A Js i JfcsSL— Alkmaarders op de kaart '1 HET SCHERMERlEILAND Facebook www.facebook.com/alkmaardersopdekaart B\ 'H at v HtffyniEK STEM HET Ej^hTSHaaS - I Het leven en werken van Jan Wils. De Alkmaarse periode. (1891-1913) Jan Wils droeg steentje bij aan het nieuwe bouwen Plaquette: eigen foto AodK 'i'j J Uitgave van AlkmaardersopdeKaart Teksten: Rosa E. Bernhard en Bert Muis Vormgeving Team DTP gemeente Alkmaar Druk: Marcelis Dékavé Papaverhof: foto M. Minderhout Oplage 2000 Stichting AlkmaardersopdeKaart HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR 16-03-16 10:05 KUNST UITLEEN ALKMAAR Jan Wils. Vooraanstaand Alkmaars architect. Visionair, die aan het begin van de twintigste eeuw talloze bijzondere woningen in Alk maar ontwierp. Die zich liet inspireren door beroemde architecten als de Amerikaan Frank Lloyd Wright en zijn tijdgenoten Gerrit Rietveld en Hendrik Petrus Berlage. Een man die echter vooral naamsbekendheid kreeg door zijn ontwerp voor het Olympisch Stadion van Amsterdam. De naam Jan Wils wordt vaak niet direct met Alkmaar geassoci eerd. Waarschijnlijk omdat hij voor een groot deel van zijn leven in Den Haag woonde. Maar zijn wieg stond aan de Laat, waar nu V&D was gevestigd. In Alkmaar legde hij de basis voor zijn glansrijke carrière. vaktijdschrift Bouwkundig Weekblad. In 1913 maakte de jonge Wils nog enige architectonisch interessante ontwerpen. Zo ontwierp hij een dubbel woonhuis aan de Westerweg en een verbouwing aan het Ver- dronkenoord tot winkel met bovenwoning. In 1913 verhuisde hij naar Den Haag. Het volgend jaar trad Wils in het huwelijk met Gepke van der Veen, een apothekersassistente uit Alkmaar. Zij volgde hem naar Den Haag. Moderne tijden In Den Haag zocht H.P. Berlage tekenaars voor zijn architectenbureau. Wils trad daarop bij hem in dienst. Onder de hoede van deze bekende en invloedrijke architect voerde Wils twee jaar lang (1914-1916) een breed scala aan opdrachten uit. Het kantoor van Berlage in Den Haag was een inspirerende omgeving. De kwaliteit van de architectuur werd niet langer alleen bepaald door schoonheid, maar vooral sociale verbe teringen in de samenleving moesten de voorrang krijgen. Wils ging dan ook in die lijn verder: esthetische vraagstukken speelden voor hem geleidelijk minder een rol binnen de architectuur. In plaats daar van werd zijn maatschappelijke engagement flink aangewakkerd. Eén prangende vraag moest volgens hem beantwoord worden: “Hoe kun nen de miljoenen daklozen in de wereld zo snel, zo goed en zo goed koop mogelijk een woning krijgen?” Beïnvloeding door Frank Lloyd Wright. Via Berlage werd Wils geconfronteerd met het werk van Frank Lloyd Wright, de architect die onder ander het New-Yorkse museum Gug genheim zou ontwerpen. Berlage had Wright tijdens een reis naar de Verenigde Staten in 1911-1912 leren kennen. Het waren voornamelijk de prairiehuizen van Wright die Wils versteld deden staan. Het was een totaal nieuwe manier van bouwen: de huizen hadden geen ornamen ten om de boel op te fleuren en kenmerkten zich door horizontale lij nen met zo min mogelijk onderbrekingen door deuren, ramen, dak vensters, hoge schoorstenen, kelders en zolders. Het open interieur in de vorm van een X, een T of een L, was voor Wils een esthetische eye-opener. “Die open plattegronden, de wanden die geen wanden waren, met de lichtoplossingen die geen gaten in de muur waren”. Voor Wils was Frank Lloyd Wright het voorbeeld van een architect met een frisse nieuwe aanpak. Een architectuur die uitging van de behoef ten van de moderne mens. Zo paste Wright bijvoorbeeld de hoogte van de woning aan, aan de lengte van de mens. En de grootte van de ka mers werd bepaald aan de hand van de behoeften voor gebruik. Nieu we techniek, zoals de centrale verwarming, zorgde ervoor dat het in terieur niet meer in kleine kamertjes opgedeeld hoefde te worden. Wils werd de bekendste propagandist van Wright in Nederland en schreef talloze essays in verschillende vaktijdschriften over de Ameri kaanse architect. Wils begon zelf ook te ontwerpen in de prairie-stijl en liet zich voornamelijk inspireren door de manier van tekenen van Volkswoning- en fabrieksbouw. In opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Daal en Berg ontwierp hij in 1919 de wijk Papaverhof in Den Haag, een complex van 128 woningen. Zijn ontwerp week af van het tuinstad-ontwerp dat toen veel voorkwam. Hij plaatste huizenblokken rond binnentuinen. Hierdoor bereikte hij dat de wijk een afgesloten eenheid vormde. Met dit ontwerp kreeg Wils veel bekendheid. Toch was er ook kritiek en merkte een criticus op “dat hij knapper werk van Wils meende te ken nen”. Via Huszar kwam Wils in contact met C. Bruynzeel. Zijn deurenfa- briek in Rotterdam brandde af. Wils kreeg de opdracht in 1920 een nieuwe fabriek, ditmaal in Zaandam, te ontwerpen. Tot 1956 zou Wils ook de uitbreidingen van deze fabriek vormgeven. Hij werd de huisar- chitect van de familie Bruynzeel. Wright. Hij kreeg zo de bijnaam Frank Lloyd Wils, die hij niet meer van zich af wist te schudden. Stadion en tribune De echte doorbraak in Wils' carrière kwam met de opdracht in 1926 voor het ontwerp van een Olympisch Stadion. Dit ontwerp werd door hem met zijn medewerkers G. Jonkheid en Cor van Eesteren gemaakt. Op 1 mei 1928 was de opening. Door zijn internationale bekendheid als bouwer van het Olympisch Stadion, voelde de gemeente Alkmaar zich geroepen Wils in 1930 te vragen een tribune te ontwerpen voor het tribune Sportpark: collectie Regionaal Archief Alkmaar Sportpark in Alkmaar. Het werd de eerste kolomvrije voetbaltribune van Europa en dit vormde dan ook een belangwekkende vernieu wing. Het publiek kon vanaf nu van een vrij uitzicht genieten over de sportvelden. De lichte, 'zwevende' constructie in witte kleur, maakte van de Alkmaarse tribune een moderner object dan het Olympisch Stadion. De betekenis van Wils Wils heeft zijn carrière ingekleurd met een anti-individualistische in stelling en een passie voor de eenheid van kunst en samenleving. Hij heeft zijn stempel op de architectuur weten te drukken door het Amerikanisme naar Nederland te halen. Toch heeft hij niet een con sequente stijl gehad en dat maakt het moeilijk hem als architect te duiden. Wils' hang naar het verheffen van de lagere sociale klassen kwam tot uiting in zijn voorkeur voor het communisme en zijn lid maatschap van de Orde der Vrijmetselaars. Uiteindelijk overheersten zijn politieke opvattingen ook de keuze van zijn opdrachten: arbei derswoningen en tehuizen voor werklozen of behoeftigen kregen zijn volle aandacht. Als geboren Alkmaarder zal het niet geheel toe val zijn dat er in Alkmaar een aantal prachtige voorbeelden van het vroegere werk van Jan Wils te vinden zijn. AlkmaardersopdeKaart nodigt u van harte uit die panden te gaan bewonderen. Deelnemer aan De Stijl. Om die vraag te beantwoorden, moest er volgens Wils een architecto nische omslag komen en een nieuw soort bouwen ontstaan dat geba seerd was op compleet nieuwe grondbeginselen. Bestudering van his torische voorbeelden was volgens Wils volslagen nutteloos. “Is het bijvoorbeeld geen ongerijmdheid, dat wij, met onze geheel gewijzigde levensinzichten, verkeren in huizen met een indeling zoals gebruikelijk was vóór de Franse Revolutie?” Wils keerde zich tegen de traditionele bouwkunst. Bij een snel veranderende samenleving, hoorde volgens de architect ook een nieuw soort architectuur die voldeed aan de be hoeften en eisen van de moderne mens. Dit gedachtengoed sloot naadloos aan bij het avant-garde kunste naarscollectief De Stijl, een los gegroepeerde kunstenaarsvereniging rond het gelijknamige, door Theo van Doesburg en J.J.P. Oud opgerichte tijdschrift. Samen met Rietveld en Oud, was Wils een van de onderte kenaars van het eerste manifest van De Stijl. De Stijl had een utopisch geloof in de vooruitgang van de mens door middel van technische, wetenschappelijke en sociale verbeteringen. Hier was geen plaats voor de architect als kunstenaar die naar uitzon derlijke meesterwerken streefde. In plaats daarvan werd de architect steeds meer een dienaar. Iemand die weet om te gaan met budget en technische mogelijkheden, maar die er niet op de eerste plaats op uit is om zelf boven zijn gebouwen uit te stijgen als kunstenaar. Architect en idealist Jan Wils (1891-1972) Citroengebouw: collectie fam. Wils f Regionaal Archief Alkmaar gemeente ALKMAAR^ zijn vaders bedrijf de hui dige brug maakte en Wils in 1912 als volontair bij de dienst gemeentewerken in Alkmaar werkte. Ook in 1912 kreeg Jan Wils zijn eerste grote opdracht: een ontwerp voor een huis/autogarage voor de firma Stikkel, Olt Ten Zeldam aan de Kenne- merstraatweg in Alkmaar. Wils was zo trots als een pauw over het voltooien van deze uitdagende op dracht, dat hij een foto met beschrijving van zijn werk publiceerde in het Jan Wils werd geboren in Alkmaar in 1891, als zoon van Evert Wils en Jannetje Blankman. Zijn geboortehuis stond middenin het stadscentrum van Alkmaar, namelijk aan de Laat op de plek waar V&D was gevestigd. Hij volgde tussen 1903 en 1907 een nijver- heidscursus constructietekenen aan de Burgeravondschool. Dit kon hij direct in praktijk brengen omdat zijn vader eigenaar van een middelgroot aannemersbedrijf was. Zo maakte hij een studie- ontwerp voor een nieuwe gevel van de apotheek van L. Kruier in Alkmaar in 1908 Uiteindelijk haalde hij in 1910 zijn HBS-diploma aan de Paardenmarkt. Vanaf die tijd weten familieleden en beken den Wils te vinden voor allerlei relatief kleine opdrachten, zoals: verbouwingen, zomerhuisjes en kleine woningen. De heer W. de Lange vraagt hem in 1909 het ontwerp te maken voor een verbou wing van De Harmonie aan de Lombardsteeg. Ook is er een onge signeerde tekening van de Schapenbrug in het Wils-archief gevon den. Aannemelijk is dat hij bij het ontwerp betrokken was, omdat Garage Kennemerstraatweg: collectie Regionaal Archief Wilhelminalaan 2: collectie Regionaal Archief ook twee herenhuizen aan het Nassauplein voor de kapitein der infan terie W. Kaas. Het bouwbedrijf Ringers voerde deze ontwerpen uit. De familie Ringers kende Jan Wils dus goed. Zelf ontwierpen en bouwden zij de Ringers-chocoladefabriek. Hierbij zullen zij door het werk van Wils en indirect dus ook door de ontwerpen van Frank Lloyd Wright beïnvloed zijn. Verdere ontwerpen. Naast het Olympisch Stadion wilde Citroën een gebouw, waarin het gehele bedrijf ondergebracht kon worden. Wils werd aangezocht als architect. Hij wist een evenwichtig beeld tussen het Olympisch Sta- Deelnemers: Bart van Groen, Fred Hoek, Jan Jansen, Annelies Veronica Janssen, Bob Kiel, Willard Mans, Bert Muis, Aldert Pilkes Ontwerpen in Alkmaar Wils' fascinatie voor de bouwstijl van Frank Lloyd Wright en zijn deel name aan het kunstenaarscollectief van De Stijl heeft zijn sporen ach tergelaten in Alkmaar. Eén van de doelen van De Stijl beweging was de samenwerking opzoeken tussen schilders en architecten. Wils zei hier over het volgende: “Ook de kwestie van kleuren in het interieur is van groot belang en gelukkig begint men meer en meer tot het inzicht te komen, dat kleuren om ons heen onontbeerlijke zijn. Kleur is licht en licht is leven”. Wils ontwierp in opdracht van J. de Lange in 1916 een woning aan de Wilhelminalaan. Hij werkte hier samen met de schilder Van Doesburg, die het kleurontwerp maakte en de ce ramist Willem C. Brouwer. Wils paste bij dit gebouw voor het eerst platte daken toe. Aan de Groeneweg in de Bergermeer ontwierp hij villa De Karperton voor kaasfabrikant Moritz Judell. Van Doesburg kreeg de op dracht een ontwerp te leveren voor zes ramen in de hal. Verder ontwierp Wils samen met De Stijlkunstenaar Vilmos Huszar V at dion en Citroëngebouw te bereiken. Het werd al gauw als een voorbeeld van een modern bedrijfsgebouw ge zien. Een bekend gebouw is verder het in 1935 gereali seerde City theater in Am sterdam. Hoewel hij tot na zijn 65ste door bleef werken, schrompelde zijn faam na de oorlog snel ineen. Architec- tuurhistoricus Herman van Bergeijk schreef in het boek Jan Wils: De stijl en verder: ‘De tragiek van Wils is dat hij na de Tweede Wereldoorlog getuige was van een tweede golf van radicale modernisering, waarvan hij echter geen deel wilde uitmaken. Dat hij daardoor niet meer de voorloper van weleer was, betekende echter niet dat zijn werk niet meer de moeite waard zou zijn.” Toch is het naoorlogse werk van Wils veel minder bekend. Na de Tweede Wereldoorlog was Wils voornamelijk betrok ken bij de wederopbouw van Rotterdam en Den Haag. Ook in Amster dam werkte hij aan herstel van de oorlogsschade. Zo verbouwde hij het toenmalige Carlton Hotel aan de Vijzelstraat, dat door een bran dend vliegtuig getroffen was. De bijna functionalistische naoorlogse architectuur en stedenbouw werden zowel door critici als leken wei nig gewaardeerd. Het werd laatdunkend betiteld als 'revolutiebouw'. Wils overlijdt op 11 februari 1972. Zijn dood krijgt nog maar weinig aandacht. Museum In t Houten Huis I wandelkaart route Jan Wils2016.indd 2 OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING j A ■“^T‘ mi onin ot'trnin WAM

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2016 | | pagina 2