maakte duidelijk, dat de Van Reenens de zaken in Bergen niet meer zo moeiteloos als voorheen naar haar hand kon zetten. Mevrouw van Reenen was zo veront waardigd over de 'ongehoorzaamheid' van dc raadsleden dat zij een opmerkelij ke actie ondernam. In een open brief, gedateerd 15-6-1921 en gericht 'aan de ingezetenen der gemeente Bergen', legde zij nog eens uit hoe de verhoudingen lagen in Bergen. In dc aanhef van de boze brief aan dc Bergenaren wordt goed dui delijk hoe de burgemeestersvrouw het gedrag van de raadsleden opvatte. On dankbaarheid en ongehoorzaamheid. Dat is blijkbaar het lot van dc Van Reenens na jarenlang hard werken voor het algemeen belang, verzuchtte de burgemeesters vrouw. De klaagbrief opent met een frag ment uit het 17e eeuwse drama Palamedes van Vondel: 'Die zorgt cn waakt en slaaft en draaft en zwoegt en zweet, Tot oorbaar van het volk een lastig ambt bekleedt, En waant de menschen aan zijn vroom heid te verbinden, Die zal zich jammerlijk aan het eind bedrogen vinden Door 't wispelturig volk, dat, al te licht van hoofd, Genoten dienst vergeet en leider! 't kwaad gelooft.' Dc analogie met Bergen was volgens Marie van Reenen treffend. Dc familie Van Reenen zorgt, zwoegt en zweet jarenlang in het algemeen belang en weet zich na jaren bedrogen door 't wispeltu rig volk. Dit was het beeld dat de familie Van Reenen van zichzelf had en altijd heeft uitgedragen: Jacob van Reenen, heer van Bergen, werkte hard voor dc dorpe lingen en leidde zijn onderdanen de moderne tijd in. Dankzij dc aanleg van een tramspoor tussen Alkmaar en Bergen (onder aanvoering van de burgemeester) werd het dorp uit haar isolement gehaald. En ook dankzij de burgemeester ontwik kelde de gemeente zich tot een welvarend forenzendorp. Aan het slot van dc brief legt Marie van Rccnen-Völter nog eens uit hoe de verhoudingen werkelijk liggen. De gemeente had baat bij de initiatieven die de familie Van Reenen op persoonlijke titel cn met privé-kapitaal had genomen. Bergen kon niet zonder de familie. Sterker nog, de Van Reenens waren Bergen. 'Bergen hangt te nauw samen met den Burgemeester, met zijn werk, met zijne bezittingen en alleen zijn grootc goedheid, zijne liefde voor zijne Gemeente cn zijne gemeenschapsgevoel hebben de Bergenaars doen vergeten dat de bosschen en duinen niet het eigendom zijn van dc Gemeente Bergen, maar van dc Burgemeester persoonlijk en van zijne kinderen na hem'. Het relletje in 1921 rond dc benoe ming van mevrouw Van Reenen-Völter tot lid van dc Commissie van Plaatselijk Toezicht op het Lager Onderwijs bleek uiteindelijk niet meer dan een tijdelijke crisis. Maar de reactie van de burgemees tersvrouw laat wel zien hoe gespitst de Van Reenens waren op elke vorm van ongehoorzaamheid in 'hun' dorp. De ver houdingen moesten duidelijk zijn: wat de Van Reenens betreft had Jacob van Reenen het als heer van Bergen ook aan het begin van de twintigste eeuw nog voor het zeggen op 'zijn' territorium. Kranenburgh. Onder de bloeiende vogel kers, mei 1919. (Foto: familiearchief Van Reenen, Regionaal Archief Alkmaar). Toespraak Jacob van Reenen als burge meester voor de Raad, waarschijnlijk rond 1900. (Regionaal Archief Alkmaar, Archief van de gemeente Bergen 1811- 1921, inv. nr. 533.) Raadsvergadering 11 maart 1920. (Regionaal Archief Alkmaar, Archief van de gemeente Bergen 1811-1921, inv. nr. 22.) Geraadpleegde bronnen: Secretariearchief gemeente Bergen 1811- 1921. Familiearchief Van Reenen 1851-1981. Alkmaarschc Courant. Brief van mevrouw M. van Reenen- Völter aan de ingezetenen der gemeente Bergen d.d. 15-6-1921.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 9