontwikkelt zich het dorp Oterleek. De eerste kerk (een kapel) van deze nederzetting dateert uit het einde van de 11e eeuw. Het Beleg van Alkmaar in 1573 leidde ook in Oterleek tot grote verwoestingen. Rond 1630 wordt het vernielde kerkge bouw hersteld, maar nu als protestante kerk ingericht. Deze kerk had slechts één beuk, witgepleisterde buitenmu ren en een bescheiden houten toren. In 1922 is het gebouw gesloopt. Op dezelfde plek is vervolgens een nieuwe hervormde kerk gebouwd die in 1925 gereed kwam. Het is een zaalkerk gebouwd naar de stijl van de Amsterdamse school. In de toren hangt een klok die in 1633 gegoten is. De Nederlands Hervormde Kerk te Oterleek is inmiddels echter niet meer in gebruik als kerk. 1500 is deze kerk vervangen door een stenen gebouw. Bij het Beleg van Alkmaar in 1573 is de kerk deels verwoest, maar toch weer opgebouwd en heeft vervolgens dienst gedaan als hervormde kerk. Door ouderdom, gebrek aan onderhoud en oorlogsgeweld verkeerde het gebouw na de Tweede Wereldoorlog in slech te staat. In 1947 werd daarom het gebouw gesloopt. Bij de sloop van de kerk is een aantal ongeschonden grafzerken bewaard gebleven en overgeplaatst naar een speciale hoek van de Grote Kerk van Alkmaar. De kapotte zerken zijn afgevoerd om te dienen als verharding van paden in de Schoorlse duinen. Oudorp (in de 11e eeuw aangeduid als Aldenthorp) is gele gen op de strandwal Oudorp - Sint Pancras en kent wat be treft bewoning al een lange historie. Op het zuidelijke hoge deel van de strandwal - waar nu het witte kerkje De Terp staat, stond al in de vroege middeleeuwen een houten kerkje. In de volgende eeuwen stond op deze plaats altijd een stenen kerk. Tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 werd de toenmalige kerk verwoest. Pas tegen het einde van de 16e eeuw werd besloten de kerk te herbouwen. Hoewel deze zaalkerk niet groot was, had de kerk toch een imposante uitstraling vanwege de hoge toren. In 1865 dwong het gemeentebe stuur het kerkbestuur de hoge toren te slopen. Tijdens de sloopwerkzaamheden stortte de toren echter in en nam in haar val de westmuur van de kerk mee. De beschadigde kerk werd herbouwd. Als vervanging van de gesloopte oude hoge toren werd een veel kleinere houten toren neerge zet, die De Terp nu nog siert. In deze houten toren hangt sindsdien een in het Engelse Sheffield gegoten stalen klok. De eiken kapconstructie in De Terp is de originele kap van de eind 16e eeuw herbouwde kerk. Sursum Corda Anneke Goddijn Toegewijd en kundig werd glorie van gebouw en instrument bewaard. Toen God zijn huis verliet bleef zijn muziek wat eenzaam achter De Grote Kerk, een baken in het vlakke land, gaf richting aan het pad van pelgrim, reiziger en muzikant. Bach tilt - nu zonder God - nog immer onze harten gloedvol op. B Jt K I K 'K 7j ISli r frtiei- lx’ hom 4 X - V7 #o mSt*ó^x 7«‘ V 2 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2018 | | pagina 1