Van de voorzitter Van de redactie Voor u ligt een aflevering van de Bergense Kroniek waarmee inmiddels de 9e jaargang is bereikt. Terugkijkend kan worden vastge steld dat ons blad zo langzamerhand een vertrouwd beeld is geworden voor wat betreft de Bergense geschiedenis. Vooruit kijkend stellen we vast dat met de uitgaaf van de Bergense Kroniek pas enkele schre den zijn gezet op het pad van de Bergense geschiedschrijving. Hopelijk mag nog een lange weg worden afgelegd. Daarbij zal veel afhangen van het aanbod van auteurs die zich willen inspannen om onderzoek te doen en artikelen samen te stellen. In dit verband is het aardig te vermel den dat door tussenkomst van ons bestuurs lid Maaike Mulder een aantal studenten geschiedenis werd benaderd voor het schrij ven van artikelen. Vervolgens heeft de redactie met de studenten gesproken en hun onderwerpen voor artikelen aangereikt. In dit meinummer is het eerste resultaat daar van zichtbaar met een bijdrage van Jan Kooistra over de distributie in Bergen tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. In bewer king zijn nog twee artikelen: één over 17e eeuwse recepten en één over de interieurs van het Oude Hof en het huis Rampenbosch. Kijkend naar de inhoud van dit nummer lijkt het de redactie gewenst een korte toe lichting te geven op de bijdrage van Wouter de Haan: 'Jacob van Reenen, Heer en (burge)meester van Bergen'. Al verschillende keren is in de Bergense Kroniek lovend geschreven over de verdiensten van de fami lie Van Reenen voor de gemeente Bergen. En terecht! In het artikel van Wouter de Haan is te lezen hoe een lid van de gemeen teraad enkele kritische opmerkingen maakt over het functioneren van burgemeester Van Reenen in relatie tot zijn positie als groot grondbezitter en eigenaar van de Bouw- Exploitatie Maatschappij Bergen aan Zee (BEM). Daarin manifesteert zich een mondi ger wordende burgerij tegen het 'gevestigd gezag', dat daarmee nog niet goed raad weet. Dit verschijnsel is voor het eerst onderwerp voor een artikel en het is goed dat ook dit aspect in de relatie tussen de Van Reenens en Bergenaren wordt belicht. Heden ten dage is vrijwel iedere vereniging afhankelijk van haar vrijwilligers. Binnen ons bestuur noemen wij ze onze 'steunpilaren'. Zonder hen zou onze vereniging niet kunnen bestaan. Zo ook bijvoorbeeld de mensen die dit blad mogelijk maken, onze redactie. Ik denk dat de meeste van onze leden zich niet realiseren wat een enorme inzet, tijd en ijver er voor nodig is om een dergelijk blad te kunnen uitgeven. Het resultaat is er dan ook naar. De Bergense Kroniek is een heel belangrijk facet van onze vereniging. De Kroniek is het communicatiemiddel om historische feiten over onze directe omgeving te verzamelen en daarna op een verantwoorde wijze aan u door te geven. Om niet alleen de redactie, maar ook alle andere steunpilaren - die net zo belangrijk zijn - in het zonnetje te zetten, organiseert het bestuur eenmaal per jaar een bijeenkomst van en voor deze waardevolle werkers om hen te bedanken. Die bijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 7 juni a.s. in de Zwarte Schuur. Al deze mensen krijgen een persoonlijke uitnodiging. Met onze laatste Nieuwsbrief heeft u ook een acceptgiro gekregen voor de 2002 con tributie. Op de acceptgiro vermelden wij dat de contributie 7 7 is, maar altijd staat erbij: 'meer mag ook'. Ik hoop van harte, nu we voor de eerste keer in euro's gaan betalen, dat u dat laatste zinnetje ook gelezen heeft, want de extra opbrengst hiervan is de financiële kurk waarop onze vereniging drijft. Zonder dit hadden wij het jaar 2001 met een verlies moeten afsluiten! Midden in ons dorp verrijst een nieuw Rustende Jager-complex met onder meer een ondergrondse garage, appartementen en een grote supermarkt. In De Duinstreek hebben we op een tekening gezien hoe het moet gaan worden. We zijn allemaal benieuwd hoe het er werkelijk uit gaat zien. Na het slopen van de oude 'Rus' kwam er een unieke kans om bodemonderzoek te verrichten. Om dit te realiseren was steun van de gemeente Bergen noodzakelijk en die is helaas achterwege gebleven. Echter door medewerking van de aannemer, de eigenaar en met financiële steun van de Provincie, heeft tussen kerst en nieuwjaar, gedurende hagel-, sneeuw- en regenbuien toch nog een bodemonderzoek kunnen plaatsvinden. Ook hier weer door vrijwilligers. Helaas moest door de hoge grondwaterstand het onderzoek beperkt blijven. De onderzoekers hebben gelukkig wel een paar voorwerpen gevonden en daarop komen wij later terug. Tenslotte is het aardig om te vermelden dat onze vereniging nog steeds een beetje groeit. We hebben nu meer dan 1350 leden. Job Hardenian

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 4