WA s v ppWj. fff- "11 wri .’i. W\ - .4 t.KaaWfe uqpr>r»^j De nummers 1 t/m 8 op de kaart corresponderen met de nummers bij de schilderijen op de achterkant. In het jaar 2018 vieren we het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk. De Grande Dame van Alkmaar die zich beval lig en vanuit velerlei hoeken door heel wat schilders liet portretteren. Salomon van Ruysdael, de befaamde Haarlemse landschapschilder (1600/1603 - 1670), heeft de Grote Kerk dertien keer vereeu wigd. Daarvan zijn negen werken getraceerd die op diverse locaties in de wereld, meestal in beroemde musea, te bewonderen zijn. Elk van de schilderijen die hier op de kaart staan vermeld verbeeldt de Grote Kerk. Weleens met een raam meer of minder of met een zelfverzonnen entourage, maar nooit saai of voorspelbaar en altijd onmiskenbaar de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar. Het maken van een evenwichtige en aantrekkelijke compositie moet voor Van Ruysdael belangrijker zijn geweest dan een accurate weergave van de realiteit. Dat Salomon van Ruysdael de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar zo veelvuldig vereeuwigde was waarschijnlijk omdat hij vanuit Haarlem vaak op familiebezoek ging bij zijn broer Pieter de Gooyer, die in de Langestraat woonde met zijn gezin. Hij gaf de Grote Kerk weer vanuit het noorden, het westen, het noordoosten en het zuiden. Voor wat we nu weten nooit vanuit het oosten. Een reden zou kunnen zijn dat de kerk vanuit die windrichting gezien wellicht teveel achter bebouwing schuilging. Driemaal gaf hij de stad met de Grote Kerk van dichtbij weer, driemaal plaatste hij Alkmaar ver naar de achtergrond. De verbeelding vanuit het noordoosten wijkt af van de anderen omdat hier de Friese Poort dominant op de voorgrond staat. Bovendien is het formaat groter en is dit werk op doek geschilderd in plaats van op paneel. Bij het schilderij geschilderd uit het noorden komt hij terug op eerdere monochrome (eenkleurige) winterlandschappen die hij in een vroegere periode maakte. Het schilderij dat hij vanuit het noordoosten maakte kan hiertoe ook gerekend worden. In 2018 wordt in Alkmaar het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk groots gevierd. Stedelijk Museum Alkmaar geeft de feestelijke aftrap van het jub- leumjaar met een tentoonstelling, waarin schilderijen en tekeningen met gezichten op de Grote Kerk bijeen gebracht zijn. De geëxposeerde werken zijn van de hand van twee befaamde meesterschilders uit de Gou den Eeuw: Salomon van Ruysdael en Pieter Saenredam. Deze tentoonstelling is van 17 februari tot en met 10 juni 2018 te zien in het museum. Salomon van Ruysdael schil derde dertien gezichten op de Grote of Sint-Laurenskerk van buitenaf. Van die dertien schilderijen is van negen be kend waar ze zich bevinden, waar de andere vier zijn is onbekend. Stedelijk Museum Alkmaar kon acht schilderijen lenen en exposeren. Christi Klinkert (conservator Stedelijk Museum Alkmaar) heeft in samenwerking met Harry de Raad (Regionaal Archief Alk maar) en Peter Bitter (Monu mentenzorg en Archeologie van de gemeente Alkmaar) uitgedokterd op welke plaat sen Van Ruysdael heeft ge zeten om schetsen te maken als voorbereiding op het schil deren in zijn atelier. Stedelijk Museum Alkmaar heeft de groep AlkmaardersopdeKaart gevraagd ter gelegenheid van de tentoonstelling een kaart uit te brengen waarop deze acht plaatsen worden aangegeven en worden voorzien van een beschrijving van de schilderijen. De gebruikte kaart (gedateerd tussen 1649 en 1652) is gemaakt door de kaartenmaker Joan Blaeu, de zoon van de bekende Wil lem Blaeu. Deze ingekleurde versie is beschikbaar gesteld door de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Christi M.Klinkert schreef een publicatie voor de expositie waarvan de tekstschrijvers van Alkmaar- dersopdeKaart gebruik konden maken voor deze kaart. De groep AlkmaardersopdeKaart zet belangrijke Alkmaa- ders letterlijk op de kaart. Er wordt een kaart gebruikt uit de periode waarin de grote Alkmaarder leefde. Op de kaart zijn bezienswaardigheden aangeven die met de hoofdpersoon te maken hebben. Op de achterkant is een beschrijving gegeven van het leven en werken van de hoofdrolspeler. Bij deze kaart wijken we daarvan af en geven we een beschrij ving van schilderijen van de hoofdrolspeler: de Grote of Sint-Laurenskerk. Deze uitgave is de zevende in de reeks: schrijfster Truitje Bosboom-Toussaint (2012), uitvinder en filosoof Cornelis Drebbel (2013), waterkunstenaar Jan Adriaanszoon Leeghwater (2015), architect en idealist Jan Wils (2016), de grootste schilder van Alkmaar Caesar van Everdingen (2016) en dichteres, zan geres, glasgraveerster en muze Maria Tesselschade Roemers Visscher (2017). De hoofdpersoon in deze editie is geen persoon maar de Grote of Sint-Laurenskerk, geschilderd door Salomon van Ruysdael. Kutrr^r svrrk 9t T.fmmtrt-flttik 9jJ)r 'Ktmrn 9f mm fij, Kertf rttm flirt 96 Ps^rOrjfurk 9 t .f/lfrlIrMl 99 til/lnrt 9f SPuttrrjtr-rui fc nurrht f' OyLLtm y a yarrdtm ja .irfrrlm ff Xrrkttf* ff 6ftHrrrtjk-.tr t yy M'r-rtlttkrrs/lrrtJfr f9 trrren htry ff £ktr*»rrjh-4rt ff Zy^Jnrrt yf l.rrurjlr. ftr u'rrtrlfltrrl i X» Pitlcrrr fhrth .1 Mtur P Btntien l.ynk. j C PtrrJr vrrf *8 l Vaurtfr fyL»t tf i Jirtert huyi JO OfJr fiserkty jf ‘Itr I.fmmrrkrrtk J* Sant ktfk jj fitukctf ff 'fisUtrrflr. Jf .Sftttr lurtrnrr erf ft jAtvjkkrt jj Sytrrtny htrrl ittkrjlrvrt 'fj Grrrt nmtLuU yB t Klef* ff ftfifflett ff fi Crtttr •rrar, ff ZJrrrjbvft ff kttUrrrjlrjrt f Sarmr-fUneJlrtet jr ff ktfltrijltnli ff j/iitfrLmdrr yttre fy i nffrrrm f9 KmrjtrMt ff Irrljlntl y6 J/tf.kjïrt fff. 'Rrtejlrul 9> l^frljbnkfr gy t 3’lunJrr kef j» l Prty/lrf hrntsrmflrty f, Kffrljkrtk h Xttflrrf fj Sc*fiery ff S .turftfleert jirfflrtH fy .\ïtmr ffnut •rjlreet 93 f.lruthflrttt fj -f Lmefirtrt ye .fffrljberk yj •D/.fftftt yi Srkfftft eek ■f ji»ri temen ktsyt M X'rrtnem 1/ (fftknyi ly Pfflktryr p Kt» Ahrkt I f t M'rcj knye W J/teye Sekte! Ofdr Ptrlrrf Vu Irr^r'Drrirff Dr .Irtellery kftyt ff VtV^k \fy J>/ ’krrjlrm ff VüJfan-ke /7 KtTf! f9 <f V' kftyr ff kr Krsttn 9f 3rem/teert *a Kennemer yert •f Cr/jlrr-yrrrt .Hetr OuJc jW van •r yan- IS V P i yt 'pTraM h>1 -KI.’ '«r r-i^. ^‘evs/jte -f Landen «ÏL. .ItfifltlT l'ruJenhfftmu^ Vinf. D.D. PJURTORI, CON5VLIBV5. ÓCABINLsj b toticji Senatui Reipublicx Alcmarienfi. j JÏanf rahuLm D. D D. r nf pannes Blaeu 1 y.r i if V11 -'a L -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2018 | | pagina 1